Uppdaterad miljölagstiftning efterfrågas

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Lagar och regler på miljöområdet måste uppdateras för att hantera dagens problem. Annars riskerar vi att företag med miljöprofil väljer att växa utomlands eftersom miljölagstiftningen motverkar deras utveckling i Sverige. Och vi missar chansen att sprida våra gröna innovationer.

I förra veckan kunde man läsa om att en företagare som köpt ett organisationsnummer kan bli ansvarig för någon annans 30 år gamla miljöskuld. Det följer av principen att ”förorenaren betalar”. Att det inte är företagaren som förorenat är ointressant enligt lagen. Företag tvingas att rena redan rent vatten, att betala miljontals kronor i böter för administrativa misstag eller uppmanas att stänga verksamheten på grund av miljöproblem som de inte rår för. Myndigheter och domstolar anser sig skyldiga att bedöma barns lek, flaggning och vedklyvning som miljöfarlig verksamhet. Allt med stöd av miljölagstiftningen.

Detta kan tyckas absurt men är en konsekvens av att lagar och regler inte är utformade för att hantera dagens problem. De senaste 40 åren har svenska företag minskat sina utsläpp dramatiskt på de flesta områden. Vår miljösituation påverkas idag i högre grad av omvärlden. Drygt 90 procent av nedfallet av sura gaser kommer från andra länder. Utsläppen av närsalter och metaller till Östersjön kommer till ca 90 procent från andra länder. De största miljöutmaningarna kan vi med andra ord inte lagstifta bort utan är beroende av internationell samverkan.

Från politiskt håll försvaras dock ofta lagstiftningen som nödvändig. Konstiga beslut sägs vara undantag och bero på myndigheternas bedömningar. Likväl är det lagstiftningens utformning som ger förutsättningarna för besluten. Ett talande exempel är vindkraften. Två regeringar, en socialdemokratisk och en borgerlig, har använt varsin mandatperiod till att underlätta för vindkraftsetableringar utan några egentliga resultat. På åtta år har man alltså inte lyckats utforma regler som leder till målet, att få en snabbare och lättare hantering.

Verkligheten idag är att företag flyttar verksamheter till andra länder för att miljöprövningen i Sverige är överdrivet byråkratisk och att innovativa företag med miljöprofil väljer att växa i andra länder eftersom miljölagstiftningen motverkar deras utveckling i Sverige. Detta är allvarligt. Vi kan i Sverige visa att effektiviseringar och teknikutveckling ger god effekt. Men det kräver en lagstiftning som uppmuntrar innovationer och tillväxt i företagen.

För att nå dit behövs en översyn av miljölagstiftningen som helhet och en rad konkreta lagstiftningsförändringar. Grundläggande regler om rättssäkerhet på miljöområdet behöver ändras. Det kan inte vara rimligt att företagare måste bevisa sin oskuld på det sätt som sker idag eller utlämnas till godtycklig behandling från myndigheternas sida. Reglerna om ansvaret för miljöansvar behöver ses över, bland annat så att inte den situation som beskrevs inledningsvis uppstår, att företagare tvingas betala för andras skulder.

Även reglerna om miljötillstånd behöver förenklas. Ska vi nå målen om växthusgasreduktioner räcker det inte med att underlätta för vindkraftsetableringar. Energieffektiviseringar och andra lika viktiga projekt för att nå klimatmålen kommer inte att kunna genomföras i tid om inte generella lagstiftningsförenklingar genomförs. En första åtgärd skulle kunna vara att realisera det förslag som regeringen själv lade fram om miljökonsekvensbeskrivningar men sedan drog tillbaka före valet. Näringslivet har tidigare bidragit med konkreta förslag och vill även fortsättningsvis bidra med förslag till hur man bättre uppnår miljönytta utan att samtidigt försämra villkoren för näringslivets utveckling.

Om talet om att Sverige ska ha en grön tillväxt ska bli mer än bara prat behöver våra politiker vara beredda att föra en seriös diskussion, där behovet av förändring av rådande system inte slentrianmässigt avfärdas som utslag av bristande engagemang för god miljön. Våra resurser måste läggas där vi faktiskt kan uppnå miljönytta.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underdimensionerad yrkeshögskola får allvarliga konsekvenser

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag redovisar Myndigheten för yrkeshögskolan utfallet av årets ansökningsomgång. Åter igen rekord. Antalet ansökningar har ökat med 13 procent från 2013. Men antalet utbildningsplatser motsvarar fortfarande inte arbetsmarknadens behov, skriver Mia Liljestrand, expert på yrkeshögskolefrågor.
NYHET Publicerad:

Välkommen möjlighet att omedelbart återuppta översynen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Det står klart att en riksdagsmajoritet i arbetsmarknadsutskottet vill se att regeringen omedelbart ska återuppta den genomgripande utredningen om framtidens arbetsförmedling. Vi ser nu fram emot att konstruktivt bidra i den referensgrupp som redan tillkommit, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Investerarskydd bättre än sitt rykte

KOMMENTAR Den fråga i de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA som väcker mest kritik är det så kallade investerarskyddet ISDS, som innebär att företag kan kräva kompensation vid expropriation. Olof Erixon, expert på internationell handel, anser att det är bättre än sitt rykte.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna beklagar att reformarbete läggs på is

KOMMENTAR Trots färre kontakter med arbetsgivare och sjunkande förtroende bland allmänheten, väljer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att stoppa reformarbetet av Arbetsförmedlingen. Svenskt Näringsliv beklagar att översynen gör halt.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen väljer ny väg på miljöområdet

