Svenskt Näringslivs program i Almedalen 2017

ALMEDALEN 2017 Svenskt Näringsliv kommer under årets politikervecka i Almedalen att lyfta ett antal frågor som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och för att företag ska kunna växa och utvecklas. Sverige står inför stora utmaningar och behöver reformer som vässar konkurrenskraften och som gör att fler människor kan gå från utanförskap till jobb.

Söndag 2 juli

Ett viktigt år har gått – reformläget fram till 2020 

Förra året presenterade Svenskt Näringslivs ekonomer rapporten: Fem viktiga år – reformer för vårt framtida välstånd. Rapporten fokuserade på vad som behöver göras för att Sverige ska avancera i OECD:s välståndsliga fram till 2020. Nu har ett viktigt år gått. Vad har förändrats jämfört med för ett år sedan? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Vilka är de viktiga omvärldsförändringarna och i vilken riktning påverkar de oss? Vad har hänt inom de reformområden som vi pekade ut som viktiga för ett år sedan? Vilka positiva respektive negativa politiska beslut har tagits? Hur ser vägen framåt ut? Vilka reformområden behöver prioriteras?

Medverkande:

 • Ola Pettersson, chefekonom LO
 • Mikael Sandström, chefekonom TCO
 • Jonas Frycklund, biträdande chefekonom Svenskt Näringsliv

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 2 juli

Tid: 17.00 - 18.00

Plats: Hamngatan 3 i Visby

Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård 

Måndag 3 juli

Rätt och relevant - bättre skola för framtidens jobb!

Pisa-resultaten har vänt. Trots det återstår mycket arbete innan skolpolitikerna kan slå sig till ro. Det gäller inte minst för näringslivets kompetensförsörjning. Svenska företag vill anställa, men var femte rekryteringsförsök misslyckas. Ofta saknas personer med rätt utbildning för jobbet. Att hitta rätt person till rätt plats är en av många företags allra största utmaningar. Skolan har en nyckelroll i att rusta eleverna med de kompetenser de behöver för att de ska kunna skaffa sig sina första jobb.

Skolkommissionen föreslår en rad reformer på skolområdet, men är de tillräckliga för att säkra företagens kompetensförsörjning? Hur står sig ambitionerna i den internationella konkurrensen? Går det att skapa ett klimat som främjar innovation och utveckling i skolsektorn?

Medverkande:

 • Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv
 • Susann Jungåker vd/rektor Mälardalens Tekniska Gymnasium,
 • Tobias Krantz, chef utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv
 • Lena Hallengren, ordförande utbildningsutskottet (S)
 • Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson (C)
 • Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi KTH

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 3 juli

Tid: 09.00 - 10.00

Plats: Hamngatan 3 i Visby

Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Jakten på talanger - vad betyder marginalskatterna

I en global ekonomi blir det allt viktigare att kunna rekrytera och behålla talanger samt att få dem att utveckla sin potential. Hur stor faktor är skatten på inkomster? Hur påverkas näringslivet av marginalskatter? Påverkar skatter studenters ämnesval? Hur borde skatterna ändras? I en rapport från Svenskt Näringsliv analyseras de många problem som de höga marginalskatterna i Sverige orsakar och ges konkreta förslag på hur dessa problem kan lösas. Frågeställningarna diskuteras i en panel med företrädare för företag, politik, media och fackföreningar.

Medverkande:

 • Maria Malmer Stenergard (M)
 • Karin Pilsäter, utredare TCO
 • Anna-Lena Bohm, VD Uniguid
 • Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD
 • Johan Fall, chef skatteavdelningen Svenskt Näringsliv
 • Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv
 • Johan Lidefelt, nationalekonom Svenskt Näringsliv
 • Patrick Krassén forsknings- och innovationspolitisk expert Svenskt Näringsliv

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 3 juli

Tid: 11.00 - 12.00

Plats: Hamngatan 3 i Visby

Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Tisdag 4 juli

Framtidens LAS – hur kan den se ut?

