Bra förslag för tjänstepensioner kan bli ännu bättre

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv menar i sitt remissvar över ett förslag till förändrade regler för tjänstepension att det är viktigt att lagstiftningen förnyas och att förslaget innehåller flera viktiga förbättringar.

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen har haft i uppdrag att kartlägga och förbättra konkurrensne­utraliteten i skattereglerna och de civilrättsliga reglerna för tjänstepensionssparande, särskilt inkomst­skattelagen och tryggandelagen. Den skulle också lämna förslag i de delar lagstiftningen är ofullstän­dig och oklar samt onödigt betungande. Utredningens betänkande Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) har nu varit ute på remiss.

Svenskt Näringsliv konstaterar i sitt remissvar att de förslag som lämnas i huvudsak är bra men att de i vissa delar måste få ett annat innehåll för att ge företagen rimliga villkor för tryggande av de anställ­das tjänstepensioner.

Principen att företagens kostnader för tjänstepensioner skall vara avdragsgilla är en viktig utgångs­punkt. Utredningens förslag att avdragsrätten skall följa inkomstutvecklingen är därför bra. Genom de nuvarande skattereglerna har avdragsutrymmet urholkats år från år och Svenskt Näringsliv menar att förslaget också borde ha innehållit att utrymmet återställs i vart fall till nivån 1988.

Utredningens förslag kommer också att ge de anställda bättre förutsättningar att själva få disponera sin tjänstepension på det sätt som bäst passar henne eller honom. Bland annat föreslås att det ska vara möjligt att förlänga utbetalningstiden efter det att pensionen börjat utbetalas och att det ska vara möjligt att göra uppehåll i utbetalningen under de fem första åren. Dessa förändringar är bra om pens­ionären vill börja jobba igen eller ser att det kan vara bättre att portionera ut pensionen under längre tid. Förslagen är viktiga anpassningar till det krav som ställs på en allt flexiblare arbetsmarknad och skapar flexibilitet för individen.

Ett annat välkommet förslag är att reglerna för flytt av pensionen förenklas. De föreslås få en utform­ning som passar bra med den redan välutvecklade flytträtten inom våra tjänstepensionsplaner Avtal­spension SAF-LO och ITP. Det innebär också bättre förutsättningar för en ännu effektivare förvaltning av pensionskapitalet genom att det ska bli möjligt att flytta ihop kapital från en eller flera tjänstepens­ionsförsäkringar till en annan försäkring. På så sätt kan man samla sitt pensionskapital i en försäkring inför pensioneringen.

Flera av utredningens förslag innebär ökad konkurrensneutralitet mellan de olika tryggandeformerna. Bland annat ska vara möjligt att med avdragsrätt ”fylla på” i pensionsstiftelser så att förmögenheten hela tiden täcker pensionslöftet. Ett annat förslag är att det ska vara full avdragsrätt när ett företag väl­jer att lösa in sina pensionsåtaganden genom att köpa pensionsförsäkring istället.

Andra bra förslag gäller bland annat möjligheter till avdrag för anställda i filialer utomlands samt över­låtelse av pensionsåtaganden utan samtidig överlåtelse av rörelsen.

Utredningen har med flera av sina förslag tydliggjort att tjänstepensioner är direkt kopplade till arbets­marknaden och att det är naturligt att ansvaret för att det fungerar har lagts på arbetsmarknadens par­ter. Dessa har till mycket stor det utformat de tjänstepensioner som vi har idag samtidigt som de an­passat villkoren till anställningsvillkoren i övrigt. Svenskt Näringsliv konstaterar att detta har fungerat bra i mer än femtio år och välkomnar att denna ordning får tydligare uttryck i lagstiftningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Även SKF nobbar Göteborgs hamn

KONFLIKT Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. Nu meddelar industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.
NYHET Publicerad:

Företag ryter till om hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg har under lång tid tagit vinden ur seglen för många företag. Protester har framförts i det tysta. Nu höjer en rad företag rösten och säger ifrån.
NYHET Publicerad:

Städstrejk avblåst

AVTAL 17 Det blir ingen strejk för städarna. Under fredag eftermiddag tecknade Almega Tjänsteförbunden avtal med Seko och Fastighets för avtalsområdet Serviceentreprenad. Avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.
NYHET Publicerad:

”Hamnkonflikten har kostat oss många miljoner”

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg får följdverkningar för många företag. Billerud/Korsnäs har redan ställt om transporter som tidigare gick via Göteborgs hamn till andra hamnar i Sverige och utomlands.
NYHET Publicerad:

Bra med översyn av konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Den infekterade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals gör att regeringen vill se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bra att regeringen markerar att läget i Göteborgs hamn inte är acceptabelt, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu utreds konfliktreglerna

AVTALSRÖRELSE Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att hindra fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. Det är vad som är fallet i Göteborgs hamn där APM Terminals har ett giltigt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
NYHET Publicerad:

Måleriavtal klart

AVTAL 17 Medlarbudet fick tummen upp av parterna i målarbranschen. Därmed är strejkhotet avvärjt.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

ARBETSMARKNAD Strejkhoten duggar tätt. Värst är Hamnarbetarförbundet. Hittills i år har de lagt 60 varsel om stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Målareförbundet kränker föreningsrätten

AVTAL 17 När Målareförbundet varslar om konfliktåtgärder drabbar det inte sällan företag som ägs av nyckelpersoner hos Måleriföretagen. Enligt arbetsgivarna handlar det om en utstuderad taktik. ”De kränker föreningsrätten", säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal inom märket – strejk avblåst

AVTAL 17 Trots upprepade strejkvarsel har ingen strejk brutit ut i årets avtalsrörelse. Hittills har samtliga avtal hamnat inom märket på 6,5 procent på tre år. Men på torsdag hotar en strejk inom telekomområdet, där Almega och Seko fortfarande inte har enats.