Fria dataflöden centralt för dataekonomin

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.

Carolina Brånby

Carolina Brånby är ansvarig för digitala frågor.

Sverige är mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle. Innovationsmöjligheterna är stora och integritetspolicy viktigt.

Den strategiska frågan är hur Sverige och Europa kan utveckla datadriven politik där såväl individens, företagens och samhällets intressen tas tillvara på ett långsiktigt uthålligt och balanserat sätt. 

I EU Kommissionens strategi för den digitala inre marknaden (COM/2015/0192 final) är digitalisering (och särskilt data-driven utveckling) utpekad som framtida tillväxtmotor för Europa. Man understryker särskilt vikten av att ta bort hinder för den europeiska dataekonomin för att innovation och investeringar ska kunna frodas på den inre marknaden och skapa affärsmöjligheter för europeiska företag. Teknikutvecklingen möjliggör säkrare och mer effektivt hantering av personuppgifter. I den pågående debatten framställs ett motsättningsförhållande som inte behöver existera. Att sprida kunskap om teknik är viktigare än någonsin för att öka trygghet och förståelse för vår framtid.

I dagsläget är det rättsväsendet och dataskyddsmyndigheter med fokus på integritetsskydd som formulerar utvecklingen av Europas datapolicy. För ett teknik- och exportberoende land som Sverige borde näringspolitiken ha ett stort inflytande över datapolicy för att främja effektivisering, innovativ digitalisering av samhället och företagens konkurrenskraft. Ett långtgående integritetsskydd försvårar utvecklingen av viktiga samhällsintressen, inte minst vård och omsorg. Vi behöver ifrågasätta dagens struktur och hitta tillbaka till en funktionell balans mellan integritet och informationsutbyte. Framförallt bör det ske genom regelförbättring och enklare lagstiftning som inte överlappar gällande lagstiftning eller särreglerar olika områden. Till exempel borde förslaget till ePrivacy-förordning, COM(2017) 10 final, om krav på samtycke för användande av spårningsverktyg på webbplatser mm redan omfattas av reglerna i dataskyddsförordningen. Ytterligare ett lager med integritetsskyddanderegler är betungande och oproportionerligt.

Dataflöden och lokalisering

Dataflöden är en fundamental del av globala värdekedjor, och en data-driven ekonomi baserad på innovation är en av nycklarna till företagens konkurrenskraft. Därför är det av största vikt att data tillåts flöda fritt över gränserna och inte begränsas av påtvingad lokalisering. Företag kan inte genomföra affärer över landsgränser utan att flytta data. Dataöverföringar är lika väsentliga för små och stora företag och oavsett branschtillhörighet. EU bör lagstadgad att datalokaliseringskrav är förbjudna. Eventuella restriktioner av hur data får lagras är framförallt relevanta att styra med tekniska krav på säkerhetsnivåer och tillgänglighet för nationella myndigheter. Undantag från datalokaliseringsförbud måste vara väl motiverade och proportionerliga.

Portabilitet och standards

Dataportabilitetskraven inom dataskyddsförordningen är svårhanterliga för företagen. Rent tekniskt måste företag ha samma format på data för att överföring ska vara möjlig. Ombyggnad av IT-lösningar är mycket kostsamt och än så länge finns inte riktlinjer för hur det tekniskt ska hanteras. Att inför motsvarande krav på maskindata och därmed påtvinga en likriktning av tekniska lösningar och system är tveksamt om innovation och konkurrenskraft ska främjas.

För att IoT-tekniken ska fungera och utvecklas är överföringen av data viktig. Här behövs branschöverenskommelser och standarder. Dessa ska arbetas fram av företagen som kan tekniken och hur kunskap om vilka avtalsöverenskommelser som fungerar i olika affärsmodeller.

Ägandeskap av data

Det är väsentligt att hålla isär maskindata och persondata. Industrin är tydlig med att det är för tidigt att lagstifta om maskindata. Dessutom är teknikutvecklingen så snabb att lagstiftaren sannolikt har svårt att stifta relevant lag. Maskindata brukar benämnas det nya guldet. Ur investeringssynpunkt är det centralt att företagen fritt kan skydda och använda egen data för att produktutveckla, hitta innovativa lösningar och få utväxling på gjorda investeringar. Data som är personuppgift ska hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Den reglerar persondatahantering och därmed företagens utrymme att skapa tjänster och identifiera nya önskvärda produkter.

Lagstiftningen behöver skydda investeringar, IP-rätt och företagshemligheter.

Men övergripande måste både avtalsfrihet och näringsfrihet bättre respekteras inom EU för att behålla ett bra företagsklimat som ger utbyte av data, teknikutveckling, konkurrenskraft och därmed välfärd till medborgarna.

En viktig princip är att Kommissionen inte bör föreslå regler för en marknad under utveckling såvida den inte konstaterat ett marknadsmisslyckande. I Staff Working Document (SWD(2017) 2 final) konstateras att det är svårt att kartlägga hur avtalsvillkor och möjligheter för användande och återanvändande av data från ett annat företag ser ut.

Det är mycket oroande när kommissionens European Political Strategy Center, EPSC, föreslår med hänvisning till dataskyddsförordningens ingripande begränsningar av persondatahantering att ”public intervention is also needed to govern non-personal data”, se Enter the Data Economy, 2017-01-11.

Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Lemne: Viktigt att forska om digitaliseringens effekter

ARBETSLIV Arbetslivet är i snabb förändring, inte minst till följd av digitaliseringen. Det konstaterades under ett seminarium nyligen. ”De jobb som försvinner i rask takt är kontorsjobb och de försvinner inte till Indien, utan tas över av datorer. Det innebär både möjligheter och utmaningar”, sade Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ellos har lämnat katalogen bakom sig

DIGITALISERING Postorderfirman Ellos hoppade snabbt på digitaliseringen och har vridit hela bolagets fokus på några år. Idag är Ellos ett renodlat e-handelsföretag. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen.
NYHET Publicerad:

Stoppad auktion hindrar bredbandsutbyggnad

INFRASTRUKTUR Mobilt bredband är oerhört viktigt för att hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och ha tillgång till digitala tjänster. Därför är det allvarligt att regeringen har ställt in den planerade 700MHz-auktionen.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen tog inte chansen

KOMMENTAR Förslaget till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering blev inte det framåtblickande helhetsgrepp man hade kunnat hoppas på. I stället för att gå till grunden med upphovsrättens roll för en välfungerande digital inre marknad har EU-kommissionen presterat ett hopkok av detaljregleringar – i många fall direkt företagsfientliga. Det skriver Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordning utmaning för globala Sectra

DIGITALISERING Sectra tillhandahåller mjukvarulösningar för medicinteknik och säker kommunikation. Företaget har mer än 500 anställda och är verksamma i 14 länder. Önskvärt vore om man kunde harmonisera globala lagar. Det är naturligtvis svårt, därför är EU-initiativ som dataskyddsförordningen bra, säger Johan Åtting informationssäkerhetsansvarig. Med förordningen kommer också flera tuffa utmaningar, speciellt för internationella företag med verksamhet både inom och utanför Europa.
NYHET Publicerad:

Hightech-företag hindras av snåriga EU-regler

DIGITALISERINGEN Foran Sverige gör bearbetningar av stora mängder data när bolaget kartlägger skogsbruk. Företaget har stora förhoppningar att få kunder i hela Europa, men det finns många hinder på den digitala inre marknaden. Vid till exempel EU-finansierade projekt kostar de grunddata som företaget använder upp emot 300 000 konor medan de är gratis för konkurrenterna.
NYHET Publicerad:

Splittrad EU-marknad begränsar e-handel

DIGITALISERING För att handelsföretaget Stadium ska kunna ta till vara på den europeiska marknadens potential behövs en förenklad lagstiftning kring digital handel. Idag behöver företaget blocka konsumenter från andra EU-länder. Ett steg i rätt riktning är dataskyddsförordningen som harmoniserar lagstiftningen kring integritetsskydd i Europa. Samtidigt lämnar den många företagare i ovisshet, eftersom man inte vet hur regelverket kommer tolkas.
NYHET Publicerad:

Dataskyddet säkrat med Privacy Shield

KOMMENTAR Alla företag som skickar persondata över Atlanten måste göra det på ett sätt som uppfyller lagar och regler. Nu finns ett nytt certifieringssystem på plats dit företag kan ansluta sig, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Ny dataskyddsförordning skapar osäkerhet

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Företaget Chargestorm utvecklar teknik för att ladda elbilar, och kämpar med olika nationella regelverk inom EU – en lagharmoniserad marknad behövs. För att fler företag ska nå sina uppsatta mål krävs ett förenklat och gemensamt regelverk för företagen, säger Patrik Lindergren, vd. Men harmoniseringen måste bli rätt. Nya dataskyddsförordningen är både ett steg i rätt riktning och en stor osäkerhetsfaktor för företaget.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag högt upp bland molnen

INFRASTRUKTUR När Folksam sjösätter en ny IT-strategi är det Blekingeföretaget City Network som står som samarbetspart. Den nya IT-strategin som försäkringsbolaget sätter igång innebär att den nya generationen webbtjänster läggs på en publik molntjänst hos City Network i Karlskrona. "Att ett företag i Blekinge står för denna transformation är unikt och ett genombrott även i vår bransch", säger Johan Christenson, vd och ägare till City Network.
NYHET Publicerad:

Dataskyddslagen stryper den inre marknaden

DIGITALISERINGEN EU:s nya dataskyddslag gör det svårare för företag att nå ut på den digitala marknaden. ”Det blir en stor regelbörda som skapar en dålig balans i den digitala världen. Konsumentintresset prioriteras men inte företagsintresset", sade Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regelförenkling grunden för en fungerande digital inre marknad

KOMMENTAR Digitaliseringen möjliggör både ökad tillväxt och fler jobb. Men EU kan gå miste om möjligheterna om EU-kommissionens digitala inre marknadsstrategi blir en lång kravlista till företagen, skriver Carolina Brånby, jurist och digitaliseringsexpert.
NYHET Publicerad:

Den sociala roboten tar plats i klassrummet

INNOVATION En robot som förstår känslor och kroppsspråk låter som framtiden. Men sedan i början av januari är världens mest sociala robot Furhat under lärarprogrammering.  ”Målet är att ha en robot i varje hem och varje klassrum”, säger Samer Al Moubayed, medgrundare av Furhat Robotics.
NYHET Publicerad:

Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Dataöverföringar riskerar drunkna i Atlanten

KOMMENTAR Om EU-kommissionen inte lyckas förhandla fram ett nytt avtal om dataöverföringar riskerar europeiska företag att förlora möjligheten att göra dataöverföringar till USA. Konsekvensen blir i så fall lidande handelsförbindelser över Atlanten, vilket slår mot både företag och kunder, skriver Carolina Brånby, ansvarig för digitaliseringsjuridik.