Lagen om anställningsskydd tillkom 1974, skapad med 1960-talets arbetsmarknad som utgångspunkt. Sedan dess har globalisering, digitalisering och betydelsen av enskilda individers kompetens förändrat förutsättningarna radikalt.

På lång sikt är näringslivets produktivitetsutveckling avgörande Sveriges välstånd. Hur påverkar anställningsskyddets utformning produktivitetsutvecklingen? En ny forskningsöversikt om anställningsskyddets effekter presenteras. Vad vet vi om LAS effekter på produktivitet och sysselsättning? Hur kan anställningsskyddet utformas på ett effektivare sätt och vilken roll har arbetsmarknadens parter och politiken?

Medverkande:

 • Peter Jeppsson, vice VD Svenskt Näringsliv
 • Sven-Olof Daunfeldt, prof HUI
 • Eva Uddén Sonnegård, ek. dr Ratio
 • Anna-Lena Bohm, VD och ägare UniGuide
 • Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen
 • Marcus Dahlsten, bitr. förhandlingschef Teknikföretagen
 • Sofia Fölster, 1:e vice ordförande MUF

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 4 juli

Tid: 09.15 – 10.25

Plats: Hamngatan 3 i Visby

Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Skapa legitimitet vid lönesättning – vad säger forskningen och praktiken?

När de nya lönerna är klara - vad är det som gör att vissa personer tycker att deras nya lön känns ok och bra medan andra är missnöjda? Och varför tycker många chefer att deras svåraste arbetsuppgift är att sätta lön på sina medarbetare?

Vid seminariet presenterar forskarlaget från psykologiska institutionen vid SU en ny kunskapssammanställning om lön, motivation och legitimitet samt resultat från ny svensk forskning. Medverkar gör också en företagsledare som berättar om varför hon vill jobba med att utveckla lönesättningen i sitt företag.

Peter Jeppsson, vice VD i Svenskt Näringsliv berättar om Svenskt Näringslivs engagemang för att utveckla lönebildningen i näringslivet och vilka möjligheter det ger både företag och medarbetare.

Medverkande:

 • Magnus Sverke, professor Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
 • Johnny Hellgren, docent Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet
 • Anna-Lena Bohm, VD UniGuide,
 • Peter Jeppsson, vice VD Svenskt Näringsliv

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 4 juli

Tid: 11.00 – 12.00

Plats: Hamngatan 3 i Visby

Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Onsdag 5 juli

Kvalitetsstyrning eller vinstbegränsning – vilken är bästa vägen till bättre välfärd?

Reepaluutredningen anser att det i princip inte går att mäta kvaliteten i välfärden. Men stämmer det? Vad anser kvalitetsforskningen? Vilka mått bör finnas? Och vad bör man inte mäta? Och hur kan kvaliteten utvecklas? Hur arbetar ledande organisationer, i och utanför välfärden, med kvalitet idag?

Enligt forskningen handlar kvalitet om att uppfylla kundernas förväntningar och behov. Dessa måste identifieras och måluppfyllelsen mätas. Styrning och mätning är centralt för att utveckla kvaliteten.

Nu menar en del att kvaliteten i välfärden inte kan mätas och att man därför bör styra verksamheten genom vinstbegränsningar istället. Vilken är den bästa vägen för att skapa en bättre välfärd?

Framgångsrikt kvalitetsarbete leder enligt forskningen till lägre kostnader och bättre resultat. Men vad är utmärkande för ett framgångsrikt kvalitetsarbete? Och hur kommer vi dit? Kan det uppnås genom skärpta kvalitetskrav? Hur ska dessa i sådant fall formuleras? Vilka mått är viktigast?

Kvalitetsforskarna Lars Sörqvist och Lars G Mattsson berättar om framgångsrikt kvalitetsarbete i såväl privat som offentlig verksamhet. Även Internationella Engelska skolans kvalitetsarbete och resultat redovisas. En politikerpanel diskuterar sedan vad politiken bäst kan göra för att välfärdens kvalitet utvecklas. 

Medverkande:

 • Anders Morin, ansv. Välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
 • Damian Brunker, kvalitetschef, Internationella Engelska Skolan
 • Lars Sörqvist, tekn.dr i kvalitet, docent, KTH
 • Lars G Mattsson, kvalitetsexpert
 • Helene Öberg, (mp) statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
 • Erik Bengtzboe, (m) ledamot utbildningsutskottet
 • Anders W Johnsson (C) ledamot socialutskottet
 • Anna-Lena Sörenson (S) v.ordförandesocialutskottet

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 5 juli

Tid: 10.45 – 11.45

Plats: OBS ny lokal. Två trappor, Svenskt Näringslivs Hus, Hamngatan 3 i Visby

Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Arbetskraftsinvandring – behov i hela näringslivet

Många företag i stora delar av näringslivet har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. För vissa är problemen så stora att de rekryterar från utlandet. De nordiska länderna och EU är en naturlig bas, men företagen söker även i länder utanför EU. För vissa branscher och företag är möjligheten att kunna rekrytera från tredje land helt avgörande för att ens kunna bedriva verksamheten. Samtidigt bidrar arbetskraftsinvandrare med cirka tio miljarder i produktionsvärde och fyra miljarder i skatteintäkter årligen.

Och i EU betraktas den svenska modellen för arbetskraftsinvandring som ”det goda exemplet”. Dessvärre lockas allt färre arbetskraftsinvandrare till Sverige trots att efterfrågan och behoven finns.

Medverkande:

 • Peter Jeppsson, vice VD Svenskt Näringsliv
 • Anders Johnsson, skriftställare
 • Fredrik Voltaire, Almega
 • Martin Linder, Unionen
 • Johanna Jönsson (C)
 • Maria Ferm (MP)
 • Lena-Liisa Tengblad, SLA
 • Carina Ohlsson (S)

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 5 juli

Tid: 10.45 – 11.45

Plats: Hamngatan 3 i Visby

Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård

Torsdag 6 juli

Det svenska brottsproblemet

Svenskt Näringsliv presenterar en bred syn på brottsutvecklingen och hur den påverkar näringslivet. Svensk Handel gör en djupdykning i hur en specifik bransch påverkas. Polisen ger sitt perspektiv på brottsutvecklingen och hur den kan påverka näringslivet. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om policylösningar, med deltagande av riksdagsledamöter från justitieutskottet.

Hur påverkar brottssituationen näringslivet i Sverige? Och vilken politik är den rätta för att minska brottsligheten? För att få en inblick i detta kommer vi att höra från Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Polismyndigheten och riksdagsledamöter som sitter i justitieutskottet. Svenskt Näringsliv presentar en bred bild av hur brottsligheten slår mot näringslivet och samhället. Svensk Handel ger en inblick i hur brottsligheten påverkar handelns verklighet. Chefen för underrättelsessamordningen vid Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) delar sina perspektiv på brottsutvecklingen, och hur den kan påverka näringslivet. Efter dessa presentationer avslutas seminariet med en paneldebatt, där ledande riksdagsledamöter från justitieutskottet medverkar, med fokus på möjliga policyåtgärder för att stävja brottsutvecklingen.

Medverkande:
Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation, Svenskt Näringsliv
Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel
Nicklas Lundh, chef för underrättelsesamordningen vid NOA, Polismyndigheten
Heléne Petersson (S), riksdagsledamot (ledamot i justitieutskottet), Sveriges Riksdag
Johan Hedin (C), riksdagsledamot (ledamot i justitieutskottet), Sveriges Riksdag

Moderator: Lydia Capolicchio

Dag: 6 juli

Tid: 10.30 – 11.30

Plats: Hamngatan 3 i Visby

Lokal: Svenskt Näringslivs trädgård