Välkommen granskning av nya krav på svavelutsläpp

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är glädjande att se att KU delar näringslivets syn på de nya kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle. Kraven kommer att få stora negativa konsekvenser för svensk basindustri.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med medlemsorganisationerna Redarföreningen, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Sveriges Hamnar under lång tid framfört synpunkter till regeringen och Sjöfartsverket på den icke transparanta arbetsprocess där transportköparna ej beretts möjlighet att framföra vilka konsekvenser förslaget ger för svensk basindustri.

Vår huvudkritik har varit att Sverige som land ingått ett internationellt avtal utan att känna till dess konsekvenser, vilka effekterna blir för både jobben och miljön.

Vi välkomnar KUs granskning och noterar med glädje att den utförda granskningen fullt ut bekräftar näringslivets oro och invändningar.

Svenska näringslivet har framfört kritik mot att regeringen aldrig gjort något ställningstagande om en internationell överenskommelse, vilken enligt konsekvensanalyser av Sjöfartsverket visar sig ge stora effekter på basindustrin som är beroende av dessa transporter.

För basindustrin bedöms beslutet innebära en merkostnad på 13-28 miljarder kronor per år. Detta kommer att medföra att man tvingas till en övergång från sjötransporter till landtransporter. Den samlade belastningen på miljön bedöms öka för varje transport som flyttas från energieffektiv sjötransport till lastbil. Företag som arbetar på den globala marknaden kan inte kompensera de ökade transportkostnaderna genom att öka priserna, utan måste istället effektivisera verksamheten.

En försiktig bedömning indikerar att mellan 10 000-15 000 jobb hos basindustrin ute på landsbygden och till stor del i norra Sverige hamnar i riskzonen.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Arbetsmiljön blir allt bättre

KOMMENTAR Arbetsmiljön i Sverige blir allt bättre och vi kan se en kraftig minskning i antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar de senaste tjugofem åren. 2013 hade vi dessutom det lägsta antalet dödsolyckor någonsin i Sverige, skriver Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert. 
NYHET Publicerad:

Höjd marginalskatt ger inget klirr i kassan

KOMMENTAR Sverige har en av världens högsta marginalskatter. Oppositionens förslag om ytterligare höjningar ger inte mer klirr i statskassan, visar en ny rapport av forskarna Peter Ericson och Lennart Flood. Fokus borde istället ligga på att skapa stimulans för ett ökat arbetsutbud, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Nationell skolpeng kan lösa skolkrisen

KOMMENTAR Den svenska skolans utveckling är oroande. Ungdomars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap ligger nu under OECD-snittet. Ett sätt att lösa skolkrisen och öka likvärdigheten är att införa en nationell skolpeng, skriver sju företrädare för arbetsgivarsidan.
NYHET Publicerad:

LO och Vänsterpartiet förvrider välfärdsdebatt

KOMMENTAR LO och Vänsterpartiet har varit framgångsrika i debatten om vinster i välfärden. De har lyckats få diskussionen att handla om ägandet av produktionsmedlen och inte om de verkliga problemen i välfärden, skriver Annika Lundius, vice vd och Mikael Witterblad, ekonomie doktor, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Satsningar på eftersatt transportnät väcker förhoppningar

KOMMENTAR De kommande tolv åren satsas 522 miljarder kronor på svenska vägar och järnväg, enligt den nationella transportplanen. Bra, anser Svenskt Näringsliv som samtidigt påminner om att den långsiktiga infrastrukturskulden måste betalas av.
NYHET Publicerad:

Välkommet med kartläggning av högskolans utbildningar

KOMMENTAR I går meddelade regeringen två nya utredningsuppdrag. Lars Haikola, i dagsläget universitetskansler, ges i uppdrag att utreda vilka utbildningar som ges i den svenska högskolan och hur väl de svarar mot de behov som finns. Svenskt Näringsliv välkomnar en sådan utredning. Det skriver Patrick Krassén, policyanalytiker för utbildning, forskning och innovation, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Regeländring för nystartsjobb försämrar jobbchanser

