Miljökrav skakar tunga industrier

NYHET Publicerad

MILJÖ Svensk basindustri är djupt bekymrad över kraftigt skärpta miljökrav på fartygstransporter i norra Europa. Det snedvrider konkurrensen och riskerar att slå ut företag. Svenskt Näringsliv anser att regeringen är för passiv i frågan.

Kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle för trafik i norra Europa slår hårt mot svensk basindustri.

Kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle för trafik i norra Europa har blivit en långkörare. I 1,5 år har Svenskt Näringsliv tillsammans med andra europeiska arbetsgivarorganisationer, skogs- och metallindustrin, redare och hamnföretag jobbat för att få till stånd en ändring av Internationella Sjöfartsorganisationens, IMO:s, beslut att sänka gränsvärdet från dagens 1 procent till 0,1 procent från år 2015

De nya kraven är ett hårt slag mot svensk basindustri. Sjöfartsverket beräknar att bränslekostnaderna för sjötransporter ökar med 13-28 miljarder kronor per år. Samtidigt oroas fack och arbetsgivare för uteblivna investeringar och förlorade jobb i den norrländska glesbygden. Enligt Svenskt Näringsliv riskerar 15 000-20 000 jobb att gå förlorade.

Medan redan dramatiskt skärpta svavelkrav i känsliga Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vässas ytterligare har södra Europa och övriga världen ett gränsvärde på 4,5 procent och från 2012 gäller 3,5 procent svavel.

– Nu är våra regler 4,5 gånger så hårda men från 2015 blir de 35 gånger hårdare, säger miljöexpert Inger Strömdahl.

I spåren följer också en sämre miljö, eftersom dagens olja, med max 1,5 procent svavel, måste ersättas med diesel samtidigt som basindustrin tvingas gå från sjö- till landtransporter. Enbart för SCA i Sundvall leder det till 500 fler långtradare per dag på vägarna.

Inger Strömdahl ifrågasätter om en sänknig av svavelhalten kan försvaras ur miljösynpunkt och uppmanar regeringen att jobba för att IMO:s beslut rivs upp.

Hon anser att regeringen är för passiv i frågan, när de helt sonika konstaterar att möjligheten att få gehör för en förändring bland andra EU-medlemsländer är små. Den krassa verkligheten är att det tidigast blir en ändring av svavelbeslutet vid nästa IMO-möte under 2012.

– Sedan tar det antagligen ett år att få till stånd ett nytt beslut och då får vi i bästa fall en förändring 2013, säger en frustrerad Inger Strömdahl.

För Lundsbergs Trä, som sågar och hyvlar virke, med 26 anställda betyder åtstramningen ökade transportkostnader, 1,22 miljoner kronor per år, enligt vd:n Christer Lundberg.

Detta ska sättas i relation till vinsten som de senaste åren varit plus minus noll men historiskt brukar ligga runt två miljoner kronor.

– Om kostnadsläget går igenom kan jag inte fortsätta exportera och tvingas lägga ner verksamheten. Kostnadsökningen är en ren förlustaffär, säger han.

För att stödja Christer Lundberg och andra företagare föreslår Svenskt Näringsliv i först hand att det föreslagna gränsvärdet ändras från 0,1 procent svavel till 0,5 år 2015, i andra hand att genomförandet skjuts upp till den dag då 0,5 procent gäller för övriga världen.

– Det är viktigt att svensk basindustri konkurrerar på lika villkor med företag i andra länder. Dessutom går IMO:s beslut om särskilda krav för norra Europa stick i stäv med arbetet för en väl fungerande inre marknad, säger Inger Strömdahl.

Peter Ceder

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Innovation och hållbarhet i fokus för näringslivet

WEBB-TV Svenskt Näringslivs miljönyttaprojekt handlar om att lyfta fram produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. ”Vi vill vara en del av lösningen, inte en del av problemet”, berättar Anders Fröberg, vd på Borealis, i ett tv-reportage.
NYHET Publicerad:

Olycksbådande norsksvenskt energisamarbete

ENERGI Regeringen aviserar en överenskommelse med Norge om en höjd svensk ambition i elcertifikatsystemet till 2020, och en proposition väntas under andra halvan av april. Maria Sunér Fleming, energiexpert på Svenskt Näringsliv, kommenterar beskedet. ”Att genomföra förändringar som snävar in och påverkar energikommissionens handlingsutrymme är mycket olyckligt”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Konkurrenskraft måste ha en given plats i energikommissionen

ENERGI Svenskt Näringsliv välkomnar den nya energikommissionen som leds av energiminister Ibrahim Baylan. ”Min förhoppning är att det ska kunna leda till en energipolitik som säkerställer att Sverige även i framtiden har en trygg och stabil energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser”, säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Företagens kreativitet blir till konkret miljönytta

MILJÖ Svensk miljödebatt fokuserar allt för ofta på problem och utsläpp. Istället bör man lyfta fram de miljönyttor som företagens produkter och tjänster leder till. Det framhöll Carola Lemne, vd, under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Energikommission bör ha brett fokus

DEBATT Carola Lemne, vd, ger politikerna följande råd inför Energikommissionens arbete: Se till att ha ett helhetsperspektiv, fokusera på konkurrenskraft, samarbeta över politiska blockgränser, se till att regeringen inte går händelserna i förväg och förekommer kommissionens slutsatser.
NYHET Publicerad:

