Extra gränstull fel väg

NYHET Publicerad

KOMMENTAR En extra tull på varor som inte når upp till EU:s klimatmål har ringa effekt på miljön. Den enda vägen att gå för att begränsa utsläppen av växthusgaser är samförstånd, inte konfrontation, anser Olof Erixon, expert på handelsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Olof Erixon

Olof Erixon, expert på handelsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Sedan ett par år har politiker, främst amerikanska och europeiska, börjat lufta tankar om införande av någon form av gränstull mot vissa produkter eller vissa länder som inte följer, framförallt den europeiska linjen att minska utsläppen. Bakgrunden är att om t.ex. EU ålägger sig själv betydande utsläppsbegränsningar kommer den inhemska industrin förorsakas större konkurrensnackdelar genom högre kostnader. Med tanke på att de internationella klimatförhandlingarna troligtvis inte levererar ett så kallat level playing field för europeisk industri, skulle denna konkurrensnackdel utjämnas genom att importerade produkter får en kostnad motsvarande den inhemska industrins kostnader för tuffare miljömål. På så sätt skulle systemet bli konkurrensneutralt och utsläppsbegränsningar skulle bli mer ”rättvisa”.

Dessa tankar har formulerats i ord med det råder ofta en omfattande begreppsförvirring. Vissa talar om Border Adjustment Measures, BAM, andra talar om Border Adjustment Tariffs, BAT och en tredje talar om Border Tax Adjustment, BTA. Oavsett vad man väljer att kalla det är syftet det samma.

På ytan kan resonemanget förefalla lockande. Utomeuropeisk industri som vill sälja produkter på den europeiska marknaden får betala en extra gränstull för att man inte har likvärda klimatmål. Men det är i stor utsträckning feltänkt och kommer inte att bidra till en effektiv lösning av följande skäl.

Enligt WTO-reglerna kan det finnas en mycket smal laglig möjlighet att vidta gränsskyddsåtgärder av miljöskäl mot import. Men en sådan åtgärd får bara riktas mot en viss produkt, och inte mot ett visst företag eller ett visst land. Med en mycket vid tolkning av de nuvarande reglerna för internationell handel finns det en möjlighet att införa gränsskyddsåtgärder mot import av exempelvis kinesiska produkter som inte producerats på, ett efter europeiskt synsätt, tillräckligt miljövänligt sätt. Det finns däremot inget hinder för de kinesiska producenterna attill exempelportera produktion enbart från de mest miljövänliga anläggningarna till EU och sälja produktionen från de mindre effektiva anläggningarna till andra länder. Redan idag slukar den inhemska kinesiska marknaden det mesta av den energislukande produktionen av t.ex. stål, cement och kemikalier. Miljöeffekten av ett införande av en gränstull inom EU skulle således bli försumbar, om ens det.

Nytillkomna gränsskyddsåtgärder skulle med allra största sannolikhet uppfattas av de allra flesta u-länder som ren protektionism. Detta skulle i sin tur leda till motåtgärder gentemot EU:s export. Det är stor sannolikhet att nya tullar eller avgifter riktade mot förment miljöskadliga produktionsprocesser skulle leda till ett regelrätt handelskrig mellan EU och framför allt Kina, Indien och Brasilien. Att tro att EU, ensamt eller ens i allians med USA, skulle komma oskatt ur en sådan kamp är naivt. I ljuset av en näst intill havererad Doha-runda är detta definitivt inte rätt medicin.

Oavsett om man vill kalla det oönskade barnet BAM, BAT eller BTA, anser näringslivet att det är definitivt fel väg att gå för att göra klimatet och miljön en tjänst. Om vi ska nå internationell framgång i arbetet med att begränsa utsläppen av växthusgaser lär samförstånd, och inte ren konfrontation, vara den enda rimliga utvägen.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU – den tydligaste rösten för frihandel

I början på maj hölls Free Market Road Show I Stockholm. Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, deltog i en av panelerna tillsammans med bland annat Axess VD PJ Ander Linder och den brittiska ekonomen Richard Teather.
NYHET Publicerad:

EU slår upp portarna över kontinenten

EUROPADAGEN På onsdag, 9 maj, firas Europadagen med en rad aktiviteter över kontinenten, ett tillfälle att fira freden och sammanhållningen i Europa. 
NYHET Publicerad:

EU i en världsordning under omvandling

En världsordning i förändring skapar nya utmaningar för Europa. Interna och externa påtryckningar hotar att förändra de liberala värden som länge präglat Europas relationer och skapar svårigheter för EU:s arbete med frihandel. Hur hanterar vi detta? Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Bryssel med bland annat ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström, Svenskt Näringslivs Jens Hedström, samt tre forskare som skrivit en bok om denna aktuella frågeställning.
NYHET Publicerad:

Österrikes EU-prioriteringar

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV –  Industriellenvereinigung.
NYHET Publicerad:

EU-regler om grupptalan äventyrar rättssäkerheten

KONSUMENTSKYDD Det behövs inte EU-regler om grupptalan, anser jurist Anne Wigart. Hon betonar att om förslaget genomförs måste de nya reglerna innehålla åtgärder som hindrar missbruk, samtidigt som parternas grundläggande rättigheter garanteras.
NYHET Publicerad:

Ny europeisk arbetsmarknadsmyndighet – Vad är syftet på riktigt?

KOMMENTAR En ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå ingår i arbetet för mer rättvisa arbetsvillkor. Svenskt Näringsliv befarar att myndigheten kan blanda sig i nationella regelverk.
NYHET Publicerad:

Protektionism skapar enbart förlorare

Globaliseringen har otvetydigt varit positiv för merparten av världens befolkning, detta måste diskuteras. Samtidigt leder globaliseringen till att förändringar accelereras vilket i sin tur måste hanteras. Vi behöver se globaliseringens fördelar, men också se till att våra samhällen har den flexibilitet som krävs för att ställa om. Detta var huvudbudskapen under det seminarium som Sällskapet för politik och näringsliv (SPN) nyligen ordnade i Europaparlamentet om vikten av frihandel och globalisering i en tid av protektionism.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Miljöpartiet: EU:s regelverk borde främja förnybara drivmedel, inte hindra

EU-frågorna berör oss alla, inte minst oss inom näringslivet. Därför är diskussionen om vad vi vill ha EU till i framtiden angelängen. Men vad säger våra svenska EU-parlamentariker om de EU-frågor som är viktigast för företagen?Här ställer vi några frågor till Miljöpartiets parlamentariker Jakop Dalunde, Max Andersson och Linnea Engström.
NYHET Publicerad:

Lundgren: EU ska inte arbeta med sociala villkor

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver.Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi presenterar här nästa parlamentariker i vår intervjuserie, Peter Lundgren (SD). Han är vice ordförande i Frihet och direktdemokrati i Europa, samt ledamot i utskottet för transport och turism.
NYHET Publicerad:

Hökmark: När USA gör sig mindre ska EU gå längre med frihandeln

I ett framtida Europa vill Moderaternas Gunnar Hökmark se mer utveckling av den digitala ekonomin, EUs handelspolitik och den inre marknaden. Men det är medlemsstaterna som ska bestämma om hur välfärd och välstånd ska fördelas, tycker han.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

EU en tydlig garant för global frihandel

Liberalernas Cecilia Wikström, är ordförande i Utskottsordförandekonferensen och Utskottet för framställningar, samt ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i EU-parlamentet. Här ger hon sin bild av utvecklingen på ett par för näringslivet viktiga områden, såsom handel, digitalisering och regelförbättring.
NYHET Publicerad:

"Lär av regelförenklingarna inom OECD"

BRYSSEL "OECD:s rekommendationer för regelförbättringar är världens mest moderna regelsystem, och det är dags att vi börjar agera utifrån dem". Det sa Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, på ett möte nyligen.
NYHET Publicerad:

Fredrick Federley : Självklart arbetar jag med regelförenklingar

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

EUs beslutsprocess- transparent eller effektiv?

En trialog är precis vad det låter som - ett samtal mellan tre parter. I EU-sammanhang är dessa tre parter EU-parlamentet, EU-kommissionen och Rådet. Trialogerna har sina fördelar; det är en snabbare form av beslutsprocess som kan användas ad hoc där de allra viktigaste parterna finns närvarande. Men, motståndet mot att allt fler beslut fattas i dessa fora ökar. Inte minst för deras brist på transparens.
NYHET Publicerad:

De svenska EU-parlamentarikerna om ett konkurrenskraftigt EU

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring biodrivmedel

KOMMENTAR Samtidigt som EU lägger kraft på att lösa klimatfrågan, så röstar man igenom detaljreglering som gör det mycket svårt att använda biobränsle som är viktigt för omställningen till en mer hållbar energi, enligt Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap ger framgångsrika företag i Europa

Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska kunna skapa tillväxt. Men det är stora skillnader mellan medlemsstaterna.