God skattemoral en gråzon

NYHET Publicerad

SKATTEMORAL CSR är en het fråga, även på skatteområdet, inte minst på grund av olika "skandaler" som rullats upp i media den senaste tiden. ”Men vad social beskattning innebär är ett stort frågetecken. Ingen vet vad som är det goda skattebetalarbeteendet”, sade Roger Persson Österman, professor i finansrätt, under ett seminarium.

Roger Persson Österman 16 9

"Det finns ingen kunskap om CSR, ingen vet vad som är det goda skattebetalarbeteendet", sade professor Roger Persson Österman, under ett seminarium.

Foto: Leif R Jansson / TT

Företag förväntas ta socialt ansvar inom rad områden; miljö, arbetsvillkor, korruption, mänskliga rättigheter, jämställdhet och så vidare. Corporate Social Responsibility (CSR) är på mångas läppar, men det är inte helt klart vad som menas med begreppet, inte minst på skatteområdet är det oklart.

– Det finns ingen tydlig definition, men begreppet har inget med stabila regler att göra, sade Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet och en av författarna till rapporten CSR i företagsbeskattning, under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Vissa forskare menar att CSR handlar om frivilligt agerande, ett brett åtagande som berör fler än de traditionella intressena, det vill säga fler än ägarintressen. Det handlar om transparens som genomsyrar företagets agerande.

– Om företagets anseende kan förbättras genom att skatten betalas på ett ”ansvarsfullt sätt” kan CSR spela en ganska stor roll. Om företaget däremot verkar på en marknad där anseendet spelar mindre roll är saken en annan. Forskning visar att företagens skatteöverväganden baserar sig på en ”cost/benefit-approach”, sade Roger Persson Österman.

CSR får inte strida mot vinstsyftet

Men har företag skyldigheter att betala mer skatt än vad lagen kräver? Och vem ska i så fall bedöma vad som är rätt skatt? Kan CSR kräva att ett företag avstår från en legal möjlighet att få lägre skattebelastning?

– Företagens befattningshavare är inte fria att agera precis som de vill, de har ett lojalitetsförhållande med åtskilliga restriktioner. De måste till exempel beakta företagets intressen, sade Roger Persson Österman.

CSR får inte stå i strid med ett aktiebolags vinstsyfte, betonade Carl Svernlöv, adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet, som tillsammans med Persson Österman författat rapporten.

– Styrelsens uppgift är att maximera värdet på bolaget, det är en skyddsregel i aktiebolagslagen för aktieägare som har investerat i bolaget. Vinstsyftet kan i princip bara åsidosättas om samtliga aktieägare samtycker. CSR får med andra ord inte strida mot vinstsyftet i aktiebolagslagen, det kan leda till skadeståndsansvar mot styrelsemedlemmarna, sade han.

Social beskattning ett stort frågetecken

CSR står i kontrast mot den rättsliga utformningen av beskattningen, där principen är att lagar tillkommer via en demokratisk process, och där lagar styr beskattningen.

– För mig är det uppenbart att betalning av skatt måste styras av regler. Det handlar om likabehandling inför lagen, att Skatteverket inte godtyckligt kan kräva in skatt och att man kan överpröva beslut. Vad social beskattning innebär är ett stort frågetecken. Det finns ingen kunskap om CSR, ingen vet vad som är det goda skattebetalarbeteendet, sade Roger Persson Österman.

Inom vissa områden är det lite mer begripligt. Livsmedel kan märkas med fairtrade och så vidare. Det gör att företagen kan visa att de tar ansvar, vilket även kan påverka vinsten i slutändan. 

– Du får en stämpel som gör att människor känner sig trygga, och att konsumenter vet att kraven uppfylls. Men kan ett certifieringsinstitut utfärda en stämpel för gott skattebetalande? Det blir nog svårt, sade han.

Gråzoner föder skatteplanering, betonade Roger Persson Österman. Men var går gränsen? Vad är legalt acceptabel skatteplanering eller legalt oacceptabel skatteflykt? För att rättsliga eller sociala normer ska kunna följas måste vi veta deras innehåll, påpekade han.

– Lagarna på skatteområdet är inte glasklara, men i sinom tid så kommer lagstiftaren att hänvisa till domstolen, och vi kommer att få ett svar. Den bästa vägen är att förändra reglernas innehåll, så att gråzoner blir svarta eller vita. Att komma till rätta med moraliska gråzoner är svårare, sade han. 

Kvällspressen får inte styra beskattningen

CSR handlar om icke rättsliga frågor, till exempel om det är moraliskt med legal skatteplanering? Roger Persson Österman betonade att Skatteverket inte ska ägna sig åt opinionsbildning. Företagen ska betala skatt, men inte mer än vad lagen kräver.

– Myndigheter som Skatteverket ska göra objektiva och sakliga bedömningar, och skatten måste säkerställas på ett rättssäkert sätt. Moralföreställningar ändras – 1993 angav ledande befattningshavare vid Skatteverket att företag som försökte hålla nere sina kostnader, till exempel genom legal skatteplanering, inte agerade klandervärt. Nu kan Skatteverket se annorlunda på saken, sade han.

Men att beskatta enligt föränderliga moralvärden eller genom uttalanden i massmedia är inte lämpligt, betonade han.

– Om företagen agerar på ett sätt som man inte vill, inom lagens gränser, så är det rättsreglerna som behöver förändras. Och det är riksdagen som ska hantera dessa frågor. Kvällspressen bör inte styra hur vi betalar skatterna, sade han.  

 

Läs hela rapporten

CSR i företagsbeskattning »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

God skattemoral en gråzon

SKATTEMORAL CSR är en het fråga, även på skatteområdet, inte minst på grund av olika "skandaler" som rullats upp i media den senaste tiden. ”Men vad social beskattning innebär är ett stort frågetecken. Ingen vet vad som är det goda skattebetalarbeteendet”, sade Roger Persson Österman, professor i finansrätt, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hållbarhetsrapport bör ske på frivillig väg

KOMMENTAR Svenska företag ska upprätta en årlig hållbarhetsrapport, enligt regeringen. Kraven är strängare och mer omfattande än EU-direktivet. Svenskt Näringsliv är kritisk till lagstiftning och vill se en fortsättning av företagens frivilliga arbete på området.
NYHET Publicerad:

Företagens samhällsansvar lovordas

CSR Engagemang lönar sig. Svenska företag får högt betyg för sitt hållbarhetsarbete hos fondförvaltare, visar en undersökning