Stärk EU:s konkurrenskraft

Att EU fungerar och utvecklas i rätt riktning är avgörande för Sveriges välstånd. Vår tillväxt, handel och våra jobb är direkt beroende av vilken riktning EU tar. Ett konkurrenskraftigt Europa är dessutom den bästa medicinen i en utmanande omvärld. Sverige behöver vara drivande för att EU ska prioritera rätt frågor med fokus på att bygga en stark inre marknad och ett konkurrenskraftigt EU.

Låt det arbetet börja med det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023.

Sverige har ordförandeskapet i ytterligare 0d 0t 0m 0s

Inför det svenska ordförandeskapet har vi tagit fram fem prioriteringar för ett mer konkurrenskraftigt EU:

1.

Förstärk och fördjupa den inre marknaden.

Läs mer

2.

Ta ledarskapet för frihandel globalt.

Läs mer

3.

Främja en grön omställning.

Läs mer

4.

Accelerera digitaliseringen.

Läs mer

5.

Främja företagens forsknings- och utvecklings­verksamhet.

Läs mer

Fem prioriteringar för Sveriges ordförande­skap i EU 2023

Svenskt Näringsliv vill se ett starkt EU som klarar av den allt tuffare globala konkurrensen. Vi vill bidra till diskussionen om hur den inre marknaden kan utvecklas och hur den digitala och gröna omställningen kan förenas med tillväxt.

Inför det svenska ordförandeskapet har vi därför tagit fram fem prioriteringar för ett mer konkurrenskraftigt EU.

Läs rapporten

Därför är EU viktigt för företagen

”Det är viktigt att Svenskt Näringsliv och svenska företag engagerar sig tidigt i EU:s processer för att vi ska kunna påverka beslut innan det kommit text på pappret”, säger Leif Johansson, ordförande i Astra Zeneca. Tillsammans med Annica Bresky, vd Stora Enso och Marie Svensson, ordförande i SME-kommittén lyfter han fram vikten av EU för svenska företags konkurrenskraft.

En konkurrenskrafts­kompass för EU

Europa befinner sig i stark ekonomisk motvind. Att tillgodose företagens kortsiktiga behov är absolut nödvändigt. Samtidigt måste vi ta oss an de långsiktiga utmaningarna, inte minst den klyfta som uppstått mellan EU och omvärlden vad gäller tillväxt och innovation.

Idag saknas en gemensam ansats kring konkurrenskraft på europeisk nivå. Men med en gemensam strategi kan klyftan mellan EU och de globala ledarna överbryggas. Därför presenterar Svenskt Näringsliv en konkurrenskraftskompass för EU – med fokus på politik och reformer som är nödvändiga de kommande fem till tio åren.

Med reformer som endast måttligt minskar regelbördan, öppnar för mer handelsintegration med omvärlden och ökar investeringar i FoU med några procent, skulle den europeiska ekonomin växa med 3 procent. Ytterligare 430 miljarder euro skulle gå rakt in i EU:s ekonomi, vilket skulle öka produktiviteten, inkomsterna, jobben och skatteintäkterna.

Ladda ner broschyrenLäs Ecipes rapport Tillväxteffekter

EU är Sveriges viktigaste handelspartner

Mer än hälften av Sveriges export går till EU. Utvecklingen för EU som handelsområde är därför av avgörande betydelse för vår tillväxt.

Sveriges handelspartner – varuexport,
världsdelar år 2021

Källa: SCB

Sveriges handelspartner – tjänsteexport,
världsdelar år 2021

Källa: SCB

600 000jobb i Sverige skapas genom exporten till EU

Totala antalet arbetstillfällen som skapas genom exporten uppgår till 1,2 miljoner, varav 770 000 i varuproduktion och 430 000 i tjänsteproduktion. Vi har antagit att andelen jobb motsvarar andelen av värdet för varu- respektive tjänsteproduktionen för att räkna ut andelen jobb relaterade till exporten till EU, vilket är en approximation.

Källa: Harry Flam (2021) ”Den internationella handelns betydelse för Sverige”.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling får en allt större betydelse för tillväxten. EU har hamnat på efterkälken jämfört med USA och Kina.

Andel av globala FoU-investeringar 2019

Källa: NSF

FoU-intensitet år 2020

Totala investeringar som andel av BNP.

Källa: Eurostat

1. Förstärk och fördjupa den inre marknaden

Europeisk konkurrenskraft har sin grund i en stark inre marknad som främjar samordning och transparens mellan medlems­länderna. Ett specifikt område där inre marknaden har outnyttjad potential är tjänstesektorn.

Det behövs en åtgärdsplan där existerande hinder för en växande tjänstemarknad ses över och konkreta åtgärder tas fram av EU-kommissionen för att undanröja dem. Andra prioriterade frågor i syfte att stärka företagens konkurrens­kraft bör vara den fria rörligheten för arbetskraft, att undvika detaljstyrning av det europeiska standardiserings­systemet och arbetet för mer enhetliga marknadskontroller.

2. Ta ledarskapet för frihandel globalt

Handel med omvärlden är helt avgörande för det svenska välståndet. För att handeln ska fungera behövs det förutsägbara och transparenta regler som garanterar öppenhet.

