Sjukskrivningstalen i Sverige har sjunkit rejält under senare år. Från att ha haft bland de högst siffrorna bland jämförbara länder i Europa ligger Sverige nu kring genomsnittet.

Sverige inte längre lika sjukt som Norge

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNINGAR Sjukskrivningstalen har pressats ner rejält de senaste åren. Idag ligger Sveriges sjukfrånvaro i nivå med genomsnittet i Europa.

Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

I början av 2000-talet var situationen annorlunda. Då låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaron jämfört med andra länder i Europa, en plats vi delade med Norge och Nederländerna. Sjukskrivningarna i Sverige nådde nivåer de inte varit på sedan slutet av 80-talet. Det var framförallt diagnosen psykisk ohälsa som ökade.

"En av orsakerna till ökningen kan vara att attityderna till sjukskrivningar förändrades under dessa år, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Speciellt för Sverige har också varit att talen varierat mycket mer över tid, jämfört med andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där sjukskrivningssiffrorna är ganska konstant över tid.

2003 började sjukskrivningarna sjunka. Idag är Sverige nere på nivåer som tidigare inte skådats under jämförbar tid. Orsakerna är enligt Magdalena Brasch flera, till exempel ett ökat engagemang från hälso- och sjukvården i sjukskrivningsfrågor och flera åtgärder från regeringen och Försäkringskassan.

Nederländerna har också under senare tid sänkt sina sjukskrivningstal, medan Norge fortfarande ligger högt. I Nederländerna kom förändringen efter att man lagt över ansvaret för sjukförsäkringen på arbetsgivaren.

Enligt Försäkringskassan utgår man i sina prognoser från att sjukskrivningstalen nu nått en stabil nivå. Men samtidigt kommer sjuktalen den närmaste tiden att öka något när de som nått maximal tid i sjukförsäkringen återvänder.

"Målet är nu att sjukskrivningstalen ska ligga på stabil nivå. Det handlar om att inte få de här stora variationerna över tid som vi har haft i Sverige", säger Magdalena Brasch.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Osäker prognos med lägre ökningstakt för sjukskrivningar

SJUKFRÅNVARO Försäkringskassan skriver ned prognosen för nya sjukskrivningar för 2016. Utgifterna för sjukpenning och sjukersättning väntas sjunka något jämfört med tidigare prognos. Orsaken är lägre inflöde.
NYHET Publicerad:

”Vi läkare sjukskriver för mycket”

SJUKFRÅNVARO Väldigt många som varit sjukskrivna mer än ett halvår kommer aldrig tillbaka till arbetsmarknaden, oavsett åkomma. Överläkaren och debattören David Eberhard menar att vi måste prata mer om att sjukskrivning är en mycket farlig medicin.
NYHET Publicerad:

Miljardsatsning mot sjukskrivningar

SJUKFRÅNVARO I regeringens nya miljardsatsning för att sänka sjukskrivningstalen ligger stort fokus på ökade kontakter mellan arbetsgivarna och vården. Bland annat ska vården få 3 000 kronor för varje kontakt som tas med arbetsgivaren. Professor Kristina Alexandersson vill att projektet följs upp för att avgöra om det ger önskad effekt.
NYHET Publicerad:

Gränslös sjukpenning gör inte medarbetare friskare

SJUKFRÅNVARO Nyligen avskaffades den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och det arbetsmarknadspolitiska programmet ALI. Svenskt Näringsliv är, tillsammans med flera expertmyndigheter, emot ett avskaffande.
NYHET Publicerad:

Nytt stöd för arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Arbetsgivare inom privat sektor kommer att via AFA Försäkring kunna ansöka om stöd till arbetsmiljöutbildningar för sina medarbetare. 25 miljoner kronor om året avsätts nu för att finansiera stödet.
NYHET Publicerad:

Kundcenter för företagare hos Försäkringskassan

STÖD FÖR FÖRETAGARE Sedan i mitten av november är Försäkringskassans kundcenter för arbetsgivare, myndigheter och sjukvård även öppet för företagare. Det innebär att den som har ett eget företag kan ringa direkt till en enhet som är särskilt inriktad på företagarens personliga försäkringsskydd.
NYHET Publicerad:

”Vi kan inte vända utvecklingen på egen hand”

SJUKFRÅNVARO Lars-Åke Brattlund är ny chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan och därmed ansvarig för att implementera regeringens åtgärdspaket för att minska sjukskrivningarna.
NYHET Publicerad:

SSAB:s lyckade recept mot sjukfrånvaro

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Från hundratals sjukskrivningar till 24. Det är facit på SSAB i Luleå efter fem års systematiskt arbete med företagshälsovård. "Jag har koll på varför varenda en av dem är sjukskrivna", säger Ingemar Nilsson, företagsläkare på SSAB i Norrbotten.
NYHET Publicerad:

