Avtal som bidrar till ekonomisk tillväxt

Ansvarsfulla avtal som stärker företagens internationella konkurrenskraft är en grundpelare för god ekonomisk tillväxt. Avtalen måste ge utrymme för fler och växande företag och möjligheter att skapa nya jobb.

De svenska företagens internationella konkurrenskraft är avgörande för tillväxten, sysselsättningen och hela samhällsekonomin. Företagen måste ha kraft att konkurrera för att Sverige ska klättra, inte halka efter, i ekonomisk utveckling.

Sverige är starkt exportberoende. Värdet av den svenska exporten motsvarar nära hälften av värdet på alla de produkter och tjänster som produceras i landet (BNP).

För att de exporterande företagen ska vara konkurrenskraftiga får inte kostnaderna öka snabbare än i andra länder. Avtalen i den internationellt konkurrensutsatta sektorn måste därför utgöra ett märke som är styrande även för övriga branscher.

De exporterande företagen kan inte genom att höja priserna mer än sina konkurrenter kompensera sig för ökade kostnader. Om kostnaderna blir för höga förlorar de svenska exportföretagen i konkurrenskraft vilket leder till minskade intäkter, försämrad lönsamhet och färre jobb.

Därför är de internationellt konkurrensutsatta branscherna först med att träffa nya avtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket". Avtalen fungerar som riktmärke eller norm för avtalen i andra sektorer. En sund lönebildning som värnar konkurrenskraften och tillväxten måste bygga på att alla ställer upp på den principen.