Bemanningsföretag ger invandrare jobb

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Bemanningsföretag är en viktig språngbräda för invandrare in på den svenska arbetsmarknaden. "Invandrare går vidare från de jobben till reguljära jobb. Just i Norden tycks de fylla en viktig funktion", säger forskaren Per Skedinger.

Per Skedinger

"Danmark, Sverige och Norge har det gemensamt att det verkar som om bemanningsföretagen hjälper personer med utomeuropeisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden, säger forskaren Per Skedinger.

Integrationen på den svenska arbetsmarknaden fungerar dåligt, särskilt svårt har invandrare med ett ursprung utanför EU att få jobb. Per Skedinger, forskare på Institutet för Näringslivsforskning, anser att lägre minimilöner och ett reformerat LAS skulle underlätta för invandrarna.

I rapporten Reglering eller Diskriminering från tankesmedjan Fores diskuterar han dessa hinder och lyfter dessutom fram bemanningsföretag som en brobyggare på arbetsmarknaden.

Flera forskarstudier från de nordiska länderna visar att bemanningsföretagen har gynnsamma effekter på integrationen. De anställer en högre andel invandrare än andra företag.

– Danmark, Sverige och Norge har det gemensamt att det verkar som om bemanningsföretagen hjälper personer med utomeuropeisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Per Skedinger.

Det kan vara svårt för enskilda företag, speciellt små företag, att värdera invandrares kvalifikationer, till exempel examen. Därför kan det uppfattas som en större risk att anställa en person med utländsk bakgrund. Här har bemanningsföretagen en viktig roll att spela. Det är lättare att hyra än att fastanställa för en arbetsgivare som känner sig osäker.

– Man kan säga att bemanningsföretagen minimerar risker för företagaren. Det verkar vara den rimligaste förklaringen till resultaten i studierna, säger Per Skedinger.

Det starka anställningsskyddet i Sverige bidrar i sin tur till att företagarna blir ännu mer försiktiga i sin rekrytering. Riskerna höjs ytterligare.

Forskning visar också att i länder med ett starkt anställningsskydd frodas bemanningsföretagen.

– Vi har sett det i USA, där anställningsskyddet stärkts i vissa delstater. Det har skapat ett läge där bemanningsföretagen har en snabb tillväxt. Det kan vara rimligt att tro att samma sak kan ske i Europa.

Hotad tillväxt
Sedan en tid tillbaka har det funnits en facklig kritik mot bemanningsföretag, bland annat under förra avtalsrörelsen. Fackliga företrädare anser att företagare utnyttjar bemanningsföretag för att kringgå turordningsreglerna. Det finns också en oro för vad det nya Bemanningsdirektivet kommer att få för konsekvenser för bemanningsbranschen.

– Det gäller att man inte skärper regler som begränsar bemanningsföretagens tillväxt. Jag tycker att branschen ska få chansen att växa naturligt efter efterfrågeutvecklingen. Det kommer att slå mot invandrare om restriktioner införs, säger han.

Men bemanningsföretagen är naturligtvis inte en mirakelkur på integrationsproblematiken på grund av att branschen ännu så länge är liten. Per Skedinger anser att sänkta minimilöner, ett begrepp som han föredrar att använda framför lägsta löner, skulle göra mycket för att öka invandrares chanser att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Dels skapar minimilöner trösklar för marginaliserade grupper att komma in på arbetsmarknaden eftersom det blir färre enkla jobb att söka. Dels ökar konkurrensen om de jobb som faktiskt finns, invandrare tvingas konkurrera med studerande om samma jobb inom till exempel restaurangnäringen.

– På lite längre sikt är det viktigt att man inte försvårar expansionen inom bemanningsbranschen. Men om man lyckas få ordning på minimilönerna får det större effekt på kortare sikt, säger Per Skedinger.

Minimilöner, lägstalöner eller ingångslöner?
Bland arbetsmarknadens parter och i kollektivavtal förekommer flera olika begrepp för samma sak: den lägst tillåtna lönen i avtalen. Per Skedinger anser att ”minimilöner” är det mest precisa begreppet, eftersom ”lägstalöner” och ”ingångslöner” även kan förstås som den lägsta faktiska lönen.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Regeringens jobblinje missar målet

ARBETSMARKNAD Socialdemokraterna har satt upp ett ambitiöst mål för att minska arbetslösheten. Men arbetsmarknadsåtgärderna som diskuteras handlar mer om att möblera om i statistiken än att skapa fler jobb. ”Risken med en del av förslagen är att de flyttar öppet arbetslösa till dold arbetslöshet”, säger Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom.
NYHET Publicerad:

Företag och studenter: "Utbildning ska leda till jobb"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sacos studentråd har tillsammans med företaget Cruitway lanserat kampanjen Mer än böcker. Målet med kampanjen är att göra politiker, akademi och arbetsgivare uppmärksamma på viljan att utbildning ska leda till jobb.
NYHET Publicerad:

Så får invandrade akademiker jobb snabbare

KOMMENTAR Inför ett centralt system för bedömning av utländsk högre utbildning och släpp in privata aktörer, som vid sidan om arbetsförmedlingen, guidar invandrade akademiker till jobb. En snabbare etableringsprocess skulle ge stora samhällsekonomiska vinster, skriver utbildningsexperterna Tobias Krantz och Mikaela Almerud.
NYHET Publicerad:

S jobbförslag håller inte måttet

KOMMENTAR Socialdemokraterna har satt ett ambitiöst mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Samtidigt saknas verkliga förslag för att nå dit i deras valmanifest. Extratjänster för långtidsarbetslösa och 90-dagarsgaranti är inte lösningen på jobbristen, även om sådana åtgärder självklart kan bidra till att dölja den verkliga arbetslösheten, skriver Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Fler inträdesjobb förbättrar matchningen

DÖRRÖPPNARE Om företag inte kan anställa personal på kortare tidhorisont är risken att man låter bli att expandera när försäljningen ökar. Visstidsanställningar fungerar ofta som en ”fot in” på arbetsmarknaden för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar. Fler inträdesjobb är också viktiga för att matchningen på svensk arbetsmarknad ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Falska hotbilder stänger arbetsmarknaden

KOMMENTAR Att arbetsgivare rundar Lagen om anställningsskydd (Las) genom att hyra in bemanningspersonal, har länge varit en stående kritik från LO. Detta har Svenskt Näringsliv hävdat inte stämmer, vilket nu bekräftas av den nya inhyrningsutredningen, skriver Christer Ågren, vvd. 
NYHET Publicerad:

”Prata konkurrenskraft, inte jobb”

ALMEDALEN ”Jag tycker att man ska sluta prata jobb och istället prata om hur vi ska behålla och utveckla företagens konkurrenskraft”. Det sa Per Linde, ägare till industriföretaget Linde Metallteknik.
NYHET Publicerad:

Problem med matchningen på arbetsmarknaden

ALMEDALEN Enligt docent Andreas Bergh handlar matchningen på arbetsmarknaden om hur mycket det lönar sig att ta ett jobb.
NYHET Publicerad:

Upprop för ett öppet Sverige

KAMPANJ Det är dags att säga ifrån mot de krafter som vill stänga gränser och öka protektionismen. Det menar Svenskt Näringsliv som drar igång ett upprop för ett välkomnande Sverige.
NYHET Publicerad:

17 reformer för ett starkare Sverige

REFORMAGENDAN I knappt ett år har Svenskt Näringsliv presenterat en lång rad reformer inom nästan lika många områden. Under ett avslutningsseminarium var det skattefrågorna som debatterades flitigt. ”Vi måste minska dubbelbeskattningen; hur svårt kan det vara?” undrade Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Åtgärder som får företag att anställa fler

ARBETSMARKNAD Möjligheter till visstidsanställning, turordningsregler baserade på kompetens och inställning och fortsatt sänkt arbetsgivaravgift för personer under 26 år. Det är åtgärder som skapar fler jobb, visar en enkät bland företagen.
NYHET Publicerad:

Äldre medarbetare en resurs att räkna med

ARBETSMARKNAD Samhällsutvecklaren Rambölls HR-chef Monica Bergqvist menar att äldre medarbetare är en tillgång för företaget.
NYHET Publicerad:

”Ålder ingen belastning”

ARBETSMARKNAD Bussbolaget Nobina rekryterar gärna äldre bussförare. Ju mer erfarenhet, desto bättre, menar HR-chefen Eva Nelson.
NYHET Publicerad:

Delade meningar om äldre arbetskraft

ARBETSMARKNAD Det härjar missuppfattningar bland arbetsgivare. Äldre arbetskraft anses ha sämre förmåga att lära, ha otillräcklig utbildning och inte vara lika flexibla som yngre, enligt undersökningar. Attityden är inte ett uttryck för en generell diskriminering, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Därför måste matchningen vässas

WEBB-TV Många människor är utan jobb. Ändå har vartannat företag svårt att hitta rätt kompetens. Se kortfilmen som visar hur viktigt det är att matchningen på arbetsmarknaden fungerar.
NYHET Publicerad:

Rätt kompetens är en bristvara

FÖRETAGSBESÖK Entreprenadföretaget Östhammars Schakt AB har mer än tredubblat sin verksamhet de senaste tre åren. Företaget har sju anställda men skulle kunna anställa fler. Christina Williamsson Liw, personalansvarig, är bekymrad över bristen på erfarna maskinförare och anläggningsarbetare.
NYHET Publicerad:

Reformförslag ska få fart på företagens investeringar

REFORMAGENDAN Svårigheten att få tillgång till finansiering är företagens största hinder för att genomföra investeringar. Även brist på kompetent arbetskraft och krångliga regler ställer till det. Svenskt Näringsliv presenterar nu ett antal reformförslag som kan förenkla för företagen och få fart på produktiviteten. 
NYHET Publicerad:

Vässad yrkesutbildning minskar arbetslösheten

REFORMAGENDAN Trots en hög arbetslöshet har en stor del av arbetsgivarna i landet svårt att hitta rätt kompetens. En orsak är den underutbyggda yrkesutbildningen. Det måste bli enklare att växla karriär, anser Svenskt Näringsliv som nu presenterar konkreta reformförslag som kan förbättra situationen.
NYHET Publicerad:

Framgångsrikt jobbsökande ”down under”

ARBETSMARKNAD Australiens arbetsförmedlingar är privata och konkurrerar med varandra om uppdragen. 15 år efter förändringen vill alla höra om favoritlandet och dess framgångsrika jobbmodell.  ”Vi har mycket att lära”, konstaterar Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.
NYHET Publicerad:

Unga ambassadörer ska locka fler att bli plåtslagare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag är det för få ungdomar som söker sig till plåtslagaryrket trots stor efterfrågan på arbetsmarknaden. För att få fler ungdomar att upptäcka plåtslagaryrket satsar nu PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd på att engagera unga förebilder inom branschen. Efter sommaren kommer yrkesambassadörerna att ge sig ut i svenska skolor och berätta om varför de brinner för plåtslagaryrket.