Rättskarusell hotar 200 jobb på Gotland

NYHET Publicerad

MILJÖRÄTT Allt var klappat och klart. Nordkalk hade fått miljötillstånd till sitt nya kalkstensbrott av Miljööverdomstolen. Då kliver en lägre instans in, Mark- och miljödomstolen, och ändrar beslutet. "Att en domstol gör så här har jag aldrig varit med om, säger Nordkalks juridiska ombud Mikael Lundholm.

"Att en domstol gör så här har jag aldrig varit med om", säger Nordkalks juridiska ombud Mikael Lundholm på advokatfirman Fröberg & Lundholm.

"Om enskilda teknikaliteter kan vända beslut i en lägre instans kommer vi att få se långa och dyra processer", säger Niklas Skår, jurist, Svenskt Näringsliv.

Nordkalk bryter kalksten på norra Gotland. Det är inte vilken kalksten som helst, utan det är en viktig basråvara för den svenska stålindustrin.

Stenen i det gamla kalkstensbrottet räcker bara till första halvåret 2013 och därför har företaget sedan 90-talet letat efter en ny täkt. Det visade sig snart att ett område i närheten av Bunge på norra Gotland har kalksten med hög kvalitet. Enligt myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, är brytningen av fyndigheten i Bunge av riksintresse för landets mineralförsörjning.

2006 lämnades en tillståndsansökan in och den långa miljötillståndsprocessen tog sin början.

Efter flera juridiska turer gav Miljööverdomstolen klartecken till verksamheten vilket slutligt fastställdes när Högsta domstolen inte beviljade prövningstillstånd. Därmed är den juridiska tågordningen sådan att den lägre instansen, Mark- och miljödomstolen, ska bestämma villkoren för hur verksamheten ska bedrivas.

Men Mark- och miljödomstolen nöjde sig inte med detta utan bestämde – trots Miljööverdomstolens dom – att verksamheten inte ska tillåtas.

– Det har förekommit att en kommun sätter sig över ett domstolsbeslut, även fritidspolitiker kan göra sig skyldiga till sådant. Men att en domstol gör så här har jag aldrig varit med om, säger Nordkalks juridiska ombud Mikael Lundholm på advokatfirman Fröberg & Lundholm.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen hävdar att Nordkalk har ändrat sina planer sedan de skickade in sin ansökan. Vad det handlar om är att företaget vill släppa ut vatten från brottet på försök under tre års tid via Ojnare myr till Bästeträsk.

Nu går Miljödomstolen helt på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsen linje och hävdar att de ändrade förutsättningar gör att Miljööverdomstolens beslut inte gäller.

– Domstolen har missförstått detta. De har inte satt sig in i målet. Det har hela tiden varit klart att täktvattnet ska ledas till Ojnare myr, säger Mikael Lundholm.

Konsekvenserna för Nordkalk är stora. Företaget har ett 100 anställda, jobb som nu är i farozonen. Dessutom har Nordkalk stor betydelse för en lång rad andra verksamheter, bland annat ett antal underleverantörer.

– Om man räknar in de underentreprenörer som påverkas är det totalt 200 personer som berörs av domstolens nej, säger Håkan Pihl, projektledare för det nya brottet på Nordkalk.

Bryter mot viktig princip
Enligt Niklas Skår, jurist på Svenskt Näringsliv, är Mark- och miljödomstolens dom problematisk eftersom en av de grundläggande principerna i vårt rättssystem är den så kallade instansordningens princip, det vill säga att en lägre instans måste följa en högre instans beslut.

– Mark- och miljödomstolens dom innebär att man riskerar att tappa förutsägbarheten och rättsäkerheten. Det är till förfång för bolaget men även för miljön och samhället i stort, säger han.

– Om enskilda teknikaliteter kan vända beslut i en lägre instans kommer vi att få se långa och dyra processer utan något slut där än den ena, än den andra parten överklagar för att hitta spetsfundigheter som kan stoppa det man inte tycker om. En sådan utveckling tror jag ingen önskar sig.

