Lika krav på klimateffektiva produkter

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Internationellt harmoniserade och högt ställda krav är en nödvändighet för att nå klimatkraven och en förutsättning för utveckling av framtidens klimatneutrala teknik. Utveckling av produkter sker för en global marknad, det gäller också inom miljötekniken, skriver Maria Sandqvist på Teknikföretagen.

Maria Sandqvist

Maria Sandqvist är ansvarig för energi- och klimatfrågor på Teknikföretagen.

Det är därför viktigt att ett globalt klimatavtal stimulerar utvecklingen av internationellt harmoniserade krav på produkter och inte enbart fokuserar på nivåer. Att en produkt som utvecklats och godkänts i ett land får säljas i andra länder runt om i världen kommer också att gynna mindre utvecklade länder. Både avancerade och mera traditionella produkter kan göras tillgängliga på en större marknad och kostnaden per produkt reduceras.

Det är naturligt att ett globalt klimatavtal måste innehålla bindande åtagande. Men det är också viktigt att i ett avtal lyfta fram betydelsen av internationellt samarbete om incitament och styrmedel, inte minst då det gäller regler om produkters egenskaper, märkning, mätning och kontroll av efterlevnad av lagstiftning. Nationella åtaganden i syfte att minska klimatpåverkan får inte bli en intäkt för att skapa handelshinder eller att motverka globalt harmoniserade krav.

I detta sammanhang kan den internationella standardiseringen spela en viktig roll. Det finns redan idag standarder som har betydelse för t.ex. märkning av produkter. Det pågår också utveckling av nya standarder inom området, såväl produktspecifika som horisontella. Vid framtida reglering bör man ta hänsyn till dessa och skapa regler där standarder och regler samspelar. Detta har man redan framgångsrikt har gjort inom vissa områden inom EU till exempel för säkerhetskraven på produkter. I skriften ”Kortaste vägen till målet” från Teknikföretagen finns en utvecklad syn på behovet av effektiva regler.

För att bara nämna ettill exempelempel så är idag inte ens mätmetoderna för energimärkning av produkter internationellt harmoniserade. Det innebär att tillverkare måste göra om tester och verifieringar för varje marknad där produkterna säljs, trots att det finns internationella standarder som kunde användas. Även om själva märket skiljer sig mellan länder så skulle nivåerna och mätmetoderna kunna vara giltiga i hela världen.

De flexibla mekanismerna (CDM och JI) är bra instrument för att genomföra åtgärder i samarbete mellan länder. De har också uppfattats som positiva för såväl investerare som mottagare. Men de behöver utvecklas så att det dels är rimligt enkelt att använda dem men också så att det finns balans mellan mottagarlandets utvecklingsnivå och hur mycket CDM man får utnyttja. Detta är viktigt för trovärdigheten i systemet.

Slutligen får vi i klimatarbetet inte glömma bort betydelsen av en väl fungerande inre marknad. Detta är en viktig uppgift inte minst för miljö- och energiministrarna i EU när man diskuterar framtida åtgärder. EU:s åtagande såväl inom ramen för ett kommande globalt klimatavtal som vid genomförande av energipolitiken måste genomföras på ett sådant sätt att den inre marknadens funktion inte äventyras.

Maria Sandqvist

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Reformprogram för framtidens union

EU Svenskt Näringsliv har ställt samman ett reformprogram som underlättar för europeiska företag att verka och växa. Den inre marknaden, en digital ekonomi och frihandel är några prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året.
NYHET Publicerad:

A well-functioning Single Market – Economic engine of the EU

The original purpose of the Single Market was to create a more favourable environmentfor entrepreneurship, the movement of people, competitiveness and trade.Achieving this would stimulate economic growth and increase prosperity for Europeancitizens. This must remain the point of departure for future efforts to developthe Single Market.
NYHET Publicerad:

Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

KOMMENTAR En intensiv debatt pågår om vilket EU vi vill ha. I vår nya policy finns recept för en konkurrenskraftig union. Utgångspunkten är att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag, skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU rensar i regelrabatten

EU Varannan regel som berör företag utgår från EU-lagstiftning. Bland annat representanter från EU, europeiska fack- och företagsorganisationer jobbar hårt för att minska regelbördan.
NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.
NYHET Publicerad:

Europadörren på vid gavel

EU Arbetsmarknadens parter uppmärksammar Europadagen idag. Årets värd är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden i fokus för näringslivet

För ett exportberoende land som Sverige är global frihandel, teknisk utveckling och fria dataflöden fullständigt nödvändiga. Vi är nu mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle där innovationsmöjligheterna är stora och integriteten viktig.
NYHET Publicerad:

Näringslivet har viktig roll för framtidens EU

EU Svenskt Näringsliv och BusinessEurope är aktiva för att påverka EU:s framtida agenda. ”Vägen framåt bygger vidare på ursprungsidén om öppenhet, handel och ekonomisk integration, sade Jens Hedström i samband med unionens sextioårsfirande.
NYHET Publicerad:

Minimera skadorna av Brexit

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ser inget positivt med britternas utträde ur EU. En ny överenskommelse måste garantera goda handelsförbindelser mellan de två parterna. Ansvaret vilar tungt på politiker, att hitta konstruktiva lösningar, skriver vd Carola Lemne. 
NYHET Publicerad:

”Förenkla regler och rutiner inom EU”

REGELKRÅNGEL Momsproblem, stopp för försäljning i vissa geografiska områden, tung administrativ börda. Det gnisslar på vissa områden av EUs inre marknad. Men trots det är svenska företag positiva till EU.
NYHET Publicerad:

Sociala förslag hotar den svenska modellen

SOCIAL PELARE EU tar krafttag mot sociala problem. Men kommissionens förslag beskär medlemsländernas beslutanderätt och hotar den svenska modellen, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett konkurrenskraftig EU efter Brexit

Den brittiska regeringen väntas utlösa artikel 50 om några månader men vi vet inte vilka effekter det i slutändan det får för vare sig Storbritannien eller EU. Sedan resultatet av den brittiska folkomröstningen blev känt har diskussioner om den framtida brittiska relationen med EU relation förts. Vad som saknas i debatten är dock hur EU förblir konkurrenskraftigt och stärker sin ställning som ledande global ekonomisk aktör.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv driver på för minskat regelkrångel i EU

EU Svenskt Näringslivs chef för Brysselkontoret Jens Hedström träffade representanter för EUs ordförandeland Malta under en konferens om regelkrångel. "Det finns en hel del att göra för att förbättra och förenkla för företag som vill agera på den inre marknaden", sa han.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring diskuterades i Europaparlamentet

Måndagen den 7 november anordnades en hearing i Europaparlamentet om det reviderade blåkortsdirektivet; ett EU-direktiv som syftar till att göra unionen mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU/EES, så kallad tredjeland. På hearingen medverkade bland andra representanter från OECD, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Svenskt Näringsliv. Hearingen var värdefull eftersom man gjorde kritiska bedömningar av förslaget, och där de flesta deltagares slutsats var att blåkortet har en ljus framtid så länge det finns en öppning för parallella nationella arbetskraftsinvandringssystem.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.