Lokal lönesättning i fokus under avtalsrörelsen

NYHET Publicerad

AVTALSRÖRELSEN Kollektivavtalen måste utvecklas så att lönen sätts av företag och medarbetare tillsammans. Frågan är så viktig, att den bör hamna i strålkastarljuset under kommande avtalsrörelse, anser företrädare för olika arbetsgivarförbund.

Lönesamtal

En lönebildning där lönen bestäms i företagen främjar företagens tillväxt och medarbetarnas utveckling, anser arbetsgivarsidan.

Foto: Eric Audras

Relationerna mellan parterna på arbetsmarknaden regleras via lagar och kollektivavtal. Ska de senare även fortsättningsvis fungera effektivt krävs att parterna kontinuerligt utvecklar och anpassar avtalen till den verklighet där de ska tillämpas. Avtalen måste vara attraktiva både för företag och medarbetare, annars väljer dessa i ökad utsträckning stå utanför kollektivavtalen, vilket undangräver avtalens legitimitet och öppnar därmed för ökad lagstiftning. . Parter som använder kollektivavtalen enbart som ett sätt att stärka sin egen makt eller som slåss för att behålla en verklighet som inte längre finns, är därför i praktiken systemets dödgrävare.

Ett område där kollektivavtalen måste utvecklas är principerna för lönebildningen. Det är viktigt att dessa frågor kommer i fokus under höstens avtalsrörelse. Avtalen måste utvecklas så att lönesättningen sker mellan företagen och medarbetarna. I de flestas ögon är det självklart att lönen ska bestämmas i det företag man arbetar men verkligheten är en annan. Alltför många avtal har väldigt styrande regler för hur stora löneökningarna ska vara och hur löneökningar ska fördelas i företaget.

Tarifflöner, generella löneökningar och individgarantier – att alla alltid ska få en löneökning – dominerar avtalen. Sådana regler tar inte hänsyn till olikheter mellan företags betalningsförmåga men innebär framförallt att företagen inte kan betala löner som återspeglar medarbetarnas bidrag till verksamheten. Lönesättningen kan då inte användas för att styra verksamheten utan blir enbart en kostnad. Bortsett från att företagen har ett starkt intresse av att undvika sådana kollektivavtal anser inte heller medarbetarna att den typen av avtal är bra.

En mängd undersökningar visar detta. En ny undersökning bland över 1 000 förvärvsarbetande, utförd av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv, visar starka kontraster mellan hur lönerna bestäms i dag och hur medarbetarna vill ha det. Tre av fyra i privat sektor vill ha att lönen ska bestämmas mellan chef och medarbetare. Av dessa tycker två tredjedelar att det ska ske utan stöd av det lokala facket medan en tredjedel anser att det lokala facket ska involveras. Enbart ett fåtal (åtta procent) vill att lönen ska bestämmas av det centrala kollektivavtalet.

Denna kontrast mellan hur kollektivavtalen idag är konstruerade och vad medarbetarna vill, gäller för alla kategorier av medarbetare men den är skarpast bland LO-medlemmar. 70 procent vill att lönen bestäms mellan chef och medarbetare men bara 33 procent upplever att det går till så. Endast 13 procent av LO-medlemmarna vill att lönen ska bestämmas av det centrala kollektivavtalet. Medlemmarnas önskemål står alltså i uppenbar kontrast till LO-förbundens lönepolitik. Det är inte vår sak att bestämma fackens lönepolitik men det är bekymmersamt att facken med hot om stridsåtgärder kräver avtal som inte har legitimitet ens hos fackens medlemmar.

En konsekvens av att driva frågor i konflikt med medlemmarnas intressen är att många röstar med fötterna, det vill säga färre väljer att vara med i facket. Under de senaste 10 åren har LO tappat en fjärdedel av sina medlemmar, det vill säga ungefär 500 000. Att avtalslutande parter redan inom vissa avtalsområden i praktiken representerar en minoritet är ett hot mot avtalens legitimitet.

