Miljökrav skakar tunga industrier

NYHET Publicerad

MILJÖ Svensk basindustri är djupt bekymrad över kraftigt skärpta miljökrav på fartygstransporter i norra Europa. Det snedvrider konkurrensen och riskerar att slå ut företag. Svenskt Näringsliv anser att regeringen är för passiv i frågan.

Kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle för trafik i norra Europa slår hårt mot svensk basindustri.

Kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle för trafik i norra Europa har blivit en långkörare. I 1,5 år har Svenskt Näringsliv tillsammans med andra europeiska arbetsgivarorganisationer, skogs- och metallindustrin, redare och hamnföretag jobbat för att få till stånd en ändring av Internationella Sjöfartsorganisationens, IMO:s, beslut att sänka gränsvärdet från dagens 1 procent till 0,1 procent från år 2015

De nya kraven är ett hårt slag mot svensk basindustri. Sjöfartsverket beräknar att bränslekostnaderna för sjötransporter ökar med 13-28 miljarder kronor per år. Samtidigt oroas fack och arbetsgivare för uteblivna investeringar och förlorade jobb i den norrländska glesbygden. Enligt Svenskt Näringsliv riskerar 15 000-20 000 jobb att gå förlorade.

Medan redan dramatiskt skärpta svavelkrav i känsliga Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vässas ytterligare har södra Europa och övriga världen ett gränsvärde på 4,5 procent och från 2012 gäller 3,5 procent svavel.

– Nu är våra regler 4,5 gånger så hårda men från 2015 blir de 35 gånger hårdare, säger miljöexpert Inger Strömdahl.

I spåren följer också en sämre miljö, eftersom dagens olja, med max 1,5 procent svavel, måste ersättas med diesel samtidigt som basindustrin tvingas gå från sjö- till landtransporter. Enbart för SCA i Sundvall leder det till 500 fler långtradare per dag på vägarna.

Inger Strömdahl ifrågasätter om en sänknig av svavelhalten kan försvaras ur miljösynpunkt och uppmanar regeringen att jobba för att IMO:s beslut rivs upp.

Hon anser att regeringen är för passiv i frågan, när de helt sonika konstaterar att möjligheten att få gehör för en förändring bland andra EU-medlemsländer är små. Den krassa verkligheten är att det tidigast blir en ändring av svavelbeslutet vid nästa IMO-möte under 2012.

– Sedan tar det antagligen ett år att få till stånd ett nytt beslut och då får vi i bästa fall en förändring 2013, säger en frustrerad Inger Strömdahl.

För Lundsbergs Trä, som sågar och hyvlar virke, med 26 anställda betyder åtstramningen ökade transportkostnader, 1,22 miljoner kronor per år, enligt vd:n Christer Lundberg.

Detta ska sättas i relation till vinsten som de senaste åren varit plus minus noll men historiskt brukar ligga runt två miljoner kronor.

– Om kostnadsläget går igenom kan jag inte fortsätta exportera och tvingas lägga ner verksamheten. Kostnadsökningen är en ren förlustaffär, säger han.

För att stödja Christer Lundberg och andra företagare föreslår Svenskt Näringsliv i först hand att det föreslagna gränsvärdet ändras från 0,1 procent svavel till 0,5 år 2015, i andra hand att genomförandet skjuts upp till den dag då 0,5 procent gäller för övriga världen.

– Det är viktigt att svensk basindustri konkurrerar på lika villkor med företag i andra länder. Dessutom går IMO:s beslut om särskilda krav för norra Europa stick i stäv med arbetet för en väl fungerande inre marknad, säger Inger Strömdahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Globalt klimatavtal i Paris nödvändigt för näringslivet

KLIMATMÖTET Idag startar FN:s stora klimatmöte i Paris. För oss är det självklart att ett globalt pris på koldioxid vore det bästa sättet att nå tvågradersmålet så kostnadseffektivt som möjligt. Det skriver Carola Lemne, vd och Maria Sunér Fleming, ansvarig för energifrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Svenska företag går i bräschen

KLIMATMÖTET Ica, Ericsson och Cementa är tre svenska företag som har stora förväntningar på COP21. Deras eget klimatfrämjande arbete har redan gett resultat. ”Vårt tidigare klimatmål att minska bolagets direkta klimatpåverkan med 30 procent från 2006–2020 uppnåddes redan 2014”, säger Maria Smith, Ica.
NYHET Publicerad:

Europas näringsliv laddar inför klimatmötet

KLIMATMÖTET Det finns ett starkt engagemang hos det europeiska näringslivet att förhandlingarna ska bli framgångsrika. Det anser Maria Sunér Fleming som nu åker till Paris för att bevaka klimatmötet.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft ger positiv energi i världen

ENERGI Sol- och vindkraft växer starkt men för att klara klimatutmaningen behövs alla koldioxidfria teknologier. Därför behöver kärnkraften växa globalt som en pålitlig energikälla. Det var en slutsats under en konferens om kärnkraftens globala roll.
NYHET Publicerad:

”Vi gör allt för att få till ett globalt klimatavtal”

KLIMATMÖTET Snart samlas världens klimatförhandlare i Paris för att förhandla fram ett nytt klimatavtal som ska gälla från 2020. ”Våra förhoppningar är att det blir ett avtal, och ett globalt avtal. Vi gör allt för att stöda den processen”, säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar inför Parismötet

KLIMATMÖTET Förhoppningarna inför klimatmötet i Paris är stora. Under ett seminarium i Stockholm konstaterades vikten av ett robust, ambitiöst och bindande avtal, trots att länderna har så olika förutsättningar. Samtidigt är det politiska stödet stort och miljöminister Åsa Romson betonade att det är "glädjande att det finns ett tryck både från näringslivet och samhället". 
NYHET Publicerad:

Företagen spelar huvudroll i dokumentär om klimatutmaningen

MILJÖ I Svenskt Näringslivs första dokumentärfilm tar man sig an världens stora miljö- och klimatutmaningar. ”Det är viktigt att visa vilken viktig roll företagen har för en hållbar utveckling”, säger Nicklas Skår om filmen som nu ska visas för företagare och andra intresserade.
NYHET Publicerad:

Klimatomställning får inte äventyra konkurrenskraften

KLIMAT Det svenska näringslivet spelar en viktig roll i klimatomställningen, det är både experter, politiker och företagsledare överens om. Men hur långt före kan industrin gå utan att konkurrenskraften urholkas? Det var den stora frågan under en näringslivshearing i Riksdagen i slutet av oktober.
NYHET Publicerad:

Tydlig utsläppsminskning i energisektorn krävs för tvågradersmål

KLIMAT Fatih Birol, nybliven chef på International Energy Agency, IEA, har besökt Sverige för att presentera rapporten Energy and Climate Change. "Företag som inte förutser och förbereder sig inför striktare energi- och klimatregleringar riskerar att få en konkurrensnackdel framöver", sade han.
NYHET Publicerad:

Stängda kärnkraftreaktorer ökar pressen på Energikommissionen

ENERGI Beskedet om förtida stängning av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 visar på behovet av satsningar på stabil elförsörjning. "Det är anmärkningsvärt att den politiska påverkan på elmarknaden tillåtits bli så stor genom skatter på kärnkraft och subventioner till andra kraftslag. Det är därför kärnkraftsägarna tvingas till detta beslut", säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energifrågor.
NYHET Publicerad:

Bäst i klassen ska premieras

KOMMENTAR Tilldelningen av utsläppsrätter måste ta hänsyn till vem som är bäst i klassen, utgå ifrån verklig produktionsnivå och tillväxtmöjligheter, skriver klimat- och energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Ny klimatkalkyl gynnar svensk exportindustri

VÄXTHUSGASER Den traditionella beräkningsmodellen för utsläpp av växthusgaser som utgår ifrån produktion har länge kritiserats för att inte ta nog hänsyn till konsumtion. Professor Astrid Kander och filosofen Magnus Jiborn anser att varken produktions- eller konsumtionsmåttet är tillräckligt för att redovisa utsläppen på ett rättvist sätt. Därför har de två tagit fram en ny modell som tar avstamp i global klimatnytta.
NYHET Publicerad:

Industrin vill se bred energiuppgörelse

ENERGI Sex av tio svenska industriföretag vill se en bred politisk energiuppgörelse. 35 procent tror att en ökande andel av kärnkraft i den svenska elmixen gynnar företagets investeringar i Sverige, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet ökar pressen på Energikommissionen

ENERGI Det gäller att planera för ett ökat elbehov och verka för fortsatta internationellt konkurrenskraftiga priser. Det var näringslivsrepresentanternas budskap när Svenskt Näringsliv bjöd in till energiseminarium.
NYHET Publicerad:

Ett tungt ansvar vilar på politikerna i energifrågan

KOMMENTAR Ansvaret för att koldioxidfria kraftverk stängs i förtid trots att de är samhällsekonomiskt lönsamma bärs av våra politiker. Skatter och subventioner har skapat de förutsättningar som gör att kraftbolagen ser sig tvingade att stänga kraftverken i förtid, säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svensk industriproduktion bra för klimatet

ENERGI ”Det dröjer innan världens elsystem är fria från koldioxid. Därför är det viktigt att länder med låga utsläpp, som Sverige, har kvar sin industriproduktion.” Budskapet levererade professor Karl Rose, World Energy Council, under ett besök i Sverige.
NYHET Publicerad:

Bristande helhetstänk försvårar Energikommissionens arbete

KOMMENTAR Läget på den svenska energimarknaden är allvarligt. Det Energikommissionen nu behöver är arbetsro och helhetssyn, inte fler politiska initiativ som försvårar och snävar in dess handlingsutrymme. Detta gäller såväl förslag kring nya stödsystem för havsbaserad vindkraft, som ökad ambition i elcertifikatsystemet och höjd effektskatt på kärnkraft.
NYHET Publicerad:

Så kan Sverige ta täten i klimatfrågan

KOMMENTAR Sverige kan bli ett riktigt klimatföredöme, ett land som andra länder kan inspireras av och följa efter, skriver vd Carola Lemne tillsammans med ledarna för LO och LRF på DN-debatt. Näringslivet är en nyckelspelare i klimatfrågan, menar de.
NYHET Publicerad:

Nytt nyhetsbrev om energi- och klimatfrågor

HALLÅ DÄR Det händer mycket på energi- och klimatområdet just nu. För att bidra med näringslivets syn på energipolitiken startar Svenskt Näringsliv nu ett nytt nyhetsbrev. ”Vi vill nå ut till dem som deltar i diskussionen om hur framtidens politik ska utformas”, säger energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Svårlöst energiekvation väcker farhågor

ENERGI Fallande priser, skatt på kärnkraft, subvention av nya energislag och frånvaro av politiska besked äventyrar svensk elproduktion. Energibolagen pressas, näringslivet oroas. Maria Sunér Fleming, energiexpert, utesluter inte gas som alternativ till ny kärnkraft.