”Lär av de framgångsrika företagens erfarenheter”

SJUKFRÅNVARO Det är mycket stora skillnader på hur företagen upplever sjukfrånvaron. Vart fjärde företag uppger att de har ganska stora eller mycket stora problem med sjukfrånvaron. Samtidigt har en tredjedel av företagen inga eller mycket små problem.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör laddad för att sänka sjuktal

SJUKFRÅNVARO Sedan september är Ann-Marie Begler ny generaldirektör för Försäkringskassan. På hennes agenda står att pressa tillbaka de accelererande sjuktalen och även att sänka myndighetens egna höga sjuktal.
NYHET Publicerad:

Ökade sjukskrivningar oroar företagen

SJUKFRÅNVARO Vart fjärde företag uppger att de har stora problem med sjukfrånvaron. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Samtidigt jobbar företagen hårt för att minska sjukfrånvaron. ”Företagen styr mot det för att de behöver friska medarbetare, det handlar om att överleva som företag”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Här får unga funktionshindrade en jobbchans

ARBETSMARKNAD Den grupp som har det allra svårast att få fäste på arbetsmarknaden är unga vuxna med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Peritos ungdomsrekrytering vill förändra detta. "Det behövs ofta bara en liten justering eller extra hjälp för att våra kandidater ska klara jobbet på ett utmärkt sätt, säger Maria Billing", tillförordnad vd för Peritos Ungdomsrekrytering.
NYHET Publicerad:

"Aktivitetsersättningen fungerar inte"

ARBETSMARKNAD Aktivitetsersättningen måste göras om i grunden. Den hjälper inte unga människor ut på arbetsmarknaden som det var tänkt. Det anser Mikael Klein, chef för intressepolitik på Handikappförbunden.
NYHET Publicerad:

Osäker utveckling av ungas psykiska ohälsa senaste 15 åren

PSYKISK OHÄLSA Ungas psykiska ohälsa ligger still sedan i början av 2000-talet. Därefter finns det inga statistiskt säkerhetsställda uppgifter som visar på en ökande trend, enligt Sven Bremberg, docent i socialmedicin. Samtidigt visar flera rapporter att den psykiska ohälsan bland unga på arbetsmarknaden ökar.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljön i fokus hos Skanska

SJUKFRÅNVARO På Skanska arbetar man målmedvetet med arbetsmiljöfrågor, inte minst med förebyggande insatser. Ett orosmoment är den högre korttidsfrånvaron bland unga medarbetare. "Omställningen från skola till arbetsliv kan bli ganska stor för många unga", säger Pia Sturesson, HR-specialist på Skanska.
NYHET Publicerad:

Avslutade förhandlingar om omställningsavtalet

OMSTÄLLNING Svenskt Näringsliv har avslutat förhandlingarna med PTK om ett nytt omställningsavtal. Parterna kunde inte komma överens. "En minoritet inom PTK prioriterar avgångsvederlag före kompetensutveckling", säger Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.
NYHET Publicerad:

Jakten på arbetsgivare oroar

SOCIALFÖRSÄKRING I sitt nya åtgärdspaket mot sjukskrivningar vill regeringen att Försäkringskassan ska bevaka arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsansvar. Svenskt Näringsliv är kritisk till att myndigheten ska sitta på två stolar, eftersom det finns risk för att arbetsgivarnas förtroende för myndigheten minskar.
NYHET Publicerad:

Reell förbättring för småföretagen

Många småföretag har haft problem med för höga sjuklönekostnader. Men sedan årsskiftet får företagen ersättning för höga sjuklönekostnader, ersättningen är riktad särskilt till mindre företag. ”Det finns nu ett reellt skydd mot höga sjuklönekostnader som främst är riktat mot mindre företag”, säger Catharina Bäck, expert på socialföräkringsfrågor.
NYHET Publicerad:

Städföretag kämpar med höga sjuklönekostnader

SJUKLÖN Som att sitta i en rävsax. Så beskriver Virpi Dahlgren, vd för V.A Städ Sverige, sina försök att axla rollerna som både sjuklöneansvarig och vinstdrivande småföretagare. Men sedan årsskiftet finns det regler som gör att hon kan få ersättning för höga sjuklönekostnader.
NYHET Publicerad:

Inte rätt medicin för minskad sjukfrånvaro

KOMMENTAR Det är positivt att regeringen nu vill ta ett samlat grepp för att hejda den ökande sjukfrånvaron. Men ambitionen att minska sjukfrånvaron rimmar inte alls med avskaffandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det kommer att leda till fler och längre sjukfall.