Vikten av en positiv handelsagenda som ökar möjligheter till internationell handel är stor för att balansera de allt fler defensiva verktyg som nu tas fram inom EU. Därför bör Sverige aktivt stödja förhandlingar och ratificering av nya frihandelsavtal. Likaså bör Sverige verka för att EU går i täten för reformering av Världshandelsorganisationen (WTO) och fortsatt utvecklar relationen med USA, bland annat inom det nyinstiftade Trade & Technology Council (TTC).

3. Främja en grön omställning

Att framgångsrikt klara av den gröna omställningen är en ödesfråga. För att uppnå EU:s skärpta klimatmål, som Svenskt Näringsliv stödjer, måste kommande åtgärder tas fram med sikte på tillväxt.

Om inte omställningen innebär att människor samtidigt får det bättre kommer klimatet inte att prioriteras tillräckligt brett. Den gröna omställningen måste därför ske på ett kostnadseffektivt sätt som främjar entreprenörskap och innovationer. Gynnsamma förutsättningar för näringslivet att ställa om till mer cirkulära alternativ och ett mål om försörjningstrygghet för elsystemet är exempel på frågor som alla bör vara prioriterade för det svenska ordförandeskapet som kommer att få en viktig roll i slutförhandlingarna av det stora klimatpaketet ”Fit-for-55”.

4. Accelerera digitaliseringen

Näringslivet måste ges bästa möjliga förutsättningar att fortsatt driva teknikutvecklingen framåt. Teknologisk protektionism måste motverkas, samtidigt som teknologisk kapacitet främjas och rätt balans hittas mellan innovation, integritet och öppenhet.

Kring dataflöden, datadelning, AI och e-handel behövs därför uppdaterade lagar och regler. Exempelvis bör dataflöden i större utsträckning möjliggöras genom fler adekvansbeslut gentemot tredje land och fler skrivningar i EU:s frihandelsavtal. Därtill bör det svenska ordförandeskapet arbeta med lagstiftning som främjar, och inte begränsar, användandet av tillitsfull AI.

5. Främja företagens forsknings- och utvecklings­verksamhet

Forskning och utveckling lägger till stor del grunden för en stark konkurrenskraft. Att satsa offentliga medel i av politiken utvalda forskningsprojekt för framtidens teknologier är inte vägen framåt. Det offentliga bör istället skapa väl fungerande regler som gör det möjligt för företag att konkurrera om att ta fram de bästa tekniska lösningarna på lika villkor.

Svenskt Näringsliv vill därför se att det svenska ordförandeskapet prioriterar offensiva satsningar i de gemensamma EU-programmen, exempelvis Horizon Europe, där konkurrens fortsatt bör vara utgångspunkten för investeringar och innovation

Nyheter, rapporter och remissvar

NYHET — 13 september 2023

Stellinger: Blandad giv i von der Leyens tal

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gav en blandad kompott ur ett näringslivsperspektiv i sitt unionstal. ”Flera frågetecken kvarstår om hon kan få till en politik som gör EU till ett centrum för innovation och entreprenörskap”, säger Anna Stellinger, chef för EU-frågor.
NYHET — 30 juni 2023

Ordförandeskapet går i mål – ”Ett stort kliv i rätt riktning”

Det svenska ordförandeskapet i EU går mot sitt slut. Ett intensivt, men resultatrikt halvår, sammanfattar Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor. ”Det gör skillnad om man är ute tidigt och är konstruktiv”, säger hon.
NYHET — 28 juni 2023

Stellinger: En fördjupad inre marknad ger ökad konkurrenskraft

När ledamöter för samtliga EU-ländernas parlament och ledamöter från Europaparlamentet möttes i Sveriges riksdag stod konkurrenskraft högt på agendan ”Den frågan kommer näringslivet inte att släppa”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET — 20 juni 2023

Ny rapport synar effekterna av EU:s nyaste digitala regelverk

EU kommissionens satsning på det digitala årtiondet har lett till flera regler i den digitala ekonomin. Svenskt Näringsliv belyser effekterna av några av de mest centrala regelverken ur ett näringslivsperspektiv.
RAPPORT — 19 juni 2023

New Regulations in Europe’s Digital Economy: Design, Structure, Trade and Economic Effects

NYHET — 2 juni 2023

Inre marknaden firar 30 år

Den inre marknaden fyller 30 år. Och dess betydelse kan inte underskattas menar experterna. Två tunga EU-profiler beskriver vad den inre marknaden är och vilken skillnad den gjort för Sverige och Europa.
NYHET — 26 maj 2023

Wallenberg: ”Går inte att överskatta vad EU har gett oss”

Svenskt Näringslivs omvalda ordförande Jacob Wallenberg oroas över den EU-negativa debatten: ”Det går inte att överskatta vad medlemskapet har gett oss”, säger han.
REMISSVAR — 4 maj 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

REMISSVAR — 26 april 2023

Remiss i ärende KN2023/02645: EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial- European Critical Raw Materials Act (CRMA)

NYHET — 3 april 2023

Stellinger: ”Satsningarna på konkurrenskraft bryter ny mark”

”So far so good” är uttrycket som ligger närmast till hands när första halvlek i det svenska EU-ordförandeskapet sammanfattas från näringslivets sida. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, anser att regeringen bryter ny mark med det fokus man har på konkurrenskraftsfrågorna.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist