Vad kan din personal om lön?

NYHET Publicerad

SKATTER För många är storleken på lönen och hur den utvecklas en viktig fråga. Ofta kommer den upp när det är dags för lönediskussioner eller vid avtalsförhandlingar. Tyvärr pratar man sällan om den totala kostnaden för arbetsgivaren, utan mer om procent och kanske om kronor och ören

Tar vi ett exempel där du tjänar 20 000 kronor i månaden får du troligen ut ca 15 600 kronor, det skiljer ju lite åt beroende på var du bor. Naturligtvis tror man då att skatten blir ungefär 4 500 kronor, inklusive jobbskatteavdraget. Det blir den inte, långt ifrån. När vi inkluderar arbetsgivaravgifter och löneskatt, som arbetsgivaren måste betala, hamnar den totala skatten istället på 10 500 kronor. Då väldigt få arbetsgivare tar med denna information på lönebeskeden är det inte många anställda som vet om vad den verkliga skatten på lönen är. En arbetsgivare betalar alltså drygt 26 000 kronor för denne persons arbetsinsats per månad.

Om vi istället utgår från en lön på 40 000 kronor i månaden. Den kostar arbetsgivaren 52 500 kronor. Löntagaren betalar då också statlig inkomstskatt, så summan skatter blir runt 24 000 kronor och den anställde får sedan ut cirka 28 000 kronor per månad.

Löner och löneökningar beskattas således olika. Ju högre inkomst, desto mer går i skatt. Detta bestäms av marginalskatten, som avgör hur den sist intjänade 100-lappen beskattas. Tjänar man under 34 500 kr i månaden baseras marginalskatten på kommunalskatten, d v s säga i normalfallet 31–32 procent. När årsinkomsten når 414 000 kronor börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till drygt 50 procent.

För inkomster över 49 000 kr i månaden är skatten på den sista kronan, den s k marginalskatten, 56-57 procent. Som mest betalar man alltså 57 procent av en lönehöjning i skatt i Sverige, vilket är högst i världen. Räknar man med arbetsgivaravgiften så kan den totala marginalskatten bli upp till 67 procent. Om en anställd som tjänar 49 000 kr i månaden eller mer ska få ut 500 vid en lönehöjning måste arbetsgivaren betala drygt 1 500 kronor.

Tyvärr är det många som inte känner till det här. För att öka kunskapen och stimulera till samtal om skatt på lön, både den som syns och den som inte syns, har Ekonomifakta tagit fram en plansch som illustrerar detta. Du hittar planschen här. Sprid den gärna i din omgivning.

Anna Gillek Dahlström
 

Externa länkar

Nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige behöver en ny reformvåg

VALET Snart tillträder en ny regering. Dess viktigaste uppgift blir att skapa förutsättningar som gör att Sverige fortsätter att vara ett bra land att leva och verka i. Det skriver Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Många jobb i servicebranschen

RUT I både Sverige och Europa växer servicebranschen och blir allt viktigare för ekonomin som helhet. Allt fler får sitt första arbete i besöksnäring, restaurangbranschen eller hemservice. Därför blir det allt viktigare att ge jobbskaparna i branschen rätt förutsättningar.
NYHET Publicerad:

Ett öronbedövande men positivt mediebrus

VAL 2014 Demokrati är ett stort ord. Kanske kan det ibland kännas lite väl stort och högtidligt. Men när vi tänker efter står det klart att det är bara i länder som vårt man har den typen av tankar. Vi är lyckligt lottade som har möjligheten att välja vem som ska representera oss i allmänna val. Det är en sliten sanning - men icke desto mindre en sanning.
NYHET Publicerad:

Investeringar måste göras för att Sverige inte skall förfalla

JOBBSKAPARE Investeringar i kommunikation såsom tåg, vägar och cykelbanor ger jobb åt många människor. Minska på ROT och öka investeringar i hyresbostäder, säger Örjan Mossberg, Västerpartiet.
NYHET Publicerad:

Satsa på utbildningar som efterfrågas i näringslivet

JOBBSKAPARE. Näringslivsvänlig politik som gör att fler företag kan startas, utvecklas och nyanställa, tycker Jon Malmqvist, Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Styrelsearbetet en väg till framgång

UTVECKLINGSKRAFT För företagen är ett aktivt och effektivt styrelsearbete många gånger nyckeln till framgång.
NYHET Publicerad:

