Uppdaterad miljölagstiftning efterfrågas

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Lagar och regler på miljöområdet måste uppdateras för att hantera dagens problem. Annars riskerar vi att företag med miljöprofil väljer att växa utomlands eftersom miljölagstiftningen motverkar deras utveckling i Sverige. Och vi missar chansen att sprida våra gröna innovationer.

I förra veckan kunde man läsa om att en företagare som köpt ett organisationsnummer kan bli ansvarig för någon annans 30 år gamla miljöskuld. Det följer av principen att ”förorenaren betalar”. Att det inte är företagaren som förorenat är ointressant enligt lagen. Företag tvingas att rena redan rent vatten, att betala miljontals kronor i böter för administrativa misstag eller uppmanas att stänga verksamheten på grund av miljöproblem som de inte rår för. Myndigheter och domstolar anser sig skyldiga att bedöma barns lek, flaggning och vedklyvning som miljöfarlig verksamhet. Allt med stöd av miljölagstiftningen.

Detta kan tyckas absurt men är en konsekvens av att lagar och regler inte är utformade för att hantera dagens problem. De senaste 40 åren har svenska företag minskat sina utsläpp dramatiskt på de flesta områden. Vår miljösituation påverkas idag i högre grad av omvärlden. Drygt 90 procent av nedfallet av sura gaser kommer från andra länder. Utsläppen av närsalter och metaller till Östersjön kommer till ca 90 procent från andra länder. De största miljöutmaningarna kan vi med andra ord inte lagstifta bort utan är beroende av internationell samverkan.

Från politiskt håll försvaras dock ofta lagstiftningen som nödvändig. Konstiga beslut sägs vara undantag och bero på myndigheternas bedömningar. Likväl är det lagstiftningens utformning som ger förutsättningarna för besluten. Ett talande exempel är vindkraften. Två regeringar, en socialdemokratisk och en borgerlig, har använt varsin mandatperiod till att underlätta för vindkraftsetableringar utan några egentliga resultat. På åtta år har man alltså inte lyckats utforma regler som leder till målet, att få en snabbare och lättare hantering.

Verkligheten idag är att företag flyttar verksamheter till andra länder för att miljöprövningen i Sverige är överdrivet byråkratisk och att innovativa företag med miljöprofil väljer att växa i andra länder eftersom miljölagstiftningen motverkar deras utveckling i Sverige. Detta är allvarligt. Vi kan i Sverige visa att effektiviseringar och teknikutveckling ger god effekt. Men det kräver en lagstiftning som uppmuntrar innovationer och tillväxt i företagen.

För att nå dit behövs en översyn av miljölagstiftningen som helhet och en rad konkreta lagstiftningsförändringar. Grundläggande regler om rättssäkerhet på miljöområdet behöver ändras. Det kan inte vara rimligt att företagare måste bevisa sin oskuld på det sätt som sker idag eller utlämnas till godtycklig behandling från myndigheternas sida. Reglerna om ansvaret för miljöansvar behöver ses över, bland annat så att inte den situation som beskrevs inledningsvis uppstår, att företagare tvingas betala för andras skulder.

Även reglerna om miljötillstånd behöver förenklas. Ska vi nå målen om växthusgasreduktioner räcker det inte med att underlätta för vindkraftsetableringar. Energieffektiviseringar och andra lika viktiga projekt för att nå klimatmålen kommer inte att kunna genomföras i tid om inte generella lagstiftningsförenklingar genomförs. En första åtgärd skulle kunna vara att realisera det förslag som regeringen själv lade fram om miljökonsekvensbeskrivningar men sedan drog tillbaka före valet. Näringslivet har tidigare bidragit med konkreta förslag och vill även fortsättningsvis bidra med förslag till hur man bättre uppnår miljönytta utan att samtidigt försämra villkoren för näringslivets utveckling.

Om talet om att Sverige ska ha en grön tillväxt ska bli mer än bara prat behöver våra politiker vara beredda att föra en seriös diskussion, där behovet av förändring av rådande system inte slentrianmässigt avfärdas som utslag av bristande engagemang för god miljön. Våra resurser måste läggas där vi faktiskt kan uppnå miljönytta.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Regler för investeringsskydd nyttiga och nödvändiga

KOMMENTAR I samband med debatten om ett eventuellt frihandelsavtal mellan EU och USA har frågan om regler för investeringsskydd blivit het. Sådana regler påstås inskränka staters möjlighet att lagstift för det allmännas bästa, och därmed hota demokratin. Inget kan vara mer fel, skriver Olof Erixon, ansvarig internationell handelspolitik och offentlig upphandlingslagstiftning.
NYHET Publicerad:

Sverige är inte USA

KOMMENTAR I USA går 95 procent av inkomstökningen till den lilla klick som tjänar mest. Bilden stämmer inte in på Sverige. Beräkningar visar att våra höginkomsttagare får 16 procent av inkomstökningen, medan 84 procent går till övriga, skriver tf chefekonom Jonas Frycklund. Han går därmed emot ekonomiprofessor Thomas Pikettys resonemang om att kapitalet är ojämlikt fördelat.
NYHET Publicerad:

Sverige tjänar på öppenhet

KOMMENTAR En av de viktigaste framtidsfrågorna för Sverige är att behålla den öppenhet mot omvärlden som tjänat oss så väl. Vårt välstånd bygger på denna öppenhet mot och samarbete med andra länder, skriver Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga ägandets skattesits

KOMMENTAR Att långsiktigt ägande behöver bättre skattevillkor håller i stort sett alla med om men inget händer. En möjlighet som föreslogs av Per Börjesson, vd för Investment AB Spiltan i Svenska Dagbladet häromdagen, vore att sänka skattesatsen till tio procent för alla innehav över tio år. Det skulle uppmana till ett mer långsiktigt agerande. Det finns dock bättre sätt att förbättra skattevillkoren på, anser Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

TCO återvinner opinionsundersökning behäftad med fel

KOMMENTAR TCO driver tesen att missbruk av tidsbegränsade anställningar blir allt vanligare och att Sverige genom lagstiftning bör begränsa möjligheten att använda dessa. Men andelen visstidsanställda har legat i stort sett konstant de senaste åren och något faktiskt missbruk har vare sig TCO eller EU-kommissionen kunnat påvisa, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Katastrof när lönebildningen blir valfläsk

KOMMENTAR Nu är det valår och politikerna ställer ut löften om lönehöjningar, satsningar och ändrade arbetsvillkor. Men det är inte politiken som ska bestämma hur lönestrukturen ska se ut ner på avtalsnivå. Det är parternas uppgift.
NYHET Publicerad:

Vill (S) reglera klassernas storlek?

KOMMENTAR De professionella – rektorer och lärare – vet bäst hur skolan ska vara organiserad. Det är djupt oroande om politiker börjar reglera klassernas storlek. Skolan behöver mer frihet, inte mindre, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

En ny arbetsmiljöstrategi inom EU presenteras

KOMMENTAR Läs Bodil Mellboms kommentar
NYHET Publicerad:

Fortsatt samverkan behövs för att minska arbetsskadorna

KOMMENTAR Läs Bodil Mellboms kommentar
NYHET Publicerad:

Tryckerimomshärva drabbar kunder

KOMMENTAR Skatteverket har betalat ut miljarder i momspengar till tryckeriföretag. Tryckeriernas kunder, som inte fått några pengar från tryckerierna, är helt oskyldiga och drabbas nu av motsvarande miljardkrav från Skatteverket. Många av kundföretagen hotas av konkurs helt i onödan. Finansministerns besked är att det är en beklagansvärd situation, men inte möjlig att åtgärda. Svenskt Näringsliv anser att Skatteverket måste ge dessa företag anstånd med skattekraven så att de hinner kräva tryckerierna innan skatten ska betalas, skriver två skatteexperter.
NYHET Publicerad:

Höga lägstalöner ger färre jobb

KOMMENTAR Läs Edel Karlsson Hååls kommentar
NYHET Publicerad:

Dags att avskaffa konkursdrivande lagstiftning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv föreslår att dagens bestämmelser i Skatteförfarandelagen om ”företrädaransvar” slopas.  Det skatterättsliga företrädaransvaret är konkursdrivande och står i direkt strid med syftet och balansen bakom ansvarsreglerna i aktiebolagslagen. Det skriver Kerstin Nyquist skattejurist i en kommentar.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Fler friskolor ger mer kunskap

KOMMENTAR Ordföranden för det Socialdemokratiska studentförbundet kritiserar det fria skolvalet. Men valfrihet är viktigt. Forskning visar att fler friskolor ger högre kunskapsresultat för alla elever i en kommnun. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Höjda lägstalöner påverkar vem som behåller jobbet

KOMMENTAR Personer med höga betyg stannar kvar på en arbetsplats efter avtalade höjningar av lägstalönerna medan personer med låga betyg blir av med sina anställningar. Det visar en studie från IFAU. "De med sämst förutsättningar att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden är de som hamnar utanför", skriver Susanne Spector, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Sossarnas förslag om rätt till heltid leder fel

KOMMENTAR Läs Anders Morins kommentar
NYHET Publicerad:

Ingen konflikt mellan sänkta trösklar och mer utbildning

KOMMENTAR Läs Susanne Spectors kommentar
NYHET Publicerad:

Stark löneutveckling stänger ute fler från arbetsmarknaden

KOMMENTAR LO har presenterat sin senaste konjunkturprognos. LO:s bedömning av den framtida utvecklingen i svensk ekonomi är något dystrare än Svenskt Näringslivs och andra bedömares, skriver Jimmy Boumediene, prognosansvarig.
NYHET Publicerad:

Hur ska vi ha det med åtstramningen?

KOMMENTAR Inför 2015 planerar Anders Borg att lägga fram en åtstramande budget. Socialdemokraterna svarar med att vilja ha ännu mer åtstramning i Sverige. Finanspolitiken anses vara lössläppt och underfinansierad. Å andra sidan anser partiet att vi ska ha en frikostig finanspolitik på EU-nivå. Det är varken konsekvent eller god ekonomisk politik.
NYHET Publicerad:

En ekonomisk politik som hämmar

KOMMENTAR Socialdemokraternas vårmotion innehåller ett antal skattehöjningar som försvårar ambitionen att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet.