Miljökrav skakar tunga industrier

NYHET Publicerad

MILJÖ Svensk basindustri är djupt bekymrad över kraftigt skärpta miljökrav på fartygstransporter i norra Europa. Det snedvrider konkurrensen och riskerar att slå ut företag. Svenskt Näringsliv anser att regeringen är för passiv i frågan.

Kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle för trafik i norra Europa slår hårt mot svensk basindustri.

Kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle för trafik i norra Europa har blivit en långkörare. I 1,5 år har Svenskt Näringsliv tillsammans med andra europeiska arbetsgivarorganisationer, skogs- och metallindustrin, redare och hamnföretag jobbat för att få till stånd en ändring av Internationella Sjöfartsorganisationens, IMO:s, beslut att sänka gränsvärdet från dagens 1 procent till 0,1 procent från år 2015

De nya kraven är ett hårt slag mot svensk basindustri. Sjöfartsverket beräknar att bränslekostnaderna för sjötransporter ökar med 13-28 miljarder kronor per år. Samtidigt oroas fack och arbetsgivare för uteblivna investeringar och förlorade jobb i den norrländska glesbygden. Enligt Svenskt Näringsliv riskerar 15 000-20 000 jobb att gå förlorade.

Medan redan dramatiskt skärpta svavelkrav i känsliga Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vässas ytterligare har södra Europa och övriga världen ett gränsvärde på 4,5 procent och från 2012 gäller 3,5 procent svavel.

– Nu är våra regler 4,5 gånger så hårda men från 2015 blir de 35 gånger hårdare, säger miljöexpert Inger Strömdahl.

I spåren följer också en sämre miljö, eftersom dagens olja, med max 1,5 procent svavel, måste ersättas med diesel samtidigt som basindustrin tvingas gå från sjö- till landtransporter. Enbart för SCA i Sundvall leder det till 500 fler långtradare per dag på vägarna.

Inger Strömdahl ifrågasätter om en sänknig av svavelhalten kan försvaras ur miljösynpunkt och uppmanar regeringen att jobba för att IMO:s beslut rivs upp.

Hon anser att regeringen är för passiv i frågan, när de helt sonika konstaterar att möjligheten att få gehör för en förändring bland andra EU-medlemsländer är små. Den krassa verkligheten är att det tidigast blir en ändring av svavelbeslutet vid nästa IMO-möte under 2012.

– Sedan tar det antagligen ett år att få till stånd ett nytt beslut och då får vi i bästa fall en förändring 2013, säger en frustrerad Inger Strömdahl.

För Lundsbergs Trä, som sågar och hyvlar virke, med 26 anställda betyder åtstramningen ökade transportkostnader, 1,22 miljoner kronor per år, enligt vd:n Christer Lundberg.

Detta ska sättas i relation till vinsten som de senaste åren varit plus minus noll men historiskt brukar ligga runt två miljoner kronor.

– Om kostnadsläget går igenom kan jag inte fortsätta exportera och tvingas lägga ner verksamheten. Kostnadsökningen är en ren förlustaffär, säger han.

För att stödja Christer Lundberg och andra företagare föreslår Svenskt Näringsliv i först hand att det föreslagna gränsvärdet ändras från 0,1 procent svavel till 0,5 år 2015, i andra hand att genomförandet skjuts upp till den dag då 0,5 procent gäller för övriga världen.

– Det är viktigt att svensk basindustri konkurrerar på lika villkor med företag i andra länder. Dessutom går IMO:s beslut om särskilda krav för norra Europa stick i stäv med arbetet för en väl fungerande inre marknad, säger Inger Strömdahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Energismart svensk industripark förebild inom EU

UTMÄRKELSE När EU målar upp bilden av hur företag i framtiden måste jobba med energieffektivitet finns det ett svenskt företag som redan är där. Kemira Kemi driver en industripark i Helsingborg, som med smart samordning och återvinning, genererar mer energi än den använder. Nu är företaget i final i EU Sustainable Energy Awards.
NYHET Publicerad:

