Vad kan din personal om lönen?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören.

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Nyheter

NYHET Publicerad:

Fler inträdesjobb förbättrar matchningen

DÖRRÖPPNARE Om företag inte kan anställa personal på kortare tidhorisont är risken att man låter bli att expandera när försäljningen ökar. Visstidsanställningar fungerar ofta som en ”fot in” på arbetsmarknaden för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar. Fler inträdesjobb är också viktiga för att matchningen på svensk arbetsmarknad ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Högsby backar

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT När 68 företagare sätter betyg på företagsklimatet i Högsby är det mycket som kan förbättras. Kommunens service, upphandling, dialog mellan kommunledning och företagare samt kommunens information får underkänt. Infrastrukturen får också låga betyg precis som i hela Kalmar län. Dock upplevs att tele- och IT-nätet har blivit bättre. Medias och skolans attityder till företagande får också betydligt bättre betyg än tidigare.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

Kommunal barnteater

KONKURRENS Alla gillar när något är gratis. Slipper man betala för något man vill ha så är det självklart att föredra. Men i själva verket är det sällan något verkligen är gratis. När kommunen bjuder på barnteater är det naturligtvis inte deras pengar utan skattebetalarnas pengar man är generös med.
NYHET Publicerad:

Kommuners kravställning försvårar för företagen

KONKURRENS Svenskt Näringslivs granskning visar att lagen om valfrihet inneburit positiva effekter på utbudet av välfärdstjänster. Osäkerheten kring vad som ska följas upp gör att kravställningen från kommunen blir alldeles för krånglig. Nästan nio av tio krav rörde hur verksamheten skulle bedrivas – enbart en procent vilka resultat som skulle uppnås.
NYHET Publicerad:

EU och USA i ny förhandlingsomgång för transatlantiskt partnerskap

FRIHANDELSAVTAL Nyligen avslutades den sjätte förhandlingsrundan mellan USA och EU kring handelsavtalet TTIP. Frihandelsavtalet syftar till att öka integrationen mellan de stora ekonomierna och på det viset förenkla och öka handeln. Genom att enas om ett antal standarder kan man undanröja det merarbete som snarlika regelverk skapar för ett exporterande företag.
NYHET Publicerad:

Nybro åt rätt håll

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Nybro har förbättrats men det återstår mycket jobb för att företagen ska vara nöjda. När 94 företagare satte betyg i senaste enkäten av företagsklimatet blev flera resultat bättre än tidigare men trots det hamnar kommunen på sista plats i länet i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet med en 269:e plats av landets 290 kommuner som presenterades i maj. En uppgång med 14 platser.
NYHET Publicerad:

Win-win när ekonomier utvecklas

TILLVÄXT Almedalsveckan i Visby är en unik företeelse. Frågorna som avhandlades var många men det fanns gott om utrymme att diskutera företagande och jobbskapande. 
NYHET Publicerad:

Skriv på uppropet för ett välkomnande Sverige!

ÖPPENHET Sverige är bra men kan bli bättre. Gör sällskap med Michael Treschow, Carola Lemne, Jacob Wallenberg och många andra och ta ställning för ett öppet och välkomnande Sverige!
NYHET Publicerad:

Formen spelar roll i Torsås

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Viljan att ha en bra dialog är utbredd bland politiker och företagare i Torsås kommun. Men företagen måste få möjlighet att påverka formerna för att kunna delta och dra nytta av kommunikationen. Utan dialog så kan man inte heller dela verklighetsbild.
NYHET Publicerad:

Hultsfred – skolans attityder till företagande har blivit bättre

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Skolans och kommunala tjänstemäns attityder till företagande och företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet får högre betyg i den senaste enkäten kring företagklimatet.
NYHET Publicerad:

Mönsterås – mönsterkommun igen

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Mönsterås är en mönsterkommun när det pratas företagsklimat. Överlägset bäst resultat i Kalmar län, som vanligt. Knappt 1200 företag i länet och 105 i kommunen har svarat på den årliga enkäten om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Oskarshamn jobbar sig uppåt

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Sakta jobbar sig Oskarshamns uppåt i betyget från företagen när det gäller företagsklimatet. 2007 hade man det lägsta betyget av samtliga 290 kommuner när företagen tyckte till kring det sammanfattande omdömet.
NYHET Publicerad:

Blandat resultat i Västerviks kommun

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Västervik har sedan Electrolux nedläggning för många år sedan gjort en rejäl resa när det gäller upplevelsen av företagsklimatet. Det som kändes nattsvart förbyttes i ett stort engagemang för att förbättra företagsklimatet och skapa bra förutsättningar i Västervik.
NYHET Publicerad:

De som har rätt att välja valde bort valfriheten

I veckan valde man att i Nybro Kommunstyrelse rösta ned en motion om att införa LOV, Lagen om valfrihet, i kommunen. Majoriteten i Kommunstyrelsen vill inte att kommuninvånarna ska kunna välja vem som ska utföra de äldrevårdstjänster man nyttjar.
NYHET Publicerad:

Varningslistan stoppar bluffakturor

BEDRÄGERI Genom samarbetet med Skatteverket hoppas Svensk Handel att Varningslistan kan stoppa ännu fler bedragare.  Den annalkande sommartiden gör att företag måste vara särskilt uppmärksamma. 
NYHET Publicerad:

Ungt Almedalen på Öland

UNGA DEBATTERAR Evenemanget Youngster är ett försök att erbjuda ungdomar en plattform för politiskt engagemang. Målsättningen har varit att skapa ett arrangemang liknande det i Almedalen fast för ungdomar. 
NYHET Publicerad:

Återhämtningen i Kalmar län snabbare än väntat

KONJUNKTUR  Tillväxten i Sverige var oväntat stark under slutet av 2013. Men återhämtningen fortsatte inte i samma takt under andra kvartalet 2014. Kalmar län är ett av de län där återhämtningen har kommit längst. Fortsatt finns dock strukturella problem på arbetsmarknaden och en oro för att jobbskapande reformer dras tillbaka efter höstens val.
NYHET Publicerad:

Ett saknat näringslivskontor

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Borgholms kommun är en av de kommuner i Sverige som har flest företagsamma personer per invånare i Sverige. I Svenskt Näringslivs enkätundersökning fick ett antal av de tycka till om företagsklimatet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Exporten i Kalmar sjunker

EXPORT Den svenska exporten sjönk under 2013. Värst drabbades Blekinge tätt följt av Kalmar län. Konjunkturen ute i Europa påverkar mycket och är en stor del av förklaringen. Med en EU-politik som river handelshinder kan konsekvenserna av konjunkturnedgångar dämpas.