KOMMENTAR Frans Timmermanns, vice ordförande i EU-kommissionen, informerade igår om förändringar i två stora förslag på miljöområdet. Det gäller paketet om luft kvalitet, "AirQuality Package" och paketet om cirkulär ekonomi, "Circular Economy Package". I den nya EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 kommer man fokusera på färre antal förslag, vilket Svenskt Näringsliv tycker är en bra väg att gå.
NYHET Publicerad:

Återhämtningen i svensk ekonomi dröjer ytterligare

KOMMENTAR Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. Resultat från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar nu att den ekonomiska tillväxten blir svag även under det fjärde kvartalet.
NYHET Publicerad:

Elevers kunskapstapp är inte friskolornas fel

KOMMENTAR Många misstänkte nog att allt inte stod rätt till i skolan, men förra årets Pisa-mätning kom ändå som en chock. Ingen trodde nog att bilden skulle vara så nattsvart. Från den politiska vänsterkanten var många snabba med att peka ut friskolorna som boven i dramat. Men trollen spricker i solen.
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på att utredningen om framtidens arbetsförmedling står stilla

KOMMENTAR Agneta Dreber har meddelat regeringen att hon lämnar sin roll som utredare för översynen av Arbetsförmedlingen (AF). En viktig utredning som var i full gång står helt stilla. Det är oerhört olyckligt. Alla förlorar på att nödvändiga reformer riskerar att skjutas flera år framåt i tiden, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsindikatorer måste gynna studenter, arbetsmarknad och samhälle

KOMMENTAR Svensk högre utbildning ska hålla hög kvalitet. Ett reformförslag har presenterats för regeringen. Modellen får kritik av Mikaela Almerud, ansvarig för högskolefrågor. Kontrollen av utbildningens kvalitet försvåras samtidigt som faktorer som matchning, etablering och samverkan har en otydlig roll, anser hon.
NYHET Publicerad:

Utveckla vårdvalet - avveckla det inte

KOMMENTAR Vårdvalet har visat sig vara en viktig drivkraft för att utveckla kvaliteten i vården. Det är också en reform som har stort stöd bland svenska folket. Därför vore det fel att avveckla det. Istället bör regeringen se över reglerna för etablering och ersättning, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Osäkerheten ökar kring framtidens energiförsörjning

KOMMENTAR I går meddelade Vattenfall att de tillsvidare stoppar planerna på att bygga ny kärnkraft i Sverige. Att regeringens politik nu leder till att analysarbetet kring ersättningskärnkraft stoppas är mycket olyckligt. Det ökar osäkerheten kring framtidens energiförsörjning.
NYHET Publicerad:

Läxan från ”Bronx Science”: reglera inte lärartätheten

KOMMENTAR ”Bronx Science” har sämre lärartäthet än de friskolor som Stefan Löfven vill stänga i Sverige. Ändå är lärarna, stämningen och skolans organisation ett föredöme. Det väcker frågan: Går det att slå fast en optimal lärartäthet?
NYHET Publicerad:

Förtroendekris för Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Idag presenterade Svenskt Kvalitetsindex sin årliga undersökning om medborgarnas inställning till myndigheters samhällsservice. Arbetsförmedlingen (AF) står fortsatt med låga nivåer när det gäller kundnöjdhet och förtroende. Förmedlingen ligger under genomsnittet för samtliga myndigheter. Ingen annan myndighet ligger på så pass låga nivåer på nöjdhetsskalan.
NYHET Publicerad:

Friskoleelever bättre på nationella prov

KOMMENTAR Niondeklassarna på friskolor klarar de nationella proven bättre än elever på kommunala skolor. Provresultaten är generellt något bättre i svenska och engelska än förra året, men tyvärr något sämre i matematik. Det visar ny statistik från Skolverket, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tid för ansvar

KOMMENTAR LO:s senaste konjunkturprognos är dyster läsning. Jämfört med andra prognosmakare har man en tydligt mer pessimistisk syn på tillväxten de kommande två åren. Blir det så illa som LO prognostiserar är det avgörande att den ekonomiska politiken utformas på ett ansvarsfullt sätt.
NYHET Publicerad:

Svårbegriplig invändning mot fritt vårdval

KOMMENTAR Det kommunala självstyret är en bra princip. Men den ska användas till just sådana beslut som bäst avgörs av lokala och regionala politiker. Dit hör inte beslutet om vilken vårdcentral vi ska gå till när vi blir sjuka, skriver Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

Lärdomar från 94 fortfarande gångbara

KOMMENTAR Tre underliggande faktorer gör att människor röstar nej: en allmän oro för förändringar, motstånd mot överheten och rädsla för det främmande. Det skriver vice vd Lars Göran Johansson med anledning av EU-omröstningen för två decennier sedan.
NYHET Publicerad:

Missriktad kritik mot vårdvalet

KOMMENTAR Riksrevisionen riktar hård kritik mot det obligatoriska vårdvalet i en ny rapport. Svenskt Näringsliv anser att kritiken är missriktad. Bristerna handlar snarare om landstingens styrning än vårdvalet i sig, anser Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Dags för energikommission värd namnet

KOMMENTAR Regeringen har inlett med att fatta ett antal beslut som får stora konsekvenser för Sveriges elförsörjning och näringsliv, utan att de har gjort en grundläggande helhetsanalys. Det här duger inte Stefan Löfven – dags för en energikommission värd namnet, skriver Annika Lundius, vice vd och Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen behöver förändras i grunden

KOMMENTAR Mikael Sjöberg, GD på Arbetsförmedlingen, skriver idag på DN:s debattsida om åtgärder för att återskapa förtroendet för myndigheten. Det är positivt att AF:s ledning har en probleminsikt om myndighetens förtroendekris och eftersatta utveckling med arbetsgivarkontakter. Från arbetsgivarsidan har vi länge varit tydliga med att Arbetsförmedlingen i sin nuvarande utformning inte lyckas med det som måste vara grunduppgiften, jobbförmedlandet.