Reformer och öppenhet går hand i hand

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Frihandel och öppna gränser är grunden för Europas välstånd. Det skriver Niklas Bergström, Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

sverige eu flagga
Foto: Claus Gertsen/SCANPIX

Frihandel och öppna gränser är grunden för Europas välstånd. Kontinenten har gjort en oerhört imponerande resa från att ha varit skadeskjuten till oigenkännlighet efter två förödande världskrig iscensatta av totalitära stater till en gemenskap baserad på demokrati, pluralism, en fungerande rättsstat och marknadsekonomi.

Det har tagit över fem decennier att bygga detta gemenskapsbygge som är långt ifrån perfekt men som ändå möjliggör för personer, varor, tjänster och kapital att förflytta sig över gränserna i en omfattning vi aldrig tidigare upplevt. Och allt detta till gagn för gemene man i form av bättre och billigare produkter och fler möjligheter att arbeta och utbilda sig i annat land än hemlandet.

Sedan den inre marknaden sjösattes har många vid upprepade tillfällen ifrågasatt hela denna grundprincip som går tillbaks ända till Romfördragets tillkomst 1957. Det mest framgångsrika exemplet är när Frankrikes president Sarkozy under ett EU-toppmöte lyckades få till stånd en strykning i nya Lissabon-fördraget om en ”fri och icke snedvriden konkurrens”.

I den ekonomiska krisens kölvatten finns många andra lysande exempel på när nationella särintressen får övermakten. Det handlar om allt från att skydda arbetsmarknaderna från utländsk konkurrens till att med olika medel söka hålla varor från låginkomstländer, främst kinesiska, utanför Europas gränser.

Det europeiska näringslivet har länge sökt motverka nyprotektionismen i alla dess former. Samtidigt kan vi konstatera att det idag råder ett ekonomiskt klimat som gör Svenskt Näringslivs systerorganisationer nervösa och ryggmärgsreflexivt gärna ställer sig bakom sina regeringars krav på olika protektionistiska ingrepp som skall gynna deras egna länders möjligheter att konkurrera på en alltmer globaliserad världsmarknad. De förstår, och accepterar, att endast genom restriktioner och handelsmurar kan dessa länder förbli någorlunda konkurrenskraftiga. Utan dessa artificiella åtgärder skulle de halka efter ytterligare men inser sällan att detta riskerar att dra övriga Europa med sig i den nedåtgående konkurrenskraftspiralen.

Sverige har varit och förblir ett föredöme där frihandel och öppenhet mot omvärlden kännetecknar politiken även över blockgränserna. Givet de enorma utmaningar Europa står inför – demografin och behovet av både reformer i arbetsrätten och mer kvalificerad arbetskraftsinvandring, ökat marknadstillträde till de snabbväxande ekonomierna och USA, det ökade energiberoendet som kräver en väl fungerande inre marknad och säker och långsiktig energiförsörjning, klimatförändringarna som kräver realistiska och globala lösningar, och så vidare – borde Sverige uppmuntra till ökad benchmarking i EU för att hitta de bästa lösningarna. Men även näringslivet bör anamma denna metod istället för att bygga sin verksamhet på externa hinder och inhemska stödformer.

I Svenskt Näringslivs skrift ”Reform to Perform: A real European growth agenda for the 21st Century” där sju reformförslag presenteras som skulle kunna få fart på Europas konkurrenskraft och tillväxtpotential, argumenteras för fortsatta strukturella reformer. Samtidigt är öppenhetsaspekten och behovet av ännu friare marknader både inom EU och globalt ett genomgående tema. Följande förslag lyfts fram som avgörande för Europas framtida konkurrenskraft:

  • EUs roll bör vara mindre av lagstiftare och istället agera katalysator för förändring genom benchmarking och lyfta fram goda exempel;
  • EU bör harmonisera endast i syfte att nå konkurrensneutralitet på inre marknaden och genom s k ”model regulations” göra det enklare att göra affärer över gränserna;
  • EUs inre marknad, inte minst vad gäller tjänster, måste liberaliseras fullt ut för att kunna skörda de dynamiska effekterna av den fria rörligheten;
  • EUs handelspolitik bör som komplement till den s k Doharundan i WTO ingå frihandelsavtal med viktigare ekonomier som USA och BRIC-länderna;
  • EU måste börja attrahera kvalificerad arbetskraft från tredjeland givet kontinentens negativa demografiska utveckling;
  • EUs nästa långtidsbudget måste kopplas kraftigare till tillväxtagendan EU2020 för kraftiga reformer både i den gemensamma jordbruks- och sammanhållningspolitiken

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fredrick Federley : Självklart arbetar jag med regelförenklingar

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

EUs beslutsprocess- transparent eller effektiv?

En trialog är precis vad det låter som - ett samtal mellan tre parter. I EU-sammanhang är dessa tre parter EU-parlamentet, EU-kommissionen och Rådet. Trialogerna har sina fördelar; det är en snabbare form av beslutsprocess som kan användas ad hoc där de allra viktigaste parterna finns närvarande. Men, motståndet mot att allt fler beslut fattas i dessa fora ökar. Inte minst för deras brist på transparens.
NYHET Publicerad:

De svenska EU-parlamentarikerna om ett konkurrenskraftigt EU

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring biodrivmedel

KOMMENTAR Samtidigt som EU lägger kraft på att lösa klimatfrågan, så röstar man igenom detaljreglering som gör det mycket svårt att använda biobränsle som är viktigt för omställningen till en mer hållbar energi, enligt Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap ger framgångsrika företag i Europa

Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska kunna skapa tillväxt. Men det är stora skillnader mellan medlemsstaterna.
NYHET Publicerad:

”Den sociala pelaren leder bara till fler regler”

EU Samma arbetsrättsregler för alla EU-länder är inte rätt väg för ett stärkt Europa. Tvärtom hämmar mer regleringar det som föder den sociala välfärden – företagen. Det budskapet framför Svenskt Näringsliv och BusinessEurope i samband med EU-toppmötet.
NYHET Publicerad:

Inför toppmötet: Därför hotar EU:s sociala projekt Sverige

EU Imorgon, fredag, är det EU-toppmöte i Göteborg. Högt upp på agendan är den så kallade sociala pelaren. Kritiker menar att EU kommer att diktera reglerna på svensk arbetsmarknad, medan regeringen tonar ned riskerna, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

EU utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell

DEBATT EU-kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände, och utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell där arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för och löser de frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det skriver Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, tillsammans med företrädare för arbetsgivarorganisationerna i Finland, Norge, Danmark i en debattartikel. 
NYHET Publicerad:

Svenska modellen måste hävdas vid EU-toppmöte

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv värnar Sveriges sätt att reglera arbetsmarknadsfrågor men befarar att vår modell kommer att förändras i grunden. På EU-toppmötet i Göteborg på fredag måste Sveriges regering få med sig EU-ledarna, så att utformningen av villkoren på arbetsmarknaden fortsätter att ske nationellt, skriver Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist. 
NYHET Publicerad:

Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Reformprogram för framtidens union

EU Svenskt Näringsliv har ställt samman ett reformprogram som underlättar för europeiska företag att verka och växa. Den inre marknaden, en digital ekonomi och frihandel är några prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året.
NYHET Publicerad:

Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

KOMMENTAR En intensiv debatt pågår om vilket EU vi vill ha. I vår nya policy finns recept för en konkurrenskraftig union. Utgångspunkten är att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag, skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU rensar i regelrabatten

EU Varannan regel som berör företag utgår från EU-lagstiftning. Bland annat representanter från EU, europeiska fack- och företagsorganisationer jobbar hårt för att minska regelbördan.
NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.