Nordkalk måste nu få ett snabbt besked, annars finns en risk att det blir ett avbrott i verksamheten.

– Tillståndsprocessen har redan tagit lång tid och nu börjar tiden ta slut. Stenen i det gamla brottet tar slut första halvåret 2013, säger Håkan Pihl.

Företaget har överklagat Mark- och miljödomstolens dom.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Svenska miljöregler kan bryta mot internationell rätt

MILJÖRÄTT Regeringens förslag om att alla vattenverksamheter måste söka om sina miljötillstånd har mött kritik från flera håll. Rafael De los Reyes Aragon, juris doktor, betonar att förslaget kan bryta mot internationell rätt. Det framkom under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot miljöbetänkande

MILJÖRÄTT Företagens kritik av vattenverksamhetsutredningen har varit hård. Bland annat befaras en kraftig minskning av produktionen av förnybar el. En ny rapport från Svenskt Näringsliv pekar också på en rad miljömässiga nackdelar.
NYHET Publicerad:

Nya miljöregler hotar vattenkraftverk

MILJÖRÄTT Regeringen vill införa nya regler som innebär att alla vattenverksamheter måste ansöka om nya tillstånd för sina anläggningar. Att många företag redan har befintliga tillstånd spelar ingen roll. ”Mindre anläggningar som reglerar vattendrag runt om i landet kan få svårt att överleva, vilket bland annat kan öka risken för översvämningar”, säger Mats Kristensson, jurist på Statkraft.
NYHET Publicerad:

Risk för översvämningar med nya miljöregler

KOMMENTAR Den statliga Vattenverksamhetsutredningen lade 2013 fram ett förslag om tuffare tillståndsprövning av vattenverksamheter. Svenskt Näringsliv och LRF har tagit fram en rapport om förslagets effekter. Förslaget innebär mycket stora negativa konsekvenser både ekologiskt och samhälleligt, skriver Nicklas Skår, miljöjurist.
NYHET Publicerad:

Oklart ansvar för förorenad industrimark

REFORMAGENDAN I Sverige finns runt 80 000 industriområden som behöver saneras, men Miljöbalkens regler för hur ansvaret ska fördelas slår hårt mot många företag. Det finns ingen rättssäkerhet på området, menar miljöjurist Niklas Skår som idag presenterar förslag på förändringar.
NYHET Publicerad:

S och MP backar om skatteförslag

SKATTER Socialdemokraterna och Miljöpartiet har föreslagit en särskild skatt på ett träbehandlingsmedel. För Rundvirke Poles hade det varit en dödsstöt. Nu backar partierna.
NYHET Publicerad:

Budgetförslag hotar slå ut hel bransch

Skatter Rundvirke Poles är ensamt i Sverige om att tillverka ledningsstolpar och järnvägsbalkar i trä. Nu vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet beskatta träbehandlingsmedlet kreosot som företaget använder sig av, vilket innebär slutet för Rundvirke.
NYHET Publicerad:

Vattenkraften hotad av nya miljökrav

MILJÖ Regeringen vill införa tuffare miljökrav för vattenkraftverk. I en utredning föreslås förslag som nyprövning av miljötillstånd. "Kraven får oöverblickbara konsekvenser för elförsörjningen och tusentals verksamheter samtidigt som det är mycket tveksamt vilka miljömässiga effekter det blir", säger Nicklas Skår, jurist.
NYHET Publicerad:

Rapport lotsar företagare genom miljöbalken

MILJÖRÄTT Kunskapen om miljöbalken varierar bland företagare. En ny rapport från Svenskt Näringsliv ger en lättfattlig översikt. Intresset är stort bland företag och myndigheter.
NYHET Publicerad:

Nytt miljötillstånd för Arlanda skapar osäkerhet

KOMMENTAR Mark- och miljödomstolen har meddelat sin dom angående förnyat miljötillstånd för flygtrafiken till och från Arlanda. Domen kan komma att innebära att Arlanda får fortsatta kapacitetsbegränsningar från år 2018. En sådan utveckling skulle få starkt negativ påverkan på näringslivets utveckling och därmed svensk tillväxt och välstånd.
NYHET Publicerad:

Blytungt besked för nya jobb i Landskrona

BYRÅKRATI Boliden Bergsöe vill utöka återvinningen av blybatterier, men Landskrona stad och Länsstyrelsen motarbetar expansionen eftersom de anser att företaget inte kan kontrolla utsläppen. Nu är många planerade jobb hotade efter ett blytungt besked i Miljööverdomstolen. ”Tråkigt. Vi kontrollerar utsläppen bättre än någon annan aktör i Europa”, säger vd:n Peter Carlsson.
NYHET Publicerad:

Nya miljöregler når inte målet

MILJÖRÄTT Svenskt Näringsliv har yttrat sig över regeringens förslag till nya regler som ska förenkla processen för företag som söker miljötillstånd. Nicklas Skår, miljörättsexpert, anser att ambitionen i förslaget är bra men att det måste förfinas. "Dessvärre är förslaget utformat så att man knappast når den uppsatta målsättningen", säger han.
NYHET Publicerad:

Formalitet som blev avslag

MILJÖRÄTT En frivillig miljöansökan är på väg att skjuta Schweden Splitt i sank. Efter ett år i långbänk hos länsstyrelsen i Blekinge flyttades ärendet till Skåne som avvisade ansökan. ”Vi är mållösa. Ansökan är egentligen en ren formalitet, säger Ilja Berkenbos, vd för Schweden splitt.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna demokratins spelregler

MILJÖRÄTT Den pågående debatten om Nordkalk har slutat gälla om en känslig miljö ska få användas för täktverksamhet. Istället innebär den ett ifrågasättande av grundläggande demokratiska funktioner, skriver Niklas Skår, expert på miljörätt, och Anders Thomasson, regionchef på Gotland.
NYHET Publicerad:

Kalkbrottet i Bunge - en historia utan slut

MILJÖRÄTT Trots att Mark- och miljödomstolen har gett klartecken om kalkbrytning på norra Gotland fortsätter protesterna mot Nordkalk. Nu har företaget tvingats stoppa det förberedande arbetet.
NYHET Publicerad:

Otydliga regler för sjöar och hav

MILJÖ I ett brev till miljöminister Lena Ek skriver Urban Bäckström, vd, tillsammans med åtta andra arbetsgivarföreträdare att Sverige måste se över hur EU:s direktiv för hav och vatten har införts.
NYHET Publicerad:

Efterlängtat miljöinitiativ från regeringen

KOMMENTAR Miljödepartementets initiativ till nya regler om miljökonsekvensbeskrivningar är välkommet även om det är för tidigt att uttala sig om förslaget leder till positiv påverkan på företag och miljö. Det anser Nicklas Skår, ansvarig för miljöjuridik, som samtidigt vill ha fler åtgärder för att effektivisera miljöprövningen.
NYHET Publicerad:

Vem vinner på att LKAB stänger gruvan?

KOMMENTAR Vem kommer att göra industrisatsningar när miljölagarna skapar osäkerhet och långa handläggningstider? Det är frågan efter gårdagens uppmärksammade beslut i HD som får den direkta konsekvensen att 100 jobb försvinner. På lång sikt hotas Sverige som industrination.
NYHET Publicerad:

LKAB tvingas stänga gruva efter miljödom

MILJÖ LKAB fick nej av Högsta domstolen, HD. Därmed får företaget inget prövningstillstånd för sin nya järnmalmsgruva Gruvberget i Svappavaara. Gruvverksamheten läggs i malpåse och 100 arbetstillfällen försvinner.
NYHET Publicerad:

Långa handläggningstider äventyrar miljöinvesteringar

MILJÖ "Företagens investeringar bromsas kraftigt av de långa handläggningstiderna på miljölagstiftningens område. Om inga förbättringar sker blir det få stora investeringar här i Sverige", varnade Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Näringsliv. Han inledde ett seminarium om miljölagstiftningens påverkan på investeringar som arrangerades av Sällskapet Politik & Näringsliv i riksdagshuset.