Politikerna läser mismatch som fan läser bibeln

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Sedan vi på Svenskt Näringsliv släppte rapporten "Mismatch" har detta blivit ordet på allas läppar. Tommy Waidelich uppehöll sig särskilt kring ordet när han presenterade Socialdemokraternas budgetalternativ. Problemet är att de som nu uttalat sig inte verkar ha läst mer än titeln på vår rapport.

Det är givetvis bra när ledande politiker plockar upp ord som beskriver aktuella problem i den svenska ekonomin. Problemet är att de som nu uttalat sig inte verkar ha läst mer än titeln på vår rapport. Och framför allt, att de politiska slutsatser de drar starkt bör ifrågasättas.

Det vi menar med mismatch är att arbetslösheten är hög, samtidigt som det finns många obesatta jobb i företagen. Detta hindrar företagens expansion när konjunkturen går upp, och gör också att människor fastnar i arbetslöshet, trots att det finns företag som vill anställa. I vår rapport visar vi att denna mismatch aldrig varit större i Sverige än i dag, så långt tillbaka som det finns statistik för detta.

I den undersökning vi gjort som underlag till rapporten framgår att arbetsgivare i första hand besväras av att många sökande inte har de personliga egenskaper som krävs, ofta sådana som man normalt tillägnar sig under arbetslivet. Många unga lyckas inte skaffa arbetserfarenhet med enklare arbetsuppgifter och förblir därmed icke-anställningsbara för mer avancerade uppgifter. En annan viktig förklaring är att många sökande har utbildningar som inte efterfrågas av arbetsgivare. Alltför få har valt de utbildningar som faktiskt behövs. En tredje förklaring är att arbetsförmedlingen inte fungerar särskilt väl.

Bakgrunden till dagens mismatch står alltså att finna i arbetsmarknadspolitiken, och hur den under lång tid misslyckats med att nå uppsatta mål. Inträdeshindren till arbetsmarknaden har fått växa för höga, människor har erbjudits utbildningar de inte har nytta av och Arbetsförmedlingen har blivit allt sämre på att faktiskt förmedla arbeten.

Vilka lösningar ser då politikerna? Oppositionen har fört fram högre a-kassa, högre skatter och en återgång till mer AMS-åtgärder. Inget av detta har fungerat tidigare, tvärtom är det exempel på just den typ av misslyckad arbetsmarknadspolitik som tagit oss till situationen i dag. Regeringen å sin sida bollar över frågan till arbetsgivarna när den föreslår att företagen ska ta ansvar för att träna upp fler ungdomar.

Politikerna läser alltså mismatchen ”som fan läser bibeln”. De tolkar in vad som passar dem själva, istället för att ta problemet på allvar och tolka in det som passar de unga arbetslösa och företagen bäst.

För att minska mismatchen är det arbetsmarknadspolitiken som behöver ändras. Anställningsskyddets behöver bli mer flexibelt, så att unga som visat sig lämpade för ett arbete kan få stanna även när företag drar ner på personal. Samarbetet mellan skola och näringsliv behöver bli bättre, så steget in i arbetslivet underlättas. Det behöver ske en rejäl upprensning i floran av arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsförmedlingen måste utsättas för konkurrens och fler privata aktörer tillåtas, så att fler krafter och idéer får i uppdrag att lösa arbetslöshetsproblematiken. Vi behöver startlöner som kan ge unga och nyanlända utan erfarenhet jobb – inte lönemurar som stänger dem ute.

Mismatchen har också övergripande samband med det lokala företagsklimatet – de regioner som har ett bättre företagsklimat har också ett mindre glapp mellan arbetslöshet och lediga platser. Även lokalpolitiker kan alltså göra mycket för att minska mismatch i sin region. De kommuner som företagen rankar som bäst på lokalt företagsklimat bör användas som inspiration och goda exempel.

Mismatch är ett allvarligt problem, som förtjänar en seriös debatt. Om det slutar vid ett nytt modeord gynnar det möjligen Svenska Akademin. Men det är knappast någon hjälp för den som varit arbetslös länge, eller för den som tröstlöst letar efter en kompetent sökande i ansökningar från människor med fel profil.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Högre reformtempo får fart på produktiviteten

KOMMENTAR Produktivitetstillväxten i Sverige har dämpats kraftigt under senare år. Det är nu hög tid för reformer. Den svaga produktivitetstillväxten är en första varning om att vi har tappat tempo i detta avseende, skriver Ann Öberg, chefekonom och Jimmy Boumediene, prognosansvarig.
NYHET Publicerad:

Underdimensionerad yrkeshögskola får allvarliga konsekvenser

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag redovisar Myndigheten för yrkeshögskolan utfallet av årets ansökningsomgång. Åter igen rekord. Antalet ansökningar har ökat med 13 procent från 2013. Men antalet utbildningsplatser motsvarar fortfarande inte arbetsmarknadens behov, skriver Mia Liljestrand, expert på yrkeshögskolefrågor.
NYHET Publicerad:

Välkommen möjlighet att omedelbart återuppta översynen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Det står klart att en riksdagsmajoritet i arbetsmarknadsutskottet vill se att regeringen omedelbart ska återuppta den genomgripande utredningen om framtidens arbetsförmedling. Vi ser nu fram emot att konstruktivt bidra i den referensgrupp som redan tillkommit, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Investerarskydd bättre än sitt rykte

KOMMENTAR Den fråga i de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA som väcker mest kritik är det så kallade investerarskyddet ISDS, som innebär att företag kan kräva kompensation vid expropriation. Olof Erixon, expert på internationell handel, anser att det är bättre än sitt rykte.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna beklagar att reformarbete läggs på is

