Fria dataflöden centralt för dataekonomin

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.

Carolina Brånby

Carolina Brånby är ansvarig för digitala frågor.

Sverige är mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle. Innovationsmöjligheterna är stora och integritetspolicy viktigt.

Den strategiska frågan är hur Sverige och Europa kan utveckla datadriven politik där såväl individens, företagens och samhällets intressen tas tillvara på ett långsiktigt uthålligt och balanserat sätt. 

I EU Kommissionens strategi för den digitala inre marknaden (COM/2015/0192 final) är digitalisering (och särskilt data-driven utveckling) utpekad som framtida tillväxtmotor för Europa. Man understryker särskilt vikten av att ta bort hinder för den europeiska dataekonomin för att innovation och investeringar ska kunna frodas på den inre marknaden och skapa affärsmöjligheter för europeiska företag. Teknikutvecklingen möjliggör säkrare och mer effektivt hantering av personuppgifter. I den pågående debatten framställs ett motsättningsförhållande som inte behöver existera. Att sprida kunskap om teknik är viktigare än någonsin för att öka trygghet och förståelse för vår framtid.

I dagsläget är det rättsväsendet och dataskyddsmyndigheter med fokus på integritetsskydd som formulerar utvecklingen av Europas datapolicy. För ett teknik- och exportberoende land som Sverige borde näringspolitiken ha ett stort inflytande över datapolicy för att främja effektivisering, innovativ digitalisering av samhället och företagens konkurrenskraft. Ett långtgående integritetsskydd försvårar utvecklingen av viktiga samhällsintressen, inte minst vård och omsorg. Vi behöver ifrågasätta dagens struktur och hitta tillbaka till en funktionell balans mellan integritet och informationsutbyte. Framförallt bör det ske genom regelförbättring och enklare lagstiftning som inte överlappar gällande lagstiftning eller särreglerar olika områden. Till exempel borde förslaget till ePrivacy-förordning, COM(2017) 10 final, om krav på samtycke för användande av spårningsverktyg på webbplatser mm redan omfattas av reglerna i dataskyddsförordningen. Ytterligare ett lager med integritetsskyddanderegler är betungande och oproportionerligt.

Dataflöden och lokalisering

Dataflöden är en fundamental del av globala värdekedjor, och en data-driven ekonomi baserad på innovation är en av nycklarna till företagens konkurrenskraft. Därför är det av största vikt att data tillåts flöda fritt över gränserna och inte begränsas av påtvingad lokalisering. Företag kan inte genomföra affärer över landsgränser utan att flytta data. Dataöverföringar är lika väsentliga för små och stora företag och oavsett branschtillhörighet. EU bör lagstadgad att datalokaliseringskrav är förbjudna. Eventuella restriktioner av hur data får lagras är framförallt relevanta att styra med tekniska krav på säkerhetsnivåer och tillgänglighet för nationella myndigheter. Undantag från datalokaliseringsförbud måste vara väl motiverade och proportionerliga.

Portabilitet och standards

Dataportabilitetskraven inom dataskyddsförordningen är svårhanterliga för företagen. Rent tekniskt måste företag ha samma format på data för att överföring ska vara möjlig. Ombyggnad av IT-lösningar är mycket kostsamt och än så länge finns inte riktlinjer för hur det tekniskt ska hanteras. Att inför motsvarande krav på maskindata och därmed påtvinga en likriktning av tekniska lösningar och system är tveksamt om innovation och konkurrenskraft ska främjas.

För att IoT-tekniken ska fungera och utvecklas är överföringen av data viktig. Här behövs branschöverenskommelser och standarder. Dessa ska arbetas fram av företagen som kan tekniken och hur kunskap om vilka avtalsöverenskommelser som fungerar i olika affärsmodeller.

Ägandeskap av data

Det är väsentligt att hålla isär maskindata och persondata. Industrin är tydlig med att det är för tidigt att lagstifta om maskindata. Dessutom är teknikutvecklingen så snabb att lagstiftaren sannolikt har svårt att stifta relevant lag. Maskindata brukar benämnas det nya guldet. Ur investeringssynpunkt är det centralt att företagen fritt kan skydda och använda egen data för att produktutveckla, hitta innovativa lösningar och få utväxling på gjorda investeringar. Data som är personuppgift ska hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Den reglerar persondatahantering och därmed företagens utrymme att skapa tjänster och identifiera nya önskvärda produkter.

Lagstiftningen behöver skydda investeringar, IP-rätt och företagshemligheter.

Men övergripande måste både avtalsfrihet och näringsfrihet bättre respekteras inom EU för att behålla ett bra företagsklimat som ger utbyte av data, teknikutveckling, konkurrenskraft och därmed välfärd till medborgarna.

En viktig princip är att Kommissionen inte bör föreslå regler för en marknad under utveckling såvida den inte konstaterat ett marknadsmisslyckande. I Staff Working Document (SWD(2017) 2 final) konstateras att det är svårt att kartlägga hur avtalsvillkor och möjligheter för användande och återanvändande av data från ett annat företag ser ut.

Det är mycket oroande när kommissionens European Political Strategy Center, EPSC, föreslår med hänvisning till dataskyddsförordningens ingripande begränsningar av persondatahantering att ”public intervention is also needed to govern non-personal data”, se Enter the Data Economy, 2017-01-11.

Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nu börjar GDPR gälla!

GDPR I GDPR ställs höga krav på ordning och reda i behandlingen av personuppgifter. Den värnar integritetsskydd samtidigt som den också ska garantera fria dataflöden för att stärka innovation, handel och konkurrenskraft. ”Att ordningen är rörig att förstå sig på, håller nog många med om”, säger Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill satsa stort på artificiell intelligens

AI USA och Kina ligger långt före Europa avseende utveckling av autonoma datasystem. Den snedsitsen måste ändras för att Europa ska kunna bevara sin konkurrenskraft i framtiden, skriver juristen Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Viktiga pusselbitar saknas när GDPR införs

KOMMENTAR Den 25 maj ska det nya dataskyddet vara på plats och börja tillämpas. Men det svenska regelverket är inte komplett utifrån ett näringslivsperspektiv, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. Varken personuppgiftsscreening vid exportansökningar, uppgifter från visselblåsare eller möjlighet att följa FN:s och OECD:s riktlinjer om CSR kommer att vara möjligt enligt regelverket.
NYHET Publicerad:

Företagare: Digitaliseringen öppnar möjligheter 

DET DIGITALA SAMHÄLLET Företagen ser fler möjligheter än hot med digitaliseringen. Sex av tio är rustade för framtiden. Bedömningen är att den digitala framtiden skapar minst lika många jobb som försvinner, enligt en företagarenkät.
NYHET Publicerad:

Delning av data gynnar samhället och näringslivet

DIGITALISERINGEN Securitas delar idag inte särskilt stora mängder data – men det svenska säkerhetsföretaget skulle kunna dela mer, till polis och andra myndigheter. De är också intresserade av att ta del av mer myndighetsdata. "Det skulle bidra till ett säkrare och tryggare samhälle och vi skulle kunna förbättra vår responsförmåga", säger Martin Althén, CIO på Securitas.
NYHET Publicerad:

Verksamhet i flera länder- vad gäller enligt GDPR?

HALLÅ DÄR Från och med den 25 maj ska dataskyddsförordningen, GDPR, tillämpas. Elisabeth Jilderyd, jurist på Datainspektionen svarar på några av frågorna som företag med verksamhet i flera länder brottas med.
NYHET Publicerad:

"Förbättra tillgängligheten av offentlig data"

DIGITALISERING Vissa myndigheter är ibland så osäkra på utlämnande av data att de hellre låter bli. Och för de som lämnar ut så är det ofta dyrt och bökigt med oklara direktiv vad gäller avgifter. Det finns mycket att göra för att förbättra tillgängligheten och att öka återanvändningen av offentlig data.
NYHET Publicerad:

eDataskyddsförordningen hinder för konkurrenskraften

KOMMENTAR EU:s eDataskyddsförordning är inte bra. Åtminstone inte för den som gillar ny teknik, e-handel, nummerupplysning, innovation och företagens globala konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordningen skapar oro bland företagare

DIGITALISERING Att bryta mot EU:s nya regelverk kan bli dyrt. Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Två av nyheterna är att mejl omfattas av lagen, och att sanktionsavgifterna höjs kraftigt.
NYHET Publicerad:

Språkhinder för småföretag på den digitala EU-marknaden

E-HANDEL I takt med att e-handeln växer ökar också möjligheterna att vända sig till marknader utanför Sveriges gränser. Leif-Erik Johansson, vd på Modehuset Chic, har förutom en fysisk butik i Oskarshamn även en webbshop för att stå sig i konkurrensen när marknaden svänger mot en mer e-handelsintensiv försäljning.
NYHET Publicerad:

"Digitaliseringen är framtiden inom vården"

DIGITALISERING ”Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom vården. Om tio år kanske vi har ett inopererat chip i kroppen där läkare på distans kan se hur vi mår genom att exempelvis ladda ner puls och blodtryck”. Det säger Per Zetterlund, Åhuskliniken i Åhus.
NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Lemne: Viktigt att forska om digitaliseringens effekter

ARBETSLIV Arbetslivet är i snabb förändring, inte minst till följd av digitaliseringen. Det konstaterades under ett seminarium nyligen. ”De jobb som försvinner i rask takt är kontorsjobb och de försvinner inte till Indien, utan tas över av datorer. Det innebär både möjligheter och utmaningar”, sade Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ellos har lämnat katalogen bakom sig

DIGITALISERING Postorderfirman Ellos hoppade snabbt på digitaliseringen och har vridit hela bolagets fokus på några år. Idag är Ellos ett renodlat e-handelsföretag. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen.
NYHET Publicerad:

Stoppad auktion hindrar bredbandsutbyggnad

INFRASTRUKTUR Mobilt bredband är oerhört viktigt för att hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och ha tillgång till digitala tjänster. Därför är det allvarligt att regeringen har ställt in den planerade 700MHz-auktionen.