Miljökrav skakar tunga industrier

NYHET Publicerad

MILJÖ Svensk basindustri är djupt bekymrad över kraftigt skärpta miljökrav på fartygstransporter i norra Europa. Det snedvrider konkurrensen och riskerar att slå ut företag. Svenskt Näringsliv anser att regeringen är för passiv i frågan.

Kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle för trafik i norra Europa slår hårt mot svensk basindustri.

Kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle för trafik i norra Europa har blivit en långkörare. I 1,5 år har Svenskt Näringsliv tillsammans med andra europeiska arbetsgivarorganisationer, skogs- och metallindustrin, redare och hamnföretag jobbat för att få till stånd en ändring av Internationella Sjöfartsorganisationens, IMO:s, beslut att sänka gränsvärdet från dagens 1 procent till 0,1 procent från år 2015

De nya kraven är ett hårt slag mot svensk basindustri. Sjöfartsverket beräknar att bränslekostnaderna för sjötransporter ökar med 13-28 miljarder kronor per år. Samtidigt oroas fack och arbetsgivare för uteblivna investeringar och förlorade jobb i den norrländska glesbygden. Enligt Svenskt Näringsliv riskerar 15 000-20 000 jobb att gå förlorade.

Medan redan dramatiskt skärpta svavelkrav i känsliga Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vässas ytterligare har södra Europa och övriga världen ett gränsvärde på 4,5 procent och från 2012 gäller 3,5 procent svavel.

– Nu är våra regler 4,5 gånger så hårda men från 2015 blir de 35 gånger hårdare, säger miljöexpert Inger Strömdahl.

I spåren följer också en sämre miljö, eftersom dagens olja, med max 1,5 procent svavel, måste ersättas med diesel samtidigt som basindustrin tvingas gå från sjö- till landtransporter. Enbart för SCA i Sundvall leder det till 500 fler långtradare per dag på vägarna.

Inger Strömdahl ifrågasätter om en sänknig av svavelhalten kan försvaras ur miljösynpunkt och uppmanar regeringen att jobba för att IMO:s beslut rivs upp.

Hon anser att regeringen är för passiv i frågan, när de helt sonika konstaterar att möjligheten att få gehör för en förändring bland andra EU-medlemsländer är små. Den krassa verkligheten är att det tidigast blir en ändring av svavelbeslutet vid nästa IMO-möte under 2012.

– Sedan tar det antagligen ett år att få till stånd ett nytt beslut och då får vi i bästa fall en förändring 2013, säger en frustrerad Inger Strömdahl.

För Lundsbergs Trä, som sågar och hyvlar virke, med 26 anställda betyder åtstramningen ökade transportkostnader, 1,22 miljoner kronor per år, enligt vd:n Christer Lundberg.

Detta ska sättas i relation till vinsten som de senaste åren varit plus minus noll men historiskt brukar ligga runt två miljoner kronor.

– Om kostnadsläget går igenom kan jag inte fortsätta exportera och tvingas lägga ner verksamheten. Kostnadsökningen är en ren förlustaffär, säger han.

För att stödja Christer Lundberg och andra företagare föreslår Svenskt Näringsliv i först hand att det föreslagna gränsvärdet ändras från 0,1 procent svavel till 0,5 år 2015, i andra hand att genomförandet skjuts upp till den dag då 0,5 procent gäller för övriga världen.

– Det är viktigt att svensk basindustri konkurrerar på lika villkor med företag i andra länder. Dessutom går IMO:s beslut om särskilda krav för norra Europa stick i stäv med arbetet för en väl fungerande inre marknad, säger Inger Strömdahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bäst i klassen ska premieras

KOMMENTAR Tilldelningen av utsläppsrätter måste ta hänsyn till vem som är bäst i klassen, utgå ifrån verklig produktionsnivå och tillväxtmöjligheter, skriver klimat- och energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Ny klimatkalkyl gynnar svensk exportindustri

VÄXTHUSGASER Den traditionella beräkningsmodellen för utsläpp av växthusgaser som utgår ifrån produktion har länge kritiserats för att inte ta nog hänsyn till konsumtion. Professor Astrid Kander och filosofen Magnus Jiborn anser att varken produktions- eller konsumtionsmåttet är tillräckligt för att redovisa utsläppen på ett rättvist sätt. Därför har de två tagit fram en ny modell som tar avstamp i global klimatnytta.
NYHET Publicerad:

Industrin vill se bred energiuppgörelse

ENERGI Sex av tio svenska industriföretag vill se en bred politisk energiuppgörelse. 35 procent tror att en ökande andel av kärnkraft i den svenska elmixen gynnar företagets investeringar i Sverige, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet ökar pressen på Energikommissionen

ENERGI Det gäller att planera för ett ökat elbehov och verka för fortsatta internationellt konkurrenskraftiga priser. Det var näringslivsrepresentanternas budskap när Svenskt Näringsliv bjöd in till energiseminarium.
NYHET Publicerad:

Ett tungt ansvar vilar på politikerna i energifrågan

KOMMENTAR Ansvaret för att koldioxidfria kraftverk stängs i förtid trots att de är samhällsekonomiskt lönsamma bärs av våra politiker. Skatter och subventioner har skapat de förutsättningar som gör att kraftbolagen ser sig tvingade att stänga kraftverken i förtid, säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svensk industriproduktion bra för klimatet

ENERGI ”Det dröjer innan världens elsystem är fria från koldioxid. Därför är det viktigt att länder med låga utsläpp, som Sverige, har kvar sin industriproduktion.” Budskapet levererade professor Karl Rose, World Energy Council, under ett besök i Sverige.
NYHET Publicerad:

Bristande helhetstänk försvårar Energikommissionens arbete

KOMMENTAR Läget på den svenska energimarknaden är allvarligt. Det Energikommissionen nu behöver är arbetsro och helhetssyn, inte fler politiska initiativ som försvårar och snävar in dess handlingsutrymme. Detta gäller såväl förslag kring nya stödsystem för havsbaserad vindkraft, som ökad ambition i elcertifikatsystemet och höjd effektskatt på kärnkraft.
NYHET Publicerad:

Så kan Sverige ta täten i klimatfrågan

KOMMENTAR Sverige kan bli ett riktigt klimatföredöme, ett land som andra länder kan inspireras av och följa efter, skriver vd Carola Lemne tillsammans med ledarna för LO och LRF på DN-debatt. Näringslivet är en nyckelspelare i klimatfrågan, menar de.
NYHET Publicerad:

Nytt nyhetsbrev om energi- och klimatfrågor

HALLÅ DÄR Det händer mycket på energi- och klimatområdet just nu. För att bidra med näringslivets syn på energipolitiken startar Svenskt Näringsliv nu ett nytt nyhetsbrev. ”Vi vill nå ut till dem som deltar i diskussionen om hur framtidens politik ska utformas”, säger energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Svårlöst energiekvation väcker farhågor

ENERGI Fallande priser, skatt på kärnkraft, subvention av nya energislag och frånvaro av politiska besked äventyrar svensk elproduktion. Energibolagen pressas, näringslivet oroas. Maria Sunér Fleming, energiexpert, utesluter inte gas som alternativ till ny kärnkraft.
NYHET Publicerad:

Elförsörjningens allvarliga läge bekräftas

KOMMENTAR Nyligen kom besked från Eon att man med omedelbar verkan avbryter moderniseringsarbetet på kärnkraftreaktorn Oskarshamn 2 och istället börjar planera för en avställning. Sammantaget är Sverige nu med rask takt på väg in i en situation med fyra av tio kärnkraftreaktorer tagna ur drift senast 2019.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en energikriskommission

ENERGI I och med de signaler som nu kommer från kraftföretaget Eon gällande kärnkraften ser våra värsta farhågor ut att besannas. Sverige kommer med största sannolikhet att, redan före år 2020, stå inför en situation där fyra av tio kärnkraftreaktorer är tagna ur drift innan deras tekniska livslängden uppnåtts. Nu behövs en energikriskommission, menar Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatpolitik.
NYHET Publicerad:

Basindustrin siktar mot nollutsläpp

KLIMAT Att nå upp till Sveriges vision om nollutsläpp till år 2050 kommer att bli en mycket tuff utmaning för basindustrin. Men det är möjligt, bland annat genom metoder som koldioxidavskiljning, menade deltagarna på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv och regeringens Miljömålsberedning.
NYHET Publicerad:

Svensk elförsörjning löser sig inte av sig själv

KOMMENTAR Våra politiker har haft svårt att hantera energifrågorna på ett rationellt sätt under årtionden. Nu är det dags att axla ansvaret för att säkra elförsörjningen. Ytterst handlar det om att värna vår välfärd, skriver energiexperterna Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och Per Öhman, IF Metall.
NYHET Publicerad:

Industrin till attack mot kraftlös energipolitik

ENERGI Svensk basindustri är mycket bekymrad efter att Vattenfall beslutat sig för att stänga två kärnkraftverk, visar en rundringning. ”Det verkar finnas en okunnighet kring den jobbiga situation som basindustrin i Sverige befinner sig i. Industriproduktionen är cirka 20 till 30 procent lägre idag än före finanskrisen”, säger Tom Erixon, koncernchef på industriföretaget Ovako.
NYHET Publicerad:

”Svenska regeringen försvagar kärnkraftens lönsamhet”

ENERGI Sverige och Finland går i diametralt motsatta riktningar då det gäller framtida kärnkraft, anser Jukka Leskelä på den finska intresseorganisationen Energiindustrin. Finland bygger nytt, medan Sverige stänger redan innan kärnkraftverkens livstid löpt ut.
NYHET Publicerad:

”Stängningen eliminerar vårt energiöverskott”

ENERGI Sverige måste nu förbereda sig för att stängningen av Ringhals 1 och 2 kommer att innebära en ökad risk för effektbrist inom bara några år. Det säger Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät.
NYHET Publicerad:

Småföretag drabbas när koldioxidskatten höjs

KOMMENTAR Små- och medelstora industrier behöver inte betala full koldioxidskatt. Men från och med nästa år vill regeringen slopa nedsättningen. Förslaget är illa genomtänkt och framförhållningen i förslaget är katastrofalt dålig, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor, och Torbjörn Spector, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för svensk elförsörjning

KOMMENTAR Avsaknaden av ansvarstagande och helhetssyn på energipolitiken är på väg att driva in Sverige i ett mycket allvarligt läge vad gäller elförsörjningen. Det skriver energiexpert Marie Sunér Fleming, i en kommentar, sedan Vattenfall gett besked om att de stänger två kärnreaktorer i förtid.
NYHET Publicerad:

Natura 2000-områden hårt slag mot kalkbrott

MILJÖ Brist på dialog, transparens och konsekvensanalys. Kritiken har varit hård mot länsstyrelsens förslag på nya Natura 2000-områden på Gotland. Nu befarar företagare och politiker att arbetstillfällen och samhällsservice hotas om planerna blir verklighet.