Underlätta för företagen att finnas till

JOBBSKAPARE Ge företagen bra möjlighet att nyanställa. Bygga ut ROT och RUT är moderaten Bo Franks, förslag för att skapa fler jobb.
NYHET Publicerad:

Lika villkor och utbildning

JOBBSKAPARE Framtidstro och lika villkor för företag i olika branscher. Möjlighet att omskola sig när arbetstillfällena i det gamla yrket försvunnit är viktigt, säger Tony Lundstedt, Socialdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Göra svarta jobb vita

JOBBSKAPARE Skapa bra förutsättningar för jobbskaparna, företagarna. Bygg många och bra bostäder, det vill Centerns Karin Nilsson och Jan Pyrell.
NYHET Publicerad:

Flest nya jobb skapas i småföretagen

JOBBSKAPARE Genom att sänka arbetsgivaravgiften för företagen, skapa enklare regler och mindre krångel gör det lättare att starta eget. Ta även bort sjuklöneansvaret för de 10 första anställda, säger Lars Edqvist, Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Bostäder och kommunikation

JOBBSKAPARE Två grundförutsättningar för att människor skall flytta hit och näringslivet skall växa och fler jobb skapas, tycker Nils Fransson Folkpartiet.
NYHET Publicerad:

Sommarjobb en investering för framtiden

SOMMARJOBB Att ha ett sommarjobb är bra på många sätt. Inte minst för att ungdomar ska få en god inblick i och erfarenhet av arbetslivet.
NYHET Publicerad:

Fler inträdesjobb förbättrar matchningen

DÖRRÖPPNARE Om företag inte kan anställa personal på kortare tidhorisont är risken att man låter bli att expandera när försäljningen ökar. Visstidsanställningar fungerar ofta som en ”fot in” på arbetsmarknaden för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar. Fler inträdesjobb är också viktiga för att matchningen på svensk arbetsmarknad ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Varning för falska samtal, samlar in känsliga uppgifter

UPPDATERAD En eller flera personer samlar in personuppgifter genom att utge sig för att ringa från Svenskt Näringsliv. Detta stämmer inte, och vi vill nu varna medlemmar från att lämna ut uppgifter.
NYHET Publicerad:

Kommuners kravställning försvårar för företagen

KONKURRENS Svenskt Näringslivs granskning visar att lagen om valfrihet inneburit positiva effekter på utbudet av välfärdstjänster. Osäkerheten kring vad som ska följas upp gör att kravställningen från kommunen blir alldeles för krånglig. Nästan nio av tio krav rörde hur verksamheten skulle bedrivas – enbart en procent vilka resultat som skulle uppnås.
NYHET Publicerad:

EU och USA i ny förhandlingsomgång för transatlantiskt partnerskap

FRIHANDELSAVTAL Nyligen avslutades den sjätte förhandlingsrundan mellan USA och EU kring handelsavtalet TTIP. Frihandelsavtalet syftar till att öka integrationen mellan de stora ekonomierna och på det viset förenkla och öka handeln. Genom att enas om ett antal standarder kan man undanröja det merarbete som snarlika regelverk skapar för ett exporterande företag.
NYHET Publicerad:

EU:s lägsta arbetslöshet kräver 6 900 nya jobb i Kronberg

ARBETSMARKNAD Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Målet är ambitiöst och det kommer att krävas omfattande jobbskapande reformer för att nå dit. I praktiken betyder det att en halv miljon nya jobb behöver skapas i Sverige. I Kronobergs län måste 6 900 jobb skapas.
NYHET Publicerad:

Sommartankar

REFLEKTIONER Sitter sista arbetsdagen innan semestern och funderar. Funderar på vad som hänt i år och vad som är på gång i höst? Vad många bra möten vi medverkat till mellan företagare och politiker. Hur ska det gå i valet i höst? Var hamnar företagens viktiga frågor för att kunna fortsätta att vara jobbskapare i det här landet?
NYHET Publicerad:

Win-win när ekonomier utvecklas

TILLVÄXT Almedalsveckan i Visby är en unik företeelse. Frågorna som avhandlades var många men det fanns gott om utrymme att diskutera företagande och jobbskapande. 
NYHET Publicerad:

Skriv på uppropet för ett välkomnande Sverige!

KAMPANJ Sverige är bra men kan bli bättre. Gör sällskap med Michael Treschow, Carola Lemne, Jacob Wallenberg och många andra och ta ställning för ett öppet och välkomnande Sverige!