KOMMENTAR Trots färre kontakter med arbetsgivare och sjunkande förtroende bland allmänheten, väljer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att stoppa reformarbetet av Arbetsförmedlingen. Svenskt Näringsliv beklagar att översynen gör halt.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen väljer ny väg på miljöområdet

KOMMENTAR Frans Timmermanns, vice ordförande i EU-kommissionen, informerade igår om förändringar i två stora förslag på miljöområdet. Det gäller paketet om luft kvalitet, "AirQuality Package" och paketet om cirkulär ekonomi, "Circular Economy Package". I den nya EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 kommer man fokusera på färre antal förslag, vilket Svenskt Näringsliv tycker är en bra väg att gå.
NYHET Publicerad:

Återhämtningen i svensk ekonomi dröjer ytterligare

KOMMENTAR Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. Resultat från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar nu att den ekonomiska tillväxten blir svag även under det fjärde kvartalet.
NYHET Publicerad:

Elevers kunskapstapp är inte friskolornas fel

KOMMENTAR Många misstänkte nog att allt inte stod rätt till i skolan, men förra årets Pisa-mätning kom ändå som en chock. Ingen trodde nog att bilden skulle vara så nattsvart. Från den politiska vänsterkanten var många snabba med att peka ut friskolorna som boven i dramat. Men trollen spricker i solen.
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på att utredningen om framtidens arbetsförmedling står stilla

KOMMENTAR Agneta Dreber har meddelat regeringen att hon lämnar sin roll som utredare för översynen av Arbetsförmedlingen (AF). En viktig utredning som var i full gång står helt stilla. Det är oerhört olyckligt. Alla förlorar på att nödvändiga reformer riskerar att skjutas flera år framåt i tiden, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsindikatorer måste gynna studenter, arbetsmarknad och samhälle

KOMMENTAR Svensk högre utbildning ska hålla hög kvalitet. Ett reformförslag har presenterats för regeringen. Modellen får kritik av Mikaela Almerud, ansvarig för högskolefrågor. Kontrollen av utbildningens kvalitet försvåras samtidigt som faktorer som matchning, etablering och samverkan har en otydlig roll, anser hon.
NYHET Publicerad:

Utveckla vårdvalet - avveckla det inte

KOMMENTAR Vårdvalet har visat sig vara en viktig drivkraft för att utveckla kvaliteten i vården. Det är också en reform som har stort stöd bland svenska folket. Därför vore det fel att avveckla det. Istället bör regeringen se över reglerna för etablering och ersättning, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Osäkerheten ökar kring framtidens energiförsörjning

KOMMENTAR I går meddelade Vattenfall att de tillsvidare stoppar planerna på att bygga ny kärnkraft i Sverige. Att regeringens politik nu leder till att analysarbetet kring ersättningskärnkraft stoppas är mycket olyckligt. Det ökar osäkerheten kring framtidens energiförsörjning.
NYHET Publicerad:

Läxan från ”Bronx Science”: reglera inte lärartätheten

KOMMENTAR ”Bronx Science” har sämre lärartäthet än de friskolor som Stefan Löfven vill stänga i Sverige. Ändå är lärarna, stämningen och skolans organisation ett föredöme. Det väcker frågan: Går det att slå fast en optimal lärartäthet?
NYHET Publicerad:

Förtroendekris för Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Idag presenterade Svenskt Kvalitetsindex sin årliga undersökning om medborgarnas inställning till myndigheters samhällsservice. Arbetsförmedlingen (AF) står fortsatt med låga nivåer när det gäller kundnöjdhet och förtroende. Förmedlingen ligger under genomsnittet för samtliga myndigheter. Ingen annan myndighet ligger på så pass låga nivåer på nöjdhetsskalan.
NYHET Publicerad:

Friskoleelever bättre på nationella prov

KOMMENTAR Niondeklassarna på friskolor klarar de nationella proven bättre än elever på kommunala skolor. Provresultaten är generellt något bättre i svenska och engelska än förra året, men tyvärr något sämre i matematik. Det visar ny statistik från Skolverket, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tid för ansvar

KOMMENTAR LO:s senaste konjunkturprognos är dyster läsning. Jämfört med andra prognosmakare har man en tydligt mer pessimistisk syn på tillväxten de kommande två åren. Blir det så illa som LO prognostiserar är det avgörande att den ekonomiska politiken utformas på ett ansvarsfullt sätt.
NYHET Publicerad:

Svårbegriplig invändning mot fritt vårdval

KOMMENTAR Det kommunala självstyret är en bra princip. Men den ska användas till just sådana beslut som bäst avgörs av lokala och regionala politiker. Dit hör inte beslutet om vilken vårdcentral vi ska gå till när vi blir sjuka, skriver Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

Lärdomar från 94 fortfarande gångbara

KOMMENTAR Tre underliggande faktorer gör att människor röstar nej: en allmän oro för förändringar, motstånd mot överheten och rädsla för det främmande. Det skriver vice vd Lars Göran Johansson med anledning av EU-omröstningen för två decennier sedan.
NYHET Publicerad:

Missriktad kritik mot vårdvalet

KOMMENTAR Riksrevisionen riktar hård kritik mot det obligatoriska vårdvalet i en ny rapport. Svenskt Näringsliv anser att kritiken är missriktad. Bristerna handlar snarare om landstingens styrning än vårdvalet i sig, anser Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Dags för energikommission värd namnet

KOMMENTAR Regeringen har inlett med att fatta ett antal beslut som får stora konsekvenser för Sveriges elförsörjning och näringsliv, utan att de har gjort en grundläggande helhetsanalys. Det här duger inte Stefan Löfven – dags för en energikommission värd namnet, skriver Annika Lundius, vice vd och Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.