Välkommen granskning av nya krav på svavelutsläpp

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är glädjande att se att KU delar näringslivets syn på de nya kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle. Kraven kommer att få stora negativa konsekvenser för svensk basindustri.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med medlemsorganisationerna Redarföreningen, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Sveriges Hamnar under lång tid framfört synpunkter till regeringen och Sjöfartsverket på den icke transparanta arbetsprocess där transportköparna ej beretts möjlighet att framföra vilka konsekvenser förslaget ger för svensk basindustri.

Vår huvudkritik har varit att Sverige som land ingått ett internationellt avtal utan att känna till dess konsekvenser, vilka effekterna blir för både jobben och miljön.

Vi välkomnar KUs granskning och noterar med glädje att den utförda granskningen fullt ut bekräftar näringslivets oro och invändningar.

Svenska näringslivet har framfört kritik mot att regeringen aldrig gjort något ställningstagande om en internationell överenskommelse, vilken enligt konsekvensanalyser av Sjöfartsverket visar sig ge stora effekter på basindustrin som är beroende av dessa transporter.

För basindustrin bedöms beslutet innebära en merkostnad på 13-28 miljarder kronor per år. Detta kommer att medföra att man tvingas till en övergång från sjötransporter till landtransporter. Den samlade belastningen på miljön bedöms öka för varje transport som flyttas från energieffektiv sjötransport till lastbil. Företag som arbetar på den globala marknaden kan inte kompensera de ökade transportkostnaderna genom att öka priserna, utan måste istället effektivisera verksamheten.

En försiktig bedömning indikerar att mellan 10 000-15 000 jobb hos basindustrin ute på landsbygden och till stor del i norra Sverige hamnar i riskzonen.

Nyheter

NYHET Publicerad:

Visstidsanställning leder till fast jobb

KOMMENTAR Fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna krokar arm i strävan att begränsa eller rent av slopa möjligheten till allmän visstidsanställning. Det kommer att leda till färre jobb och priset betalas av de svagaste på arbetsmarknaden, skriver Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Dags att hitta ut ur välfärdslabyrinten

KOMMENTAR Tonläget i välfärdsdebatten är bitvis högt. Diskussionen kretsar kring skandaler och övervinster. Undersökningar visar att privata företag levererar god kvalitet. Samtidigt vet vi att ersättningen är densamma som till kommuner och landsting och att marginalerna ofta är små, skriver Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Fler friskoleelever ger bättre kunskaper

KOMMENTAR I UR-programmet ”Världens bästa skitskola” påstås att rätten att välja skola har lett till sämre kunskapsresultat. Tobias Krantz och Fredric Skälstad hävdar motsatsen och pekar på att forskning visar att fler elever i friskolor leder till högre kunskapsresultat.
NYHET Publicerad:

Illavarslande förslag från S och MP

KOMMENTAR Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill tvinga företag som vunnit en upphandling att ta över personalen i den upphandlade verksamheten. Förslaget förändrar i grunden förutsättningarna för företagen och får negativa konsekvenser för de anställda, skriver Lars Gellner, expert på arbetsrätt.
NYHET Publicerad:

Starkt stöd bland företagen för ordningsomdömen

KOMMENTAR Redan i juni föreslog Näringslivets forskningsberedning att Sverige borde införa ett modernt ordningsbetyg. Tre av fyra medlemsföretag i Svenskt Näringsliv säger ja till ett sådant omdöme.
NYHET Publicerad:

Kompetenta ägare stängs ute

KOMMENTAR Socialdemokraterna tänker ställa en rad långtgående krav på friskolorna om de kommer till makten. Om möjlighet till nyetablering stängs, hindras också nytänkande och utveckling. Ett tioårigt tidskrav på ägande kan leda till att nödvändigt nytt investeringskapital i friskolor stoppas.
NYHET Publicerad:

Regler för investeringsskydd nyttiga och nödvändiga

KOMMENTAR I samband med debatten om ett eventuellt frihandelsavtal mellan EU och USA har frågan om regler för investeringsskydd blivit het. Sådana regler påstås inskränka staters möjlighet att lagstift för det allmännas bästa, och därmed hota demokratin. Inget kan vara mer fel, skriver Olof Erixon, ansvarig internationell handelspolitik och offentlig upphandlingslagstiftning.
NYHET Publicerad:

Sverige är inte USA

KOMMENTAR I USA går 95 procent av inkomstökningen till den lilla klick som tjänar mest. Bilden stämmer inte in på Sverige. Beräkningar visar att våra höginkomsttagare får 16 procent av inkomstökningen, medan 84 procent går till övriga, skriver tf chefekonom Jonas Frycklund. Han går därmed emot ekonomiprofessor Thomas Pikettys resonemang om att kapitalet är ojämlikt fördelat.
NYHET Publicerad:

Sverige tjänar på öppenhet

KOMMENTAR En av de viktigaste framtidsfrågorna för Sverige är att behålla den öppenhet mot omvärlden som tjänat oss så väl. Vårt välstånd bygger på denna öppenhet mot och samarbete med andra länder, skriver Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga ägandets skattesits

KOMMENTAR Att långsiktigt ägande behöver bättre skattevillkor håller i stort sett alla med om men inget händer. En möjlighet som föreslogs av Per Börjesson, vd för Investment AB Spiltan i Svenska Dagbladet häromdagen, vore att sänka skattesatsen till tio procent för alla innehav över tio år. Det skulle uppmana till ett mer långsiktigt agerande. Det finns dock bättre sätt att förbättra skattevillkoren på, anser Krister Andersson, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

TCO återvinner opinionsundersökning behäftad med fel

KOMMENTAR TCO driver tesen att missbruk av tidsbegränsade anställningar blir allt vanligare och att Sverige genom lagstiftning bör begränsa möjligheten att använda dessa. Men andelen visstidsanställda har legat i stort sett konstant de senaste åren och något faktiskt missbruk har vare sig TCO eller EU-kommissionen kunnat påvisa, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Katastrof när lönebildningen blir valfläsk

KOMMENTAR Nu är det valår och politikerna ställer ut löften om lönehöjningar, satsningar och ändrade arbetsvillkor. Men det är inte politiken som ska bestämma hur lönestrukturen ska se ut ner på avtalsnivå. Det är parternas uppgift.
NYHET Publicerad:

Vill (S) reglera klassernas storlek?

KOMMENTAR De professionella – rektorer och lärare – vet bäst hur skolan ska vara organiserad. Det är djupt oroande om politiker börjar reglera klassernas storlek. Skolan behöver mer frihet, inte mindre, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

En ny arbetsmiljöstrategi inom EU presenteras

KOMMENTAR Läs Bodil Mellboms kommentar
NYHET Publicerad:

Fortsatt samverkan behövs för att minska arbetsskadorna

KOMMENTAR Läs Bodil Mellboms kommentar
NYHET Publicerad:

Tryckerimomshärva drabbar kunder

KOMMENTAR Skatteverket har betalat ut miljarder i momspengar till tryckeriföretag. Tryckeriernas kunder, som inte fått några pengar från tryckerierna, är helt oskyldiga och drabbas nu av motsvarande miljardkrav från Skatteverket. Många av kundföretagen hotas av konkurs helt i onödan. Finansministerns besked är att det är en beklagansvärd situation, men inte möjlig att åtgärda. Svenskt Näringsliv anser att Skatteverket måste ge dessa företag anstånd med skattekraven så att de hinner kräva tryckerierna innan skatten ska betalas, skriver två skatteexperter.
NYHET Publicerad:

Höga lägstalöner ger färre jobb

KOMMENTAR Läs Edel Karlsson Hååls kommentar
NYHET Publicerad:

Dags att avskaffa konkursdrivande lagstiftning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv föreslår att dagens bestämmelser i Skatteförfarandelagen om ”företrädaransvar” slopas.  Det skatterättsliga företrädaransvaret är konkursdrivande och står i direkt strid med syftet och balansen bakom ansvarsreglerna i aktiebolagslagen. Det skriver Kerstin Nyquist skattejurist i en kommentar.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Fler friskolor ger mer kunskap

KOMMENTAR Ordföranden för det Socialdemokratiska studentförbundet kritiserar det fria skolvalet. Men valfrihet är viktigt. Forskning visar att fler friskolor ger högre kunskapsresultat för alla elever i en kommnun. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.