Svenskt Näringslivs syn på samverkan och Högskolan i Halmstad som ett gott lärande exempel 

Svenskt Näringsliv menar att utbildningsutbudet i högskolan måste underlätta näringslivets kompetensförsörjning. Arbetsmarknadens behov måste i högre grad styra kursutbudet. En framgångsfaktor för det är samverkan mellan universitet och högskolor respektive näringslivet avseende utbud och efterfrågan för en bättre matchning mellan det som efterfrågas och kursutbudet. 

Universitet och högskolors samverkan med näringslivet kan bli bättre

I en rapport som Svenskt Näringsliv publicerade tidigare i år visar resultaten att när det gäller samverkan avseende näringslivets behov (dimensionering och innehåll) så har lärosätena ett gott samarbete med näringslivet. Formatet och omfattningen varierar dock betydligt. Det finns inte någon tydlig process. Samverkan sker på olika nivåer i lärosätets styrkedja. En majoritet av universiteten och högskolorna menar att det finns en person/funktion som är övergripande ansvarig för att säkerställa att utbildningsutbudet möter efterfrågan medan mindre än en tredjedel tycker att det inte finns. Många lärosäten vill se ett ökat mer aktivt deltagande från näringslivet. Vad universitet och högskolor framförallt efterfrågar är analyser av de långsiktiga behoven på arbetsmarknaden. Lärosätena önskar företagens behov som utgångspunkt för planeringsarbetet för att möjliggöra ett långsiktigt och strategiskt arbete med näringslivet.

Sammanfattningsvis behöver samverkan bli mycket bättre. Men det är bra att så många lärosäten i undersökningen är positiva till att samverka med näringslivet. Svenskt Näringsliv vill få till stånd bättre samverkansformer med enskilda universitet och högskolor. Allra viktigast är att lärosätena hittar bra former för att diskutera arbetsmarknadens behov med de olika branscherna och direkt med företagen. Näringslivets synpunkter behöver fångas upp och tas omhand på ett systematiskt sätt. Arbetsmarknaden och näringslivets behov måste få ökad betydelse för dimensionering och innehåll i högskoleutbildningarna.

Studiebesök med fokus på samverkan vid Högskolan i Halmstad

Det finns många bra lärande exempel på samverkan där Högskolan i Halmstad är en sådan förebild. Svenskt Näringsliv var nyligen och besökte högskolan. Fokus var samverkan. Vi blev väldigt väl mottagna av Anders Nelson, som sedan 2017 är vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering.

Hög-skolan i Halmstad.

Samverkanskultur

Under ett fullspäckat program fick vi träffa många medarbetare, samarbetspartners respektive studenter och vi fick ta del av en rad olika projekt, uppdrag och aktiviteter kring samverkan avseende såväl utbildning som forskning och innovation. Exempel på ledningsinitiativ vad gäller samverkan är KK-miljön Forskning för innovation, inverteringar i samverkans- och innovationsarenor (olika labb), en vicerektor för samverkan, pris för samverkan och innovation samt samverkan som merit vid anställning och befordran.    

Vice rektor Anders Nelson med medarbetarna Martin Bergman och Mattias Boki i Fablab samt Elin Kebert (Byggföretagen), Ulrika Wallén (Svenskt Näringsliv), Lena Strålsjö (Uppsala universitet), Martin Klang (Byggföretagen), Georgios Sideras (Svenst Näringsliv) samt Maria Nimvik Stern (Mälardalsrådet). 

Utbildningar för yrkesverksamma – livslångt lärande 

Under en tioårsperiod har högskolan beviljats medel av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings (KK-stiftelsen) för att bygga starka och profilerade miljöer. Forskning för innovation utgör en del där samproduktion med näringslivet är en förutsättning. KK-stiftelsens Expertkompetens möjliggör utbildningar för yrkesverksamma på avancerad nivå, vilket förutsätter en nära samverkan mellan högskolan och företag i utvecklingsarbetet. Det tycker Svenskt Näringsliv är särskilt bra då utbildningarna anpassas till näringslivets behov. Det är positivt att de yrkesverksamma kan studera och arbeta parallellt.

Fab Lab och Halmstad University Solar Team

Fab Lab Halmstad med stadgar från MIT är ett av Högskolans laboratorier och en samverkansarena. Det är en inspirerande miljö med digitalt styrda maskiner för prototypframtagning. ”På Fab Lab möts människor från olika discipliner och organisationer för att förverkliga sina idéer.” Här kan man skanna in och skriva ut modeller i 3D, skära i vinyl, trä och akryl, fräsa ut och löda kretskort, gjuta i silikon och metall, programmera och modellera, eller ta en kaffe. Besöket avslutades med Halmstad University Solar Team. ”Halmstad University Solar Team is a student driven non-profit organisation that strives for innovation in solar car racing.”

En solcellsbil som studenter med olika inriktningar byggt i ett projekt.

När utbildning, forskning och näringsliv samverkar blir det goda resultat!  

Stort tack till Anders Nelson med många medarbetare, strategiska partners och studenter!   

Svenskt Näringsliv har följande policyförslag för att stärka samverkan:

  • Svenskt Näringsliv vill att regeringen inför en samverkansbonus i syfte att premiera universitet och högskolor som framgångsrikt samverkar med samhället, arbetslivet och näringslivet kring utbildningen och som därigenom åstadkommer en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av kompetens. 

Rapporten Utbildning för kompetensutveckling och omställning – Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas finns att läsa här (se länk).

   

SKRIVET AVUlrika Wallén

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist