Svenskt Näringslivs program i Almedalen 2016

PROGRAM Svenskt Näringsliv kommer under årets politikervecka i Almedalen att lyfta ett antal frågor som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och för att företag ska kunna växa och utvecklas. Sverige står inför stora utmaningar och behöver reformer som vässar konkurrenskraften och som gör att fler människor kan gå från utanförskap till jobb.

Söndag 3 juli

Fem viktiga år 2016- 2020 – ekonomiskt politiska reformer för välstånd

Ett viktigt mått på hur vårt välstånd står sig i en internationell jämförelse är Sveriges placering i den så kallade välståndsligan. Reformer i den svenska ekonomin har bidragit till en positiv ekonomisk utveckling. Sverige avancerade från en 13:e plats i början på 1990-talet till en 8:e plats 2012. Enligt den senaste mätningen har vi återigen fallit till 10:e plats.

Välståndsligan baserar sig på BNP per capita. Det är därför intressant att se hur det måttet utvecklas i närtid för Sverige och andra länder som ligger nära oss i ekonomisk standard. Vi vet att Sverige riskerar att få en svag BNP per capita-tillväxt under kommande år. Men hur står vi oss i en internationell jämförelse? Utgående från andra aktörers prognoser kan vi få en bild av utvecklingen till 2020. Hur går det med vår placering under åren 2016-2020?

Sverige reformerades i snabb takt efter 1990-talskrisen. Det höga reformtempot har bidragit till att det går relativt bra för Sverige idag. Men reformtakten har avtagit och mycket tyder på att det kommer att påverka utvecklingen av BNP per capita negativt. Samtidigt är Sverige utmanat – världen blir alltmer globaliserad och digitalisering/teknikutveckling förändrar på många sätt förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen. Vad kan vi göra för att förbättra våra odds till ett högre välstånd och öka svenska företags konkurrenskraft? På seminariet görs en genomgång av de nödvändiga reformer som behövs för att svensk ekonomi ska nå sin fulla potential.

Kommenterar gör Jesper Ahlgren, Chefekonom på Timbro och Daniel Suhonen, Chef för Katalys.

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 3 juli
Tid: 17.00 - 18.00
Plats: Hamngatan 3 i Visby
Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Måndag 4 juli

Gör rektor till VD - stärk ledarskapet i skolan

Ledarskapet är skolpolitikens blinda fläck. I Almedalen lyfter Svenskt Näringsliv rektorernas viktiga roll för att vända utvecklingen i skolan. Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur skolan och näringslivet utvecklar sina chefer? Vilka mandat och vilka befogenheter behöver skolledare för att klara sitt uppdrag? Inom näringslivet finns ett stort engagemang och en vilja att bidra till att vända skolans negativa utveckling. Vi är övertygade om att rektorerna är nyckeln. Därför vill vi ge dem stöd i deras viktiga arbete.

Medverkande:

 • Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
 • Leif Östling Ordförande Svenskt Näringsliv
 • Sofia Larsen Grundskolechef Academedia
 • Matz Nilsson Ordförande Sveriges Skolledarförbund
 • Tobias Krantz Chef Utbildning forskning och innovation Svenskt Näringsliv

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 4 juli
Tid: 09.00 - 10.00
Plats: Hamngatan 3 i Visby
Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Tisdag 5 juli

Vad får oss att gå igång på jobbet? Ett seminarium om motivation och lön

Människor är olika, vi går igång på olika saker. Några triggas av utmaningar, andra av att få frihet under ansvar. En del behöver mycket bekräftelse i vardagen. Det finns dom som inte går igång alls utan söker trygghet och rutiner. Och så finns det dom som vill ha mesta möjliga utdelning för minsta möjliga insats. Det här seminariet handlar om hur olika människor motiveras och hur lön kan användas för att belöna. Vi kommer att prata om vad forskningen säger om motivation och hur vi i arbetslivet kan använda lönesättningen för att motivera. Vi kommer också diskutera hur lönesättningen kan utvecklas för att den ska upplevas som juste av medarbetarna och verkligen bli motiverande och inte motsatsen.

Medverkande:

 • Johnny Hellgren, Docent Psykologiska institutionen Stockholms Universitet
 • Aino Tenhiälä, PhD Psykologiska institutionen Stockholms Universitet

Moderator: Lydia Capolicchio

Obs, seminariet hålls delvis på engelska

Dag: 5 juli
Tid: 08.00 - 09.00
Plats: Hamngatan 3 i Visby
Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Inför amorteringskrav på infrastrukturskulden!

Näringslivet som jobbskapande kraft är beroende av fungerande infrastruktur och kostnadseffektiva transporter. Konkurrensen ökar och en förbättrad tillgänglighet till marknader och kompetens är avgörande för handel och jobbtillväxt.

Trots detta har Sverige under decennier byggt upp en infrastrukturskuld som begränsar kapacitet och tillgänglighet. Utvecklingen måste brytas. En infrastruktur i världsklass krävs för att uppnå ett företagsklimat i världsklass. Kan regeringen leverera en gedigen räddningsplan för infrastrukturen som främjar företagande och jobb?

Program:

Inledning – Svenskt Näringslivs inspel till infrastrukturpropositionen

 • Caroline af Ugglas, vVD Svenskt Näringsliv

Industrins förutsättningar och utmaningar för godstransporterna

 • Per Bondemark, vVD SSAB och ordförande Näringslivets Transportråd
 • Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv

Kommentarer till näringslivets inspel och regeringens ambitioner

 • Anna Johansson, Infrastrukturminister

Paneldiskussion: 

 • Caroline af Ugglas, vVD Svenskt Näringsliv
 • Per Bondemark, vVD SSAB och ordförande Näringslivets Transportråd
 • Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv
 • Anna Johansson, Infrastrukturminister

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 5 juli
Tid: 09.15 - 10.30
Plats: Hamngatan 3 i Visby
Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Vad behöver en upphandlande myndighet inte göra?

LOU är lagen som alla verkar älska att hata, men behöver det vara så krångligt med offentlig upphandling? Hur kan man förenkla och förbättra offentliga upphandlingar? Färre krav men mer fokus på vad som ska levereras kan vara vägen mot bättre upphandlingar.

Offentliga upphandlingar tenderar att behängas med en rad olika kravformuleringar i syfte att säkerställa att man verkligen får det som efterfrågas. Onödigt många och detaljerade krav kan dock skrämma bort leverantörer, de fördyrar och stryper innovationskraften. Dessutom blir uppföljningen svårare och ibland uteblir den helt vilket är en grogrund för oseriösa aktörer. Svenskt Näringsliv har givit jur.dr Jon Kihlman i uppdrag att ta fram ett förslag för hur man kan arbeta så att antalet krav kan minskas men med bibehållen trygghet för den upphandlande organisationen. Välkommen till ett seminarium om hur 650 miljarder kronor kan användas bättre.

Medverkande:

 • Jon Kihlman, advokat, jur.dr
 • Ellen Hausel Heldahl, projektledare, jurist, Svenskt Näringsliv
 • Eva-Maj Mühlenbock, delägare, Lindahl
 • Egil Nylén, upphandlingschef, Umeå kommun

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Dag: 5 juli
Tid: 13.00-14.00
Plats: Schweitzergränd 5B
Lokal: Restaurang Amarillo

Onsdag 6 juli

Vad händer med entreprenörsskatten?

Entreprenörsskatten, de s k 3:12-reglerna, utreds nu och förslag väntas i höst. Denna skatt är helt central för villkoren för investeringar, tillväxt och jobb i ägarledda företag. Förändringar har därför stor betydelse för både företagande och skatteintäkter.

En utredning ser nu över entreprenörsskatten, de s k 3:12-reglerna, som gäller för ägarledda företag och ska komma med förslag i höst.

Utgångspunkt i direktivet är att de nya reglerna ska ge ökade skatteintäkter. Sedan reglerna reformerades för tio år sedan har villkoren blivit bättre för entreprenörskap; vinsterna har ökat och därmed även skatteintäkter. När den förra regeringen föreslog mindre men viktiga försämringar blev därför protesterna kraftiga.

Oron är stor från landets företagare. En ny rapport om vad förändringarna i entreprenörsskatten sedan 2006 betytt presenteras. Därefter diskuterar en panel entreprenörsskatten idag och framöver.

Medverkande:

 • Johan Fall, skatteekonom Svenskt Näringsliv, rapportförfattare,
 • Salka Börjeson Eynon, ägare Green Hotel Tällberg
 • Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB
 • Krister Andersson, chef skatteavdelningen Svenskt Näringsliv
 • Erik Ezelius, S, suppleant skatteutskottet
 • Per Åsling, C, ordförande skatteutskottet

Moderator: Anders Ydstedt

Dag: 6 juli
Tid: 09.00 - 10.00
Plats: Hamngatan 3 i Visby
Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Hur påverkade strejkhoten avtalsrörelsen 2016?

Hur påverkade hoten om strejk i avtalsrörelsen möjligheterna att träffa kollektivavtal som är bra för jobben och företagens konkurrenskraft? Företrädare för fackförbund och arbetsgivare samt politiker diskuterar konfliktreglerna – de lagstiftade spelreglerna för parternas avtalsförhandlingar.

Utgångspunkten för seminariet är ett övergripande samhällsperspektiv på resultatet av avtalsrörelsen 2016: Värnades konkurrenskraften? Ökade möjligheterna för nya jobb? Blev det lättare att komma in på arbetsmarknaden? Företrädare för arbetsmarknadens parter och myndigheter samt politiska beslutsfattare diskuterar utifrån detta de så kallade konfliktreglerna, de lagstiftade spelreglerna för förhandlingarna mellan fackförbund och arbetsgivare. Seminariet presenterar nytt material kring konflikterna i avtalsrörelsen som underlag för samtal kring tre teman: avtalsrörelsen och exportindustrin, avtalsrörelsens systemfrågor, samordning och regelverk samt politiska reflektioner. Seminariet är en del av Industrin tar matchen.

Medverkande:

 • Cecilia Garme, moderator
 • Irene Wennemo, S, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Peter Jeppsson, v vd, Svenskt Näringsliv
 • Åke Svensson, vd, Teknikföretagen
 • Anders Ferbe, förbundsordförande, IF Metall
 • Anna Nordin, förhandlingschef, Livsmedelsföretagen
 • Carina Gunnarsson, GD, Medlingsinstitutet
 • Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna
 • Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
 • Niklas Hjert, förhandlingschef, Unionen

Moderator: Cecilia Garme

Dag: 6 juli
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Hur förverkligar vi den stora potentialen i svenska företags internationella framgångar?

Även om den svenska exporten har ökat under de senaste åren så har dess världsmarknadsandel minskat och utvecklas sämre sedan 1990-talet än för EU15. Samtidigt är Sverige jämfört med andra länder mer beroende av stora företag. Under de senaste decennierna har stora företag ökat sina investeringar utomlands och dragit ned här. Tillväxtföretag som verkar och växer blir allt viktigare för att skapa jobb och tillväxt i Sverige. Vi har en relativ liten öppen ekonomi och hemmamarknad. Tillväxtföretagen måste därför hitta sin plats i globala värdekedjor. För detta behövs många olika insatser, inte bara exportfrämjande.

Vid detta seminarium lyfter vi fram några exempel på hur företag lyckats i sin internationalisering och diskuterar vad politiken kan göra för att underlätta detta. Hur kan exportstrategin konkretiseras för att öka företagens möjligheter på globala marknader? Finns det andra åtgärder som måste till?

Under hösten kommer Svenskt Näringsliv tillsammans med Forum for Global Business ta fram boken ”Så spränger vi miljardvallen”, som beskriver hur 10 växande företag lyckats i sin internationalisering.

Medverkande:

 • Ann Linde (EU och Handelsminister)
 • Adam Brånby (VD för Woolpower)
 • Caroline af Ugglas (Vice vd Svenskt Näringsliv)
 • Lars Hjälmered (Riksdagsledamot Moderaterna, vice ordförande i Näringsutskottet)
 • Jörgen Bödmar (VD Designonline.se)
 • Kaj Möller (Head of Export – Sweco AB)
 • Jennie Cato (Teknikföretagen)
 • Maria Adenfelt (Governo)

Moderator: Thomas Malmer

Dag: 6 juli
Tid: 11.00 - 12.00
Plats: Hamngatan 3 i Visby
Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Jobb för asylsökande och nyanlända – hur funkar det?

Under 2015 kom rekordmånga flyktingar till Sverige. Många av dessa önskar inget hellre än att få stanna och kunna bygga ett nytt liv i Sverige. En nyckel till lyckad integration för många av dessa är att de kommer i jobb snabbt. Hur ser förutsättningarna ut för att det ske? På seminariet diskuteras jobbmöjligheterna både för asylsökande och för de som har fått uppehållstillstånd.

Kan asylsökande jobba under asyltiden eller håller mottagningssystemet asylsökande borta från jobb? Vad krävs för att få jobba under asyltiden och hur fungerar det? Vilka hinder finns för att asylsökande ska kunna jobba under asyltiden?

Hur kan nyanlända bättre inkluderas på arbetsmarknaden? Kan matchningsanställningar eller ökat eget ansvar för de nyanlända bidra? Ger den nya tekniken bättre möjligheter för att nyanlända och arbetsgivare ska hitta varandra?

Medverkande:

 • Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv
 • Maria Ferm, gruppledare och talesperson för migrationsfrågor (mp)
 • Pär Henriksson, Svenskt Näringsliv
 • Angeles Bermudes-Svanqvist, verksamhetsutvecklare, Migrationsverket
 • Karin Ekenger, expert Svenskt Näringsliv
 • Monica Renstig, egenföretagare och debattör
 • Marie Gartell, f d utredningssekreterare i utredningen om matchningsanställningar
 • Andreas König, företagare och medgrundare av ”Just Arrived”

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 6 juli
Tid: 13:00 – 14:15
Plats: Sankt Hansgatan 29
Lokal: Drottens ruin

Uppföljning och avtalsförvaltning är vägen till goda upphandlingar

Uppföljning och avtalsförvaltning är centrala – men ibland nedprioriterade – delar av offentlig upphandling. Hur kan man få till en systematik kring detta? Nu presenteras en rapport om uppföljning och förvaltning av offentligt upphandlade kontrakt.

Utan bra avtalsförvaltning och uppföljning av ställda krav vid offentlig upphandling riskerar man att hamna i en situation där leverantörer är osäkra på om kunden är nöjd, man lägger grogrunden för en oseriös marknad med aktörer som lovar runt men håller tunt och möjligheterna till utveckling av varor och tjänster försämras. Såväl uppföljningen som förvaltningen av offentliga kontrakt behöver stärkas. På seminariet presenteras en rapport om hur offentliga aktörer kan bli bättre på att följa upp och förvalta sina kontrakt. Detta ökar möjligheterna till en offentlig marknad präglad av sund konkurrens.

Medverkande:

 • Ellen Hausel Heldahl, projektledare, jurist, Svenskt Näringsliv
 • Anna Lipkin, projektledare, Upphandlingsmyndigheten
 • Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Carin Stoeckmann, VD, Byggmästar'n
 • Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, Almega

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Dag: 6 juli
Tid: 13.00-14.00
Plats: Schweitzergränd 5B
Lokal: Restaurang Amarillo

Torsdag 7 juli

Hur skapar vi kvalitet och attraktionskraft för yrkesutbildningar i dag och i framtiden?

Många företag har svårt att få tag i den kompetens dom behöver samtidigt som för många personer, framför allt unga och invandrade, saknar jobb. Vilka idéer finns för att skapa fler jobb och förbättra matchningen på arbetsmarknaden?

Kompetensförsörjningen är en av svenska företags allra största utmaning och att ha medarbetare med rätt kompetens är en förutsättning för att upprätthålla och stärka svenska företags konkurrenskraft. Fortfarande misslyckas vart femte rekryteringsförsök. Gymnasial och eftergymnasial yrkesutbildning är efterfrågad, men många företag har svårt att hitta personer med den kompetens som behövs. Anledningarna är flera. Söktrycket till gymnasiets yrkesprogram är oroväckande lågt och sjunkande. Inom vuxenutbildning och yrkeshögskolan är problematiken ofta omvänd, intresse finns men utbildningsplatserna är få.

Svenskt Näringsliv är glada att fler nu ser de utmaningar som svensk yrkesutbildning står inför. Under året genomförs yrkes-SM samt ett yrkes-EM på hemmaplan. Tillsammans med regeringen och LO har vi utnämnt 2016 till Yrkesutbildningens år.

Välkommen till ett interaktivt seminarium med diskussion och debatt kring yrkesutbildningen centrala roll för jobb, tillväxt och integration.

Medverkande:

 • Caroline af Ugglas, vvd Svenskt Näringsliv
 • Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
 • Philip Botström, förbundsordförande SSU
 • Louise Meijer, vice förbundsordförande MUF

Ansvariga: Johan Olsson och Mia Liljestrand

Moderator: Robert Thorburn

Dag: 7 juli
Tid: 11.30 - 12.30
Plats: Hamngatan 3 i Visby
Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård