Lika krav på klimateffektiva produkter

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Internationellt harmoniserade och högt ställda krav är en nödvändighet för att nå klimatkraven och en förutsättning för utveckling av framtidens klimatneutrala teknik. Utveckling av produkter sker för en global marknad, det gäller också inom miljötekniken, skriver Maria Sandqvist på Teknikföretagen.

Maria Sandqvist

Maria Sandqvist är ansvarig för energi- och klimatfrågor på Teknikföretagen.

Det är därför viktigt att ett globalt klimatavtal stimulerar utvecklingen av internationellt harmoniserade krav på produkter och inte enbart fokuserar på nivåer. Att en produkt som utvecklats och godkänts i ett land får säljas i andra länder runt om i världen kommer också att gynna mindre utvecklade länder. Både avancerade och mera traditionella produkter kan göras tillgängliga på en större marknad och kostnaden per produkt reduceras.

Det är naturligt att ett globalt klimatavtal måste innehålla bindande åtagande. Men det är också viktigt att i ett avtal lyfta fram betydelsen av internationellt samarbete om incitament och styrmedel, inte minst då det gäller regler om produkters egenskaper, märkning, mätning och kontroll av efterlevnad av lagstiftning. Nationella åtaganden i syfte att minska klimatpåverkan får inte bli en intäkt för att skapa handelshinder eller att motverka globalt harmoniserade krav.

I detta sammanhang kan den internationella standardiseringen spela en viktig roll. Det finns redan idag standarder som har betydelse för t.ex. märkning av produkter. Det pågår också utveckling av nya standarder inom området, såväl produktspecifika som horisontella. Vid framtida reglering bör man ta hänsyn till dessa och skapa regler där standarder och regler samspelar. Detta har man redan framgångsrikt har gjort inom vissa områden inom EU till exempel för säkerhetskraven på produkter. I skriften ”Kortaste vägen till målet” från Teknikföretagen finns en utvecklad syn på behovet av effektiva regler.

För att bara nämna ettill exempelempel så är idag inte ens mätmetoderna för energimärkning av produkter internationellt harmoniserade. Det innebär att tillverkare måste göra om tester och verifieringar för varje marknad där produkterna säljs, trots att det finns internationella standarder som kunde användas. Även om själva märket skiljer sig mellan länder så skulle nivåerna och mätmetoderna kunna vara giltiga i hela världen.

De flexibla mekanismerna (CDM och JI) är bra instrument för att genomföra åtgärder i samarbete mellan länder. De har också uppfattats som positiva för såväl investerare som mottagare. Men de behöver utvecklas så att det dels är rimligt enkelt att använda dem men också så att det finns balans mellan mottagarlandets utvecklingsnivå och hur mycket CDM man får utnyttja. Detta är viktigt för trovärdigheten i systemet.

Slutligen får vi i klimatarbetet inte glömma bort betydelsen av en väl fungerande inre marknad. Detta är en viktig uppgift inte minst för miljö- och energiministrarna i EU när man diskuterar framtida åtgärder. EU:s åtagande såväl inom ramen för ett kommande globalt klimatavtal som vid genomförande av energipolitiken måste genomföras på ett sådant sätt att den inre marknadens funktion inte äventyras.

Maria Sandqvist

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet har viktig roll för framtidens EU

EU Svenskt Näringsliv och BusinessEurope är aktiva för att påverka EU:s framtida agenda. ”Vägen framåt bygger vidare på ursprungsidén om öppenhet, handel och ekonomisk integration, sade Jens Hedström i samband med unionens sextioårsfirande.
NYHET Publicerad:

Minimera skadorna av Brexit

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ser inget positivt med britternas utträde ur EU. En ny överenskommelse måste garantera goda handelsförbindelser mellan de två parterna. Ansvaret vilar tungt på politiker, att hitta konstruktiva lösningar, skriver vd Carola Lemne. 
NYHET Publicerad:

”Förenkla regler och rutiner inom EU”

REGELKRÅNGEL Momsproblem, stopp för försäljning i vissa geografiska områden, tung administrativ börda. Det gnisslar på vissa områden av EUs inre marknad. Men trots det är svenska företag positiva till EU.
NYHET Publicerad:

Sociala förslag hotar den svenska modellen

SOCIAL PELARE EU tar krafttag mot sociala problem. Men kommissionens förslag beskär medlemsländernas beslutanderätt och hotar den svenska modellen, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett konkurrenskraftig EU efter Brexit

Den brittiska regeringen väntas utlösa artikel 50 om några månader men vi vet inte vilka effekter det i slutändan det får för vare sig Storbritannien eller EU. Sedan resultatet av den brittiska folkomröstningen blev känt har diskussioner om den framtida brittiska relationen med EU relation förts. Vad som saknas i debatten är dock hur EU förblir konkurrenskraftigt och stärker sin ställning som ledande global ekonomisk aktör.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv driver på för minskat regelkrångel i EU

EU Svenskt Näringslivs chef för Brysselkontoret Jens Hedström träffade representanter för EUs ordförandeland Malta under en konferens om regelkrångel. "Det finns en hel del att göra för att förbättra och förenkla för företag som vill agera på den inre marknaden", sa han.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring diskuterades i Europaparlamentet

Måndagen den 7 november anordnades en hearing i Europaparlamentet om det reviderade blåkortsdirektivet; ett EU-direktiv som syftar till att göra unionen mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU/EES, så kallad tredjeland. På hearingen medverkade bland andra representanter från OECD, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Svenskt Näringsliv. Hearingen var värdefull eftersom man gjorde kritiska bedömningar av förslaget, och där de flesta deltagares slutsats var att blåkortet har en ljus framtid så länge det finns en öppning för parallella nationella arbetskraftsinvandringssystem.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

Ett hårt slag mot det europeiska samarbetet

EU 43 år efter att britterna gick med i EU lämnar de nu samma gemenskap. "Resultatet i den brittiska folkomröstningen är ett hårt slag mot det europeiska samarbetet som nu riskerar att försvagas", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Nya regler för utstationering - bättre skydd för arbetstagare?

EU Den fria rörligheten för personer och tjänster är en hörnsten för den inre marknaden. Den 8 mars presenterade kommissionen sin översyn av utstationeringsdirektivet. Förslaget är redan ett av de mest kontroversiella som hanteras under 2016.
NYHET Publicerad:

Cirkulär ekonomi i fokus under EU-seminarium

EU Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen ett seminarium om cirkulär ekonomi i Bryssel. Syftet var att ta ett helhetsgrepp kring EU:s arbete med producentansvar, produktdesign, avfallshantering och återvinning.
NYHET Publicerad:

Vad tjänar företagen på TTIP?

FRIHANDEL Den transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP) är en av de hetaste politiska frågorna som hanteras just nu. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle få positiva effekter på världsekonomin. För att diskutera hur detta ambitiösa avtal påverkar företag från olika branscher och länder, organiserade Svenskt Näringsliv tillsammans med EurActiv Institute ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Gult kort till EU-kommissionen

EU EU-kommissionen vill ändra utstationeringsdirektivet, men förslaget får kritik från elva medlemsländer. ”Det enda raka är att kommissionen nu drar tillbaka sitt förslag”, säger Sverker Rudeberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.
NYHET Publicerad:

Cirkulär ekonomi – möjligheter och hinder

CIRKULÄR EKONOMI I december 2015 lanserade EU-kommissionen sitt paket om cirkulär ekonomi, med det ambitiösa syftet att stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi, öka den globala konkurrenskraften, främja en hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.  För att diskutera detta organiserade Sällskapet Politik och Näringsliv, ett seminarium i den svenska representationens lokaler i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Ändringar i utstationeringsdirektivet skadar EU-handeln

KOMMENTAR EU-kommissionen har antagit förslag till ändringar i utstationeringsdirektivet. Förslaget har som mål att minska utländsk konkurrens genom att utländska företag ska tvingas betala högre löner än inhemska företag. Direktivet skadar handeln mellan länderna i EU, skriver Sverker Rudeberg, Expert arbetsgivarsamverkan.
NYHET Publicerad:

Konkurrenskraft i fokus när europeiska näringslivet samlades

KONKURRENSKRAFT Reform to Perform. Det var huvudtemat när årets upplaga av Businesseurope Day gick av stapeln i Bryssel under torsdagen. Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne var en av talarna och deltog i en panel tillsammans med bland andra Businesseuropes vd Markus Beyrer och Luca Visentini, generalsekreterare för de Europeiska fackförbundens samorganisation.
NYHET Publicerad:

Businesseurope risar nya dataskyddsdirektivet

INRE MARKNADEN Ministerrådet och EU-parlamentet är överens om ett nytt dataskyddsdirektiv. Den europeiska arbetsgivarorganisationen Businesseurope anser att det inte stimulerar till ökad konkurrens.
NYHET Publicerad:

Bättre EU-lagstiftning kräver öppenhet

Reformer som syftar till att förbättra kvaliteten på lagar och förordningar är ett kraftfullt medel för att stimulera ekonomisk aktivitet och främja välfärd. Konsekvensanalyser, bevisbaserat beslutsfattande och transparens är ledord i det fortsatta arbetet.
NYHET Publicerad:

Riktlinjer för delningsekonomin på gång

SPN I EU-kommissionens nya strategi för den inre marknaden har delningsekonomin en central plats. Det framkom när Sällskapet Politik och Näringsliv anordnade ett seminarium i Bryssel.