KOMMENTAR Nystartsjobb är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som fungerar. Därför oroar förslaget till regeländring som en statlig utredning lagt fram. I spåren följer mer regelkrångel, byråkrati och längre beslutstider, skriver arbetsmarknadsexpert Karin Ekenger.
NYHET Publicerad:

Inte aktuellt med helt fri flytträtt av pensionsmedel

KOMMENTAR Regeringen tänker inte införa helt fri flytträtt av pensionsmedel. Det borgar för att medlemsföretag kan fortsätta att leverera trygga och bra pensioner inom ramen för de kollektivavtalade tjänstepensionssystemen, anser pensionsexpert Hans Gidhagen.
NYHET Publicerad:

”Efterlängtat besked om utländska talanger”

KOMMENTAR Sverige anpassar sig till omvärlden och ger utländska doktorander permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier. Regeringens besked är efterlängtat, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Intressanta idéer från M om samverkan

KOMMENTAR Samverkan mellan akademi och näringsliv under studierna gör inte studenter mindre bildade, snarare tvärtom. Det leder också till att de lättare får jobb. Det är svårt att se varför det skulle vara kontroversiellt, skriver Tobias Krantz, chef för forskning, utbildning och innovation.
NYHET Publicerad:

"Fokusera på resultat, inte lärartäthet"

KOMMENTAR Tidningarna borde rikta större fokus i sina granskningar på utbildningens resultat, inte lärartätheten. Friskolor får i snitt 11 500 kronor mindre per elev än kommunala gymnasieskolor. Samtidigt avslutar fler friskoleelever sin utbildning och de har högre snittbetyg än kamraterna på kommunala skolor. Är det i grunden inte det som är viktigt, det vill säga vad eleverna har för kunskaper efter avslutad utbildning?, skriver skolexpert Fredric Skälstad.
NYHET Publicerad:

Vilken underbar värld!

KOMMENTAR När vi beklagar oss över dagens utmaningar kan det vara bra att tänka på att det inte var bättre förr.
NYHET Publicerad:

Kreativitet förutsätter kunskap

KOMMENTAR Världens mest kreativt tänkande femtonåringar finns inte i Sverige. De bor i Japan, Sydkorea och Singapore. Vi måste acceptera att faktakunskaper är en förutsättning för problemlösningsförmåga, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

S-förslag riskerar urholka kvalitén i välfärden

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill beskära möjligheten för privata välfärdsföretag att driva verksamhet. Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, är orolig för att branschens förnyelsearbete blir lidande.
NYHET Publicerad:

Låt inte EU besluta om skogen och kärnkraften

KOMMENTAR Ett EU-beslut om mål för Sveriges andel förnybar energi är ett kraftigt ingrepp i Sveriges självbestämmande över vår energipolitik och hur vi förvaltar våra råvaror. Är det verkligen ett beslut vi vill lämna över till andra, undrar Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Svensk varuexport oroar

HANDEL Svensk utrikeshandel visar fortfarande hälsosamma överskott, särskilt för tjänster, men oroar genom trendmässigt minskande volym av varor, skriver Olof Erixon, handelspolitisk export.
NYHET Publicerad:

Rätt tänkt med peng!

KOMMENTAR I veckan lämnade Svenskt Näringsliv in sitt remissvar till betänkandet ”Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning”. Det är ett betänkande som innehåller flera intressanta förslag.
NYHET Publicerad:

Välkomna förslag till ökad rörlighet över gränserna

KOMMENTAR Regeringen och Miljöpartiet är överens om en rad förslag som kommer att underlätta för utländska studenter och anhöriga till företagare att stanna i Sverige. Det är förändringar som välkomnas av näringslivet, skriver arbetsmarkandsexpert Karin Ekenger.
NYHET Publicerad:

Satsa lågstadiemiljarderna på lärarna

KOMMENTAR Lågstadielyftet är ingen dum tanke, men mer pengar är inte lösningen på skolans problem. I stället måste resurserna hamna rätt. Vi får hoppas att Alliansens nya satsning används för att rekrytera och belöna skickliga lärare. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.