Att främst Saco-förbunden och Ledarna ökar i medlemsantal, beror antagligen bland annat på att de bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från den enskilde medlemmens behov och önskemål. Även om dessa förbund inte är nöjda med hur den individuella lönesättningen fungerar i alla hänseenden så fokuserar man på hur den ska förbättras, medan andra fack i praktiken stänger utvecklingen mot en mer lokal lönebildning.

Arbetsgivarparterna vill i höstens och vinterns avtalsförhandlingar fortsätta utvecklingen av kollektivavtalen i den riktning som företagen och medarbetarna vill ha. En lönebildning där lönen bestäms i företagen främjar företagens tillväxt och medarbetarnas utveckling. Med en sådan utveckling kan vi träffa centrala avtal som ger arbetsfred och goda förutsättningar för företag och medarbetare att växa tillsammans.

Per Hidesten, vice vd Skogsindustrierna

Per Ahl, vd Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt Svemin och Svemek

Peter Jeppsson, vd Transportgruppen

Dag Klackenberg, vd Svensk Handel

Jonas Milton, vd Almega

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Åke Svensson, vd Teknikföretagen

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna 2016 är att som centralorganisation stödja medlemmarna (arbetsgivareförbunden) i deras förhandlingsarbete.
NYHET Publicerad:

Historisk dom i Arbetsdomstolen

GRANSKNINGSAVGIFTER Arbetsdomstolen har gett Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, rätt i det så kallade kontrollavgiftsmålet. Därmed kommer inte längre oorganiserade arbetstagare att behöva betala ackordkontrollavgift till Svenska Elektrikerförbundet, SEF.
NYHET Publicerad:

Den hotande konflikten på skärgårdstrafiken avblåst

AVTAL 2012 Arbetsgivarna och facket accepterade under fredagen medlarnas bud om nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken. I och med att parterna enats om ett nytt avtal dras både arbetsgivarnas och fackens varsel om konflikt tillbaka.
NYHET Publicerad:

Rekordlångt avtal för arbetare i bemanningsbranschen

AVTAL 2012 Sju månader långa förhandlingar ledde till 2012 års längsta kollektivavtal. Bemanningsföretagen träffade den 17 oktober kollektivavtal på tre år med samtliga 14 LO-förbund. Löneökningarna följer övriga avtal på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Lockoutvarsel på skärgårdstrafiken

AVTAL 2013 Almega Tjänsteföretagen varslar om lockout av SEKO:s medlemmar inom skärgårdstrafiken på deras lediga dagar. Fackförbundet Seko har tidigare varslat om strejk på från och med den 22 oktober. Arbetsgivarnas lockoutvarsel är en direkt konsekvens av SEKO:s strejkvarsel.
NYHET Publicerad:

Skärgårdsavtalet en relikt från havets botten...

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen har sagt upp kollektivavtalet med SEKO för personal i skärgårdstrafik. Det betyder att det om några dagar råder avtalslöst tillstånd mellan parterna.
NYHET Publicerad:

Avtal klart för svenska hamnar

AVTAL 2012 Sveriges Hamnar och Transport har nu kommit överens om ett avtal för hamn- och stuveriverksamheten. Samtliga stridsåtgärder är därmed återkallade. Det träffade avtalet löper över ett år och innehåller löneökningar med 774 kronor per månad.
NYHET Publicerad:

Konflikt hotar i svenska hamnar

AVTAL 12 Sedan Transportarbetaförbundet tackat nej till medlarnas bud tyder mycket på att det blir konflikt i de svenska hamnarna. "Vi är förvånade över att en av de bäst betalda LO-grupperna väljer att tacka nej till ett bud som motsvarar det andra grupper på arbetsmarknaden har accepterat", säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och Transportgruppen.
NYHET Publicerad:

Arbetsfreden i byggsektorn hotad

AVTAL12 Byggproduktion för hundratals miljoner kronor står stilla i Linköpingsområdet efter att facket krävt mer än de centralt avtalade lönenivåerna. "Återigen tvingas vi konstatera att arbetsfreden i byggsektorn inte ens är värt papperet som det är skrivet på", säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Förhandlingar inleds om omställningsavtal

AVTAL 2013 Svenskt Näringsliv och PTK har nu fattat de formella besluten om att inleda förhandlingar om ett utvecklat omställningsavtal för tjänstemän i privat anställning. Förhandlingarna börjar i mitten av nästa vecka och målsättningen är att de ska vara klara före avtalsförhandlingarna 2013.
NYHET Publicerad:

Nytt ljus på kollektivavtal

ARBETSMARKNAD För att pressa ner arbetslösheten och underlätta anställningar av unga lanserar Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen ett förslag döpt till "Kollektivavtal Light" som delvis ersätter dagens snåriga och stelbenta regler. Per Hidesten, förhandlingsdirektör för Skogsindustrierna, hoppas att tankegångarna vinner gillande även hos facket.
NYHET Publicerad:

Avtal klart för friskolor

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen har tecknat avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för friskolor och fristående förskolor. Avtalet ger löneökningar på 4,1 procent för en period om 18 månader.
NYHET Publicerad:

Mer i plånboken med lokal lönebildning

LÖNEBILDNING Arbetstagare vars lön bestäms lokalt på företaget har en snabbare löneutveckling än arbetstagare som får sin lön fastställd i centrala förhandlingar. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "När den enskilde medarbetaren kan påverka lönesättningen i samarbete med sin chef bidrar det till en positiv utveckling för företag och medarbetare", säger Kajsa Lindell, statistiker.
NYHET Publicerad:

Handelsanställdas strejkhot avblåst

AVTAL 2012 Fackförbundet Handels och arbetsgivarparten Almega är överens om ett nytt avtal för lagerpersonal och chaufförer. Därmed drar facket tillbaka sitt varsel om strejk.
NYHET Publicerad:

Almega: "Handels krav strider mot EU-direktiv"

AVTAL 2012 Handelsanställdas förbund har varslat om konflikt mot Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Tjänsteförbunden. Konflikten gäller att facket på ett orimligt och snart olagligt sätt vill begränsa användandet av inhyrd personal.
NYHET Publicerad:

Förlagsstrejken avblåst

AVTAL 2012 Under söndagen enades Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen om ett nytt kollektivavtal. Därmed avbryts den strejk som pågått sedan i torsdags. Sedan Unionen visat förhandlingsvilja och gått med på fyra viktiga förbättringar för företagen kunde parterna enas om ett nytt avtal.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal klart för hotell och restaurang

AVTAL 2012 Visita och Hotell- och restaurangfacket har kommit överens om ett nytt avtal för företagen inom hotell och restaurang. "Företagen får större möjligheter till individuell lönesättning och ungdomslönerna ökar bara med 50 procent i förhållande till övriga löner, vilket vi är nöjda med.", säger Eva Östling Ollén, vd på Visita.
NYHET Publicerad:

Unionen varslar igen - utan att förhandla

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen mottog under fredagseftermiddagen ett varsel om utökad strejk från fackförbundet Unionen. Det utökade varslet är ännu mer förvånande då man kunnat läsa i media att många av Unionens medlemmar är skeptiska till att strejka.
NYHET Publicerad:

Strejk uppskjuten

AVTAL 2012 Hotell- och restaurangfacket, HRF, skjuter upp den utlysta strejken på elva hotell och restauranger. Parterna har fram till tisdag på sig att komma fram till en lösning.
NYHET Publicerad:

Förlagsstrejk inledd

AVTAL 2012 Omkring tusen anställda vid tidningsförlag, reklambyråer och betalningsföretag gick ut i strejk vid lunchtid på onsdagen. "Jag befarar en långvarig konflikt. Situationen är utpressningsliknande och omöjlig att ge efter för", säger Stefan Koskinen förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen.