Hållbarhetsrapport bör ske på frivillig väg

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Svenska företag ska upprätta en årlig hållbarhetsrapport, enligt regeringen. Kraven är strängare och mer omfattande än EU-direktivet. Svenskt Näringsliv är kritisk till lagstiftning och vill se en fortsättning av företagens frivilliga arbete på området.

fält äng
Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.

Sofia Bildstein-Hagberg är expert på hållbarhets- och finansiell rapportering.

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med krav på att svenska företag ska upprätta en årlig hållbarhetsrapport. Enligt den uppskattning som görs i remissen omfattar de nya lagreglerna cirka 1 600 företag. Om man istället hade valt att lägga sig på EU-direktivets nivå hade cirka 100 företag omfattats.

Det är beklagligt att regeringen, trots den kritik som framförts, valt att gå fram med en reglering som väsentligt överstiger de krav som följer av det EU-direktiv som bestämmelserna bygger på. Under hösten 2015 gjorde riksdagen ett tillkännagivande som innebar att regeringen i fråga om detta lagstiftningsärende ska föreslå en reglering som utgår från ambitionen att minska företagens regelbörda.

Svenskt Näringsliv anser mot den bakgrunden att lagrådsremissens förslag är förvånande.

Svenska företag ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbete och många företag upprättar redan idag hållbarhetsrapport. För de flesta noterade företag är detta en etablerad praxis sedan länge och utvecklingen går starkt framåt. Allt detta har hittills skett på frivillig väg och genom självreglering vilket erfarenhetsmässigt främjar kvaliteten i rapporteringen.

Enligt Svenskt Näringslivs uppfattning hade det varit bättre om regeringen tillåtit denna positiva utveckling att fortsätta istället för att ingripa genom lagstiftning. De nya lagkraven motiveras bland annat med att hållbarhetsrapportering innebär konkurrensfördelar för företagen. Svenskt Näringsliv ifrågasätter starkt denna utgångspunkt för reglering av näringslivet och förutsättningarna för företagande. Företagen är betydligt bättre skickade än regeringen att avgöra vilket agerande som är mer fördelaktigt ur konkurrenssynpunkt.

Enligt lagrådsremissen ska företag som överstiger fler än ett av gränsvärdena 250 anställda, 350 miljoner kronor i nettoomsättning och 175 miljoner kronor i balansomslutning årligen lämna en rapport med icke-finansiell information inom områdena miljö, personal- och sociala frågor, mänskliga rättigheter samt arbete för att motverka korruption och mutor. Rapporten kan lämnas som en separat rapport eller som en del av den förvaltningsberättelse som ingår i årsredovisningen.

Rapporteringskravet träder i kraft år 2017, vilket innebär att de första hållbarhetsrapporterna som upprättas enligt det nya regelverket kommer att publiceras under våren 2018.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

God skattemoral en gråzon

SKATTEMORAL CSR är en het fråga, även på skatteområdet, inte minst på grund av olika "skandaler" som rullats upp i media den senaste tiden. ”Men vad social beskattning innebär är ett stort frågetecken. Ingen vet vad som är det goda skattebetalarbeteendet”, sade Roger Persson Österman, professor i finansrätt, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hållbarhetsrapport bör ske på frivillig väg

KOMMENTAR Svenska företag ska upprätta en årlig hållbarhetsrapport, enligt regeringen. Kraven är strängare och mer omfattande än EU-direktivet. Svenskt Näringsliv är kritisk till lagstiftning och vill se en fortsättning av företagens frivilliga arbete på området.
NYHET Publicerad:

Företagens samhällsansvar lovordas

CSR Engagemang lönar sig. Svenska företag får högt betyg för sitt hållbarhetsarbete hos fondförvaltare, visar en undersökning