Välkommen granskning av nya krav på svavelutsläpp

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är glädjande att se att KU delar näringslivets syn på de nya kraven på lägre svavelhalter i fartygsbränsle. Kraven kommer att få stora negativa konsekvenser för svensk basindustri.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med medlemsorganisationerna Redarföreningen, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Sveriges Hamnar under lång tid framfört synpunkter till regeringen och Sjöfartsverket på den icke transparanta arbetsprocess där transportköparna ej beretts möjlighet att framföra vilka konsekvenser förslaget ger för svensk basindustri.

Vår huvudkritik har varit att Sverige som land ingått ett internationellt avtal utan att känna till dess konsekvenser, vilka effekterna blir för både jobben och miljön.

Vi välkomnar KUs granskning och noterar med glädje att den utförda granskningen fullt ut bekräftar näringslivets oro och invändningar.

Svenska näringslivet har framfört kritik mot att regeringen aldrig gjort något ställningstagande om en internationell överenskommelse, vilken enligt konsekvensanalyser av Sjöfartsverket visar sig ge stora effekter på basindustrin som är beroende av dessa transporter.

För basindustrin bedöms beslutet innebära en merkostnad på 13-28 miljarder kronor per år. Detta kommer att medföra att man tvingas till en övergång från sjötransporter till landtransporter. Den samlade belastningen på miljön bedöms öka för varje transport som flyttas från energieffektiv sjötransport till lastbil. Företag som arbetar på den globala marknaden kan inte kompensera de ökade transportkostnaderna genom att öka priserna, utan måste istället effektivisera verksamheten.

En försiktig bedömning indikerar att mellan 10 000-15 000 jobb hos basindustrin ute på landsbygden och till stor del i norra Sverige hamnar i riskzonen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Högre reformtempo får fart på produktiviteten

KOMMENTAR Produktivitetstillväxten i Sverige har dämpats kraftigt under senare år. Det är nu hög tid för reformer. Den svaga produktivitetstillväxten är en första varning om att vi har tappat tempo i detta avseende, skriver Ann Öberg, chefekonom och Jimmy Boumediene, prognosansvarig.
NYHET Publicerad:

Underdimensionerad yrkeshögskola får allvarliga konsekvenser

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Idag redovisar Myndigheten för yrkeshögskolan utfallet av årets ansökningsomgång. Åter igen rekord. Antalet ansökningar har ökat med 13 procent från 2013. Men antalet utbildningsplatser motsvarar fortfarande inte arbetsmarknadens behov, skriver Mia Liljestrand, expert på yrkeshögskolefrågor.
NYHET Publicerad:

Välkommen möjlighet att omedelbart återuppta översynen

ARBETSFÖRMEDLINGEN Det står klart att en riksdagsmajoritet i arbetsmarknadsutskottet vill se att regeringen omedelbart ska återuppta den genomgripande utredningen om framtidens arbetsförmedling. Vi ser nu fram emot att konstruktivt bidra i den referensgrupp som redan tillkommit, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Investerarskydd bättre än sitt rykte

KOMMENTAR Den fråga i de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA som väcker mest kritik är det så kallade investerarskyddet ISDS, som innebär att företag kan kräva kompensation vid expropriation. Olof Erixon, expert på internationell handel, anser att det är bättre än sitt rykte.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna beklagar att reformarbete läggs på is

KOMMENTAR Trots färre kontakter med arbetsgivare och sjunkande förtroende bland allmänheten, väljer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att stoppa reformarbetet av Arbetsförmedlingen. Svenskt Näringsliv beklagar att översynen gör halt.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen väljer ny väg på miljöområdet

KOMMENTAR Frans Timmermanns, vice ordförande i EU-kommissionen, informerade igår om förändringar i två stora förslag på miljöområdet. Det gäller paketet om luft kvalitet, "AirQuality Package" och paketet om cirkulär ekonomi, "Circular Economy Package". I den nya EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 kommer man fokusera på färre antal förslag, vilket Svenskt Näringsliv tycker är en bra väg att gå.
NYHET Publicerad:

Återhämtningen i svensk ekonomi dröjer ytterligare

KOMMENTAR Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. Resultat från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar nu att den ekonomiska tillväxten blir svag även under det fjärde kvartalet.
NYHET Publicerad:

Elevers kunskapstapp är inte friskolornas fel

KOMMENTAR Många misstänkte nog att allt inte stod rätt till i skolan, men förra årets Pisa-mätning kom ändå som en chock. Ingen trodde nog att bilden skulle vara så nattsvart. Från den politiska vänsterkanten var många snabba med att peka ut friskolorna som boven i dramat. Men trollen spricker i solen.
NYHET Publicerad:

Alla förlorar på att utredningen om framtidens arbetsförmedling står stilla

KOMMENTAR Agneta Dreber har meddelat regeringen att hon lämnar sin roll som utredare för översynen av Arbetsförmedlingen (AF). En viktig utredning som var i full gång står helt stilla. Det är oerhört olyckligt. Alla förlorar på att nödvändiga reformer riskerar att skjutas flera år framåt i tiden, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsindikatorer måste gynna studenter, arbetsmarknad och samhälle

KOMMENTAR Svensk högre utbildning ska hålla hög kvalitet. Ett reformförslag har presenterats för regeringen. Modellen får kritik av Mikaela Almerud, ansvarig för högskolefrågor. Kontrollen av utbildningens kvalitet försvåras samtidigt som faktorer som matchning, etablering och samverkan har en otydlig roll, anser hon.
NYHET Publicerad:

Utveckla vårdvalet - avveckla det inte

KOMMENTAR Vårdvalet har visat sig vara en viktig drivkraft för att utveckla kvaliteten i vården. Det är också en reform som har stort stöd bland svenska folket. Därför vore det fel att avveckla det. Istället bör regeringen se över reglerna för etablering och ersättning, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Osäkerheten ökar kring framtidens energiförsörjning

KOMMENTAR I går meddelade Vattenfall att de tillsvidare stoppar planerna på att bygga ny kärnkraft i Sverige. Att regeringens politik nu leder till att analysarbetet kring ersättningskärnkraft stoppas är mycket olyckligt. Det ökar osäkerheten kring framtidens energiförsörjning.
NYHET Publicerad:

Läxan från ”Bronx Science”: reglera inte lärartätheten

KOMMENTAR ”Bronx Science” har sämre lärartäthet än de friskolor som Stefan Löfven vill stänga i Sverige. Ändå är lärarna, stämningen och skolans organisation ett föredöme. Det väcker frågan: Går det att slå fast en optimal lärartäthet?
NYHET Publicerad:

Förtroendekris för Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Idag presenterade Svenskt Kvalitetsindex sin årliga undersökning om medborgarnas inställning till myndigheters samhällsservice. Arbetsförmedlingen (AF) står fortsatt med låga nivåer när det gäller kundnöjdhet och förtroende. Förmedlingen ligger under genomsnittet för samtliga myndigheter. Ingen annan myndighet ligger på så pass låga nivåer på nöjdhetsskalan.
NYHET Publicerad:

Friskoleelever bättre på nationella prov

KOMMENTAR Niondeklassarna på friskolor klarar de nationella proven bättre än elever på kommunala skolor. Provresultaten är generellt något bättre i svenska och engelska än förra året, men tyvärr något sämre i matematik. Det visar ny statistik från Skolverket, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tid för ansvar

KOMMENTAR LO:s senaste konjunkturprognos är dyster läsning. Jämfört med andra prognosmakare har man en tydligt mer pessimistisk syn på tillväxten de kommande två åren. Blir det så illa som LO prognostiserar är det avgörande att den ekonomiska politiken utformas på ett ansvarsfullt sätt.
NYHET Publicerad:

Svårbegriplig invändning mot fritt vårdval

KOMMENTAR Det kommunala självstyret är en bra princip. Men den ska användas till just sådana beslut som bäst avgörs av lokala och regionala politiker. Dit hör inte beslutet om vilken vårdcentral vi ska gå till när vi blir sjuka, skriver Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

Lärdomar från 94 fortfarande gångbara

KOMMENTAR Tre underliggande faktorer gör att människor röstar nej: en allmän oro för förändringar, motstånd mot överheten och rädsla för det främmande. Det skriver vice vd Lars Göran Johansson med anledning av EU-omröstningen för två decennier sedan.
NYHET Publicerad:

Missriktad kritik mot vårdvalet

KOMMENTAR Riksrevisionen riktar hård kritik mot det obligatoriska vårdvalet i en ny rapport. Svenskt Näringsliv anser att kritiken är missriktad. Bristerna handlar snarare om landstingens styrning än vårdvalet i sig, anser Mikael Witterblad, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Dags för energikommission värd namnet

KOMMENTAR Regeringen har inlett med att fatta ett antal beslut som får stora konsekvenser för Sveriges elförsörjning och näringsliv, utan att de har gjort en grundläggande helhetsanalys. Det här duger inte Stefan Löfven – dags för en energikommission värd namnet, skriver Annika Lundius, vice vd och Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.