Fakta om löner och arbetstider 2013

RAPPORT Publicerad
FOLA_2013.pdf

FOLA_2013.pdf

Publikationen innehåller övergripande information om:

  • lön, lönekostnader, löneutveckling, lönespridning
  • arbetskraftskostnader och dess utveckling
  • löneavtalens utveckling
  • konflikter på arbetsmarknaden
  • arbetsgivaravgifter och premier till avtalsförsäkringar
  • internationella jämförelser av lön och arbetskraftskostnader
  • tidsanvändning; arbetstid, semester, frånvaro
  • arbetskraftens struktur på arbetsmarknaden i avseende på bl a ålder och utbildning

Årets nyhet är ett temaavsnitt om kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden vad gäller framför allt chefskap, löneskillnader, lönespridning och löneutveckling. Andelen kvinnliga chefer inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag ökar snabbt och har närmast fördubblats under en 15-årsperiod.

År 1998 var 17 procent av cheferna kvinnor och år 2012 var siffran 34 procent. Samtidigt är andelen kvinnor inom näringslivet relativt oförändrad. Det innebär att kvinnorna i näringslivet klättrar i karriären och var tredje chef är kvinna. Av de knappt 14 000 medarbetare som utsågs till chefer mellan 2011 och 2012 var hela 40 procent kvinnor. Det är nästan en fördubbling av andelen kvinnliga medarbetare som blir chef på 15 år.

Huvuddelen av uppgifterna baseras på den lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv. Data har även hämtats in från SCB, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Eurostat, OECD, Sveriges riksbank och Medlingsinstitutet.

Vår förhoppning är att denna faktasamling på ett lättillgängligt sätt skall sprida kännedom om olika löne- och arbetstidsfrågor och samtidigt stimulera till diskussion.

Författare