Jättelastbil minskar utsläppen

WEBB-TV På skogsvägarna mellan Överkalix och Piteå rullar Europas största timmerbil som ett mindre tåg på vägarna. ”Största fördelen är faktiskt miljöeffekterna. Vi sänker miljöbelastningen med runt 20 procent”, säger Thomas Hedlund, logistikchef på SCA Skog.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen väljer ny väg på miljöområdet

KOMMENTAR Frans Timmermanns, vice ordförande i EU-kommissionen, informerade igår om förändringar i två stora förslag på miljöområdet. Det gäller paketet om luft kvalitet, "AirQuality Package" och paketet om cirkulär ekonomi, "Circular Economy Package". I den nya EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 kommer man fokusera på färre antal förslag, vilket Svenskt Näringsliv tycker är en bra väg att gå.
NYHET Publicerad:

Limamötet viktigt steg mot nytt klimatavtal

KLIMATMÖTE I helgen, på övertid, avslutades årets klimattoppmöte i Perus huvudstad Lima. Mötet var ett viktigt steg på väg mot den överenskommelse som förhoppningsvis ska slutas om ett år i Paris."Det som nu tydliggjorts är hur världen gemensamt ska arbeta mot Parismötet nästa år. Det är dock mycket arbete som återstår", säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Det är i företagen klimatarbetet sker

KLIMAT I de svenska företagen pågår ett ständigt arbete med hitta nya energikällor och klimatsmarta produkter. Energislukaren SSABs höghållfasta stål gör till exempel att lastbilarna blir lättare, vilket ger möjlighet att lasta mer. ”Två ton mer last, eller tio timmerstockar till, ger fem procent mindre CO2-utsläpp”, säger Jonas Larsson, SSAB.
NYHET Publicerad:

Bäst i klassen inte bäst för miljön

KLIMAT Ökade utsläppskrav på näringslivet riskerar att leda till att produktion flyttar till länder som inte har en lika ambitiös klimatpolitik som Sverige. ”Det är viktigt att vi är klara med vad som är konkurrensbefrämjande och vad som är ett hot mot investeringarna”, sade Per Engdahl, vice vd på Höganäs, under seminariet Klimatansvar - made in Sweden.
NYHET Publicerad:

Osäkerheten ökar kring framtidens energiförsörjning

KOMMENTAR I går meddelade Vattenfall att de tillsvidare stoppar planerna på att bygga ny kärnkraft i Sverige. Att regeringens politik nu leder till att analysarbetet kring ersättningskärnkraft stoppas är mycket olyckligt. Det ökar osäkerheten kring framtidens energiförsörjning.
NYHET Publicerad:

Nya Miljönytta.se tar avstamp i miljömålen

MILJÖ På hemsidan Miljönytta.se presenteras exempel på miljöförbättrande innovationer, så kallade miljönyttor, i det svenska näringslivet. Idag lanseras en ny version av sidan där utgångspunkten är hur miljönyttorna bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.
NYHET Publicerad:

Dags för energikommission värd namnet

KOMMENTAR Regeringen har inlett med att fatta ett antal beslut som får stora konsekvenser för Sveriges elförsörjning och näringsliv, utan att de har gjort en grundläggande helhetsanalys. Det här duger inte Stefan Löfven – dags för en energikommission värd namnet, skriver Annika Lundius, vice vd och Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Klimatpolitiken får inte bli en börda för företagen

KLIMAT EU:s stats- och regeringschefer har enats om hur energi- och klimatpolitiken ska se ut fram till år 2030. Växthusgaserna ska minska med minst 40 procent, andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent och energieffektiviseringen ska öka med 27 procent.”Det är olyckligt att EU väljer att fortsätta med separata mål för förnybart och energieffektivisering”, säger klimatexpert Maria Sunér Fleming, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Meningslöst med energikommission

ENERGI Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha en ny energikommission som ska vara blocköverskridande och nå en långsiktig energiöverenskommelse. Svenskt Näringsliv ställer sig frågande. ”Det framstår som meningslöst att tillsätta en energikommission om S och MP håller fast vid dagens besked om energipolitiken”, säger en orolig Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Exportföretag beroende av konkurrenskraftig el

ENERGI Svenska industriföretag kommer inte att behöva mindre el i framtiden, trots energieffektiviseringar och modernare tekniker. ”En konkurrenskraftig energiförsörjning är helt avgörande för industrins möjligheter att skapa välstånd”, sade Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Nytt nordiskt företagsråd lyfter miljöfrågor

MILJÖ De nordiska näringslivsorganisationerna bildar ett Nordiskt Arktiskt företagsråd som ska jobba för att nya verksamheter som startas i Arktis följer högt ställda miljökrav.
NYHET Publicerad:

Oklart ansvar för förorenad industrimark

REFORMAGENDAN I Sverige finns runt 80 000 industriområden som behöver saneras, men Miljöbalkens regler för hur ansvaret ska fördelas slår hårt mot många företag. Det finns ingen rättssäkerhet på området, menar miljöjurist Niklas Skår som idag presenterar förslag på förändringar.
NYHET Publicerad:

Klimatmål svår utmaning för svenska företag

EU I januari presenterade EU-kommissionen sitt förslag till energi- och klimatramverk för år 2030. Nästa vecka möts EU:s stats- och regeringschefer  för vidare diskussion. Målen är en utmaning för svenska företag, konstaterade Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatpolitik, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktigt att se över energiförutsättningar

KOMMENTAR Eon har gett besked att försätta reaktorn Oskarshamn 1 i avställnings- och servicedrift. Det understryker att det behövs en genomgång av förutsättningarna för framtida svensk elförsörjning, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.