Lika krav på klimateffektiva produkter

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Internationellt harmoniserade och högt ställda krav är en nödvändighet för att nå klimatkraven och en förutsättning för utveckling av framtidens klimatneutrala teknik. Utveckling av produkter sker för en global marknad, det gäller också inom miljötekniken, skriver Maria Sandqvist på Teknikföretagen.

Maria Sandqvist

Maria Sandqvist är ansvarig för energi- och klimatfrågor på Teknikföretagen.

Det är därför viktigt att ett globalt klimatavtal stimulerar utvecklingen av internationellt harmoniserade krav på produkter och inte enbart fokuserar på nivåer. Att en produkt som utvecklats och godkänts i ett land får säljas i andra länder runt om i världen kommer också att gynna mindre utvecklade länder. Både avancerade och mera traditionella produkter kan göras tillgängliga på en större marknad och kostnaden per produkt reduceras.

Det är naturligt att ett globalt klimatavtal måste innehålla bindande åtagande. Men det är också viktigt att i ett avtal lyfta fram betydelsen av internationellt samarbete om incitament och styrmedel, inte minst då det gäller regler om produkters egenskaper, märkning, mätning och kontroll av efterlevnad av lagstiftning. Nationella åtaganden i syfte att minska klimatpåverkan får inte bli en intäkt för att skapa handelshinder eller att motverka globalt harmoniserade krav.

I detta sammanhang kan den internationella standardiseringen spela en viktig roll. Det finns redan idag standarder som har betydelse för t.ex. märkning av produkter. Det pågår också utveckling av nya standarder inom området, såväl produktspecifika som horisontella. Vid framtida reglering bör man ta hänsyn till dessa och skapa regler där standarder och regler samspelar. Detta har man redan framgångsrikt har gjort inom vissa områden inom EU till exempel för säkerhetskraven på produkter. I skriften ”Kortaste vägen till målet” från Teknikföretagen finns en utvecklad syn på behovet av effektiva regler.

För att bara nämna ettill exempelempel så är idag inte ens mätmetoderna för energimärkning av produkter internationellt harmoniserade. Det innebär att tillverkare måste göra om tester och verifieringar för varje marknad där produkterna säljs, trots att det finns internationella standarder som kunde användas. Även om själva märket skiljer sig mellan länder så skulle nivåerna och mätmetoderna kunna vara giltiga i hela världen.

De flexibla mekanismerna (CDM och JI) är bra instrument för att genomföra åtgärder i samarbete mellan länder. De har också uppfattats som positiva för såväl investerare som mottagare. Men de behöver utvecklas så att det dels är rimligt enkelt att använda dem men också så att det finns balans mellan mottagarlandets utvecklingsnivå och hur mycket CDM man får utnyttja. Detta är viktigt för trovärdigheten i systemet.

Slutligen får vi i klimatarbetet inte glömma bort betydelsen av en väl fungerande inre marknad. Detta är en viktig uppgift inte minst för miljö- och energiministrarna i EU när man diskuterar framtida åtgärder. EU:s åtagande såväl inom ramen för ett kommande globalt klimatavtal som vid genomförande av energipolitiken måste genomföras på ett sådant sätt att den inre marknadens funktion inte äventyras.

Maria Sandqvist

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fredrick Federley : Självklart arbetar jag med regelförenklingar

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

EUs beslutsprocess- transparent eller effektiv?

En trialog är precis vad det låter som - ett samtal mellan tre parter. I EU-sammanhang är dessa tre parter EU-parlamentet, EU-kommissionen och Rådet. Trialogerna har sina fördelar; det är en snabbare form av beslutsprocess som kan användas ad hoc där de allra viktigaste parterna finns närvarande. Men, motståndet mot att allt fler beslut fattas i dessa fora ökar. Inte minst för deras brist på transparens.
NYHET Publicerad:

De svenska EU-parlamentarikerna om ett konkurrenskraftigt EU

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring biodrivmedel

KOMMENTAR Samtidigt som EU lägger kraft på att lösa klimatfrågan, så röstar man igenom detaljreglering som gör det mycket svårt att använda biobränsle som är viktigt för omställningen till en mer hållbar energi, enligt Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap ger framgångsrika företag i Europa

Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska kunna skapa tillväxt. Men det är stora skillnader mellan medlemsstaterna.
NYHET Publicerad:

”Den sociala pelaren leder bara till fler regler”

EU Samma arbetsrättsregler för alla EU-länder är inte rätt väg för ett stärkt Europa. Tvärtom hämmar mer regleringar det som föder den sociala välfärden – företagen. Det budskapet framför Svenskt Näringsliv och BusinessEurope i samband med EU-toppmötet.
NYHET Publicerad:

Inför toppmötet: Därför hotar EU:s sociala projekt Sverige

EU Imorgon, fredag, är det EU-toppmöte i Göteborg. Högt upp på agendan är den så kallade sociala pelaren. Kritiker menar att EU kommer att diktera reglerna på svensk arbetsmarknad, medan regeringen tonar ned riskerna, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

EU utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell

DEBATT EU-kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände, och utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell där arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för och löser de frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det skriver Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, tillsammans med företrädare för arbetsgivarorganisationerna i Finland, Norge, Danmark i en debattartikel. 
NYHET Publicerad:

Svenska modellen måste hävdas vid EU-toppmöte

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv värnar Sveriges sätt att reglera arbetsmarknadsfrågor men befarar att vår modell kommer att förändras i grunden. På EU-toppmötet i Göteborg på fredag måste Sveriges regering få med sig EU-ledarna, så att utformningen av villkoren på arbetsmarknaden fortsätter att ske nationellt, skriver Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist. 
NYHET Publicerad:

Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.
NYHET Publicerad:

Reformprogram för framtidens union

EU Svenskt Näringsliv har ställt samman ett reformprogram som underlättar för europeiska företag att verka och växa. Den inre marknaden, en digital ekonomi och frihandel är några prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året.
NYHET Publicerad:

Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

KOMMENTAR En intensiv debatt pågår om vilket EU vi vill ha. I vår nya policy finns recept för en konkurrenskraftig union. Utgångspunkten är att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag, skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU rensar i regelrabatten

EU Varannan regel som berör företag utgår från EU-lagstiftning. Bland annat representanter från EU, europeiska fack- och företagsorganisationer jobbar hårt för att minska regelbördan.
NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.
NYHET Publicerad:

Europadörren på vid gavel

EU Arbetsmarknadens parter uppmärksammar Europadagen idag. Årets värd är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.