”Låt oss slippa politiskt taktikspel när det gäller energifrågan”

MILJÖ Den framtida energiförsörjningen är en ödesfråga för Sverige och direkt kopplad till välståndsbygget. Därför behövs en långsiktig lösning utan politiskt taktiserande. Det säger Leif Östling, ny ordförande i Svenskt Näringsliv, och pekar på Tyskland som ett avskräckande exempel på hur energifrågan behandlats.
NYHET Publicerad:

Finanspolitiska rådet dömer ut klimatpolitiken

MILJÖ Finanspolitiska rådet anser att regeringens mål att gå före i klimatpolitiken är kontraproduktivt. ”Det riskerar att bli dyrt för Sverige utan att det leder till minskade utsläpp eller visar hur världen kan minska sitt beroende av fossila bränslen", säger John Hassler, Finanspolitiska rådets ordförande.
NYHET Publicerad:

Klimatsmart elförsörjning kräver politisk handlingskraft

ENERGIPOLITIK Fasa ut stödet till ny elproduktion, fortsätt driften av kärnkraft, rikta klimatinsatser mot industri, jordbruk och transporter. Det budskapet levererar vd Carola Lemne och energi- och klimatexpert Maria Sunér Fleming till de folkvalda.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt på vitvaror pressar storföretag

MILJÖ En straffskatt med noll miljövinster. Så lyder elektronikbranschens dom över den kemikalieskatt på flamskyddsmedel som regeringen vill införa. ”Vi tror att miljöeffekterna av den här skatten blir obefintliga. I praktiken är det inget annat än en straffbeskattning på elektronikprodukter och vitvaror som leder till högre konsumentpriser”, säger Henrik Sundström, Electrolux miljöchef.
NYHET Publicerad:

Succé för Sveriges första elbusslinje

WEBB-TV I Göteborg rullar Sveriges första stadsbussar som helt går på el. Miljövinsterna är stora. ”En elbuss sparar 80 procent energi jämfört med en dieselbuss”, berättar Jessica Sandström, ansvarig för City Mobility på Volvo Bussar.
NYHET Publicerad:

Industrijättar jobbar för fossilfri stålproduktion

MILJÖ Stålindustrin släpper ut mycket koldioxid. SSAB, LKAB och Vattenfall driver frågan om en fossilfri produktion.
NYHET Publicerad:

Regeringen skjuter över målet med krav på förnybart energisystem

KOMMENTAR Regeringen har gått ut med sin förhandlingsposition i Energikommissionen på DN debatt. Man vill bland annat att Sverige ställer om till ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år från i dag. Artikeln väcker ett antal frågor kring hur regeringen resonerar, skriver Maria Sunér Fleming, energipolitisk expert, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Världens tuffaste klimatmål - men det saknas analys

MILJÖ Miljömålsberedningen vill skärpa klimatmålen. Men det brister i den ekonomiska analysen. Kritiken kommer från näringslivet och Konjunkturinstitutet. ”Det är väldigt viktigt att det finns ett bra beslutsunderlag, och det tycker jag saknas här”, säger Eva Samakovlis, forskningschef på Konjunkturinstitutet.
NYHET Publicerad:

Missriktad svensk politik riskerar öka utsläppen globalt

KOMMENTAR Ett klimatmål om noll utsläpp av växthusgaser 2045 är en enorm utmaning. Därför är det allvarligt att Miljömålsberedningen saknar en samhällsekonomisk konsekvensanalys. En felriktad svensk politik riskerar att öka, inte minska utsläppen utanför Sverige, skriver Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Klimatavtal gynnar företagens konkurrenskraft

KLIMAT Den globala temperaturökningen ska hållas under två grader. Det enades världens länder om i det historiska klimatavtalet som slöts i Paris förra året. Näringslivet ser stora fördelar med ett globalt avtal, framhöll energiexpert Maria Sunér Fleming på ett seminarium om avtalets konsekvenser. "Det skapar jämnare förutsättningar för näringslivet världen över", sade hon.
NYHET Publicerad:

Ståljätte till attack mot effektskatten på kärnkraft

ENERGI En stängning av flera kärnkraftverk riskerar att få allvarliga konsekvenser för svenska industriföretag. Nu efterfrågas från flera håll en bred översyn. ”Man måste noga fundera igenom konsekvenserna, annars riskerar svensk basindustri att straffas hårt och det tjänar ingen på”, säger Marcus Hedblom, koncernchef på Ovako.
NYHET Publicerad:

Företagen oförberedda på ökade elpriser

UNDERSÖKNING Fyra av tio företag har ingen möjlighet att kompensera sig för högre elpriser och många saknar en plan för att hantera ett längre elavbrott. Det framgår av en enkät bland 2 800 företag. "Det borde vara oroväckande för våra politiker att så många som 14 procent pekar på att de skulle minska antalet anställda för att kompensera för ökade elkostnader", säger Maria Sunér Fleming, energiexpert.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov äventyras av kortsiktig politik

ENERGI Svenska hushåll och företag använder mycket el och inget talar för att elanvändningen minskar i framtiden. Sverige kommer tvärt om att öka elanvändningen med en snabbt ökande befolkning, för att kunna nå ambitiösa klimatmål och behålla ett näringsliv i framkant. Trots det ökade elbehovet förs det i dag en politik som innebär att landets kraftverk inte värnas. Det måste ändras. Det skriver Maria Sunér Fleming,ansvarig för energi- och klimatfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Industrin till attack mot regeringens energipolitik

ENERGI Regeringens energipolitik får svidande kritik av svensk basindustri sedan Vattenfall gjort klart att fler kärnkraftsreaktorer kan tvingas att stängas. Nu måste effektskatten bort, är budskapet från en hårt prövad bransch. "94 procent av kärnkraften i Norden är driftsatt – det är bra. Det ger oss stabilitet", säger Mats Gustavsson, Boliden.
NYHET Publicerad:

Sunér Fleming: Dags att ta politiskt ansvar i energipolitiken

KOMMENTAR Den senaste veckans energipolitiska diskussion visar med all tydlighet att Sverige är på väg in i ett akut läge vad gäller elförsörjningen. Att Vattenfall nu tydliggör att de har svårt att ekonomiskt motivera nödvändiga investeringar i sina kärnkraftreaktorer är dock ingen överraskning, utan bara en konsekvens av den situation som råder på elmarknaden. Det skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Efter Paris – vad händer nu?

KOMMENTAR Klimatmötet i Paris lyckades med att få till stånd ett globalt klimatavtal. Den centrala frågan är hur vi skapar förutsättningar för kombinera en stark ekonomi med att vårt land bidrar till att begränsa klimatförändringarna både nationellt och globalt. Det skriver Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Detta driver svenska företags miljöarbete

HALLÅ DÄR Hallå där Linda Stafsing, som praktiserat på Svenskt Näringsliv under hösten och som nyligen presenterat en rapport om vad det betyder för ett företag att ligga i framkant miljömässigt.
NYHET Publicerad:

Industriell symbios bra för både miljö och konkurrenskraft

KLIMAT På Kemira Kemis industripark i Helsingborg, Industry Park of Sweden, har ett flertal företag länkat sig samman i industriell symbios. Genom en effektiv samverkan minskar företagen sin miljöpåverkan och sparar samtidigt pengar.
NYHET Publicerad:

Svensk kärnkraftspolitik sågas av amerikansk expert

KLIMAT En av USA:s främsta energiexperter, Vicky Bailey, slår Sverige på fingrarna i frågan om kärnkraften. Hon betonar vikten av att hålla en balanserad och politiskt oberoende energiproduktion i landet. ”Det är i dagsläget inte klokt från politiskt håll att lägga alla ägg i samma korg och koncentrera sig helt och hållet på förnybart”, säger hon.