Reformer och öppenhet går hand i hand

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Frihandel och öppna gränser är grunden för Europas välstånd. Det skriver Niklas Bergström, Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

sverige eu flagga
Foto: Claus Gertsen/SCANPIX

Frihandel och öppna gränser är grunden för Europas välstånd. Kontinenten har gjort en oerhört imponerande resa från att ha varit skadeskjuten till oigenkännlighet efter två förödande världskrig iscensatta av totalitära stater till en gemenskap baserad på demokrati, pluralism, en fungerande rättsstat och marknadsekonomi.

Det har tagit över fem decennier att bygga detta gemenskapsbygge som är långt ifrån perfekt men som ändå möjliggör för personer, varor, tjänster och kapital att förflytta sig över gränserna i en omfattning vi aldrig tidigare upplevt. Och allt detta till gagn för gemene man i form av bättre och billigare produkter och fler möjligheter att arbeta och utbilda sig i annat land än hemlandet.

Sedan den inre marknaden sjösattes har många vid upprepade tillfällen ifrågasatt hela denna grundprincip som går tillbaks ända till Romfördragets tillkomst 1957. Det mest framgångsrika exemplet är när Frankrikes president Sarkozy under ett EU-toppmöte lyckades få till stånd en strykning i nya Lissabon-fördraget om en ”fri och icke snedvriden konkurrens”.

I den ekonomiska krisens kölvatten finns många andra lysande exempel på när nationella särintressen får övermakten. Det handlar om allt från att skydda arbetsmarknaderna från utländsk konkurrens till att med olika medel söka hålla varor från låginkomstländer, främst kinesiska, utanför Europas gränser.

Det europeiska näringslivet har länge sökt motverka nyprotektionismen i alla dess former. Samtidigt kan vi konstatera att det idag råder ett ekonomiskt klimat som gör Svenskt Näringslivs systerorganisationer nervösa och ryggmärgsreflexivt gärna ställer sig bakom sina regeringars krav på olika protektionistiska ingrepp som skall gynna deras egna länders möjligheter att konkurrera på en alltmer globaliserad världsmarknad. De förstår, och accepterar, att endast genom restriktioner och handelsmurar kan dessa länder förbli någorlunda konkurrenskraftiga. Utan dessa artificiella åtgärder skulle de halka efter ytterligare men inser sällan att detta riskerar att dra övriga Europa med sig i den nedåtgående konkurrenskraftspiralen.

Sverige har varit och förblir ett föredöme där frihandel och öppenhet mot omvärlden kännetecknar politiken även över blockgränserna. Givet de enorma utmaningar Europa står inför – demografin och behovet av både reformer i arbetsrätten och mer kvalificerad arbetskraftsinvandring, ökat marknadstillträde till de snabbväxande ekonomierna och USA, det ökade energiberoendet som kräver en väl fungerande inre marknad och säker och långsiktig energiförsörjning, klimatförändringarna som kräver realistiska och globala lösningar, och så vidare – borde Sverige uppmuntra till ökad benchmarking i EU för att hitta de bästa lösningarna. Men även näringslivet bör anamma denna metod istället för att bygga sin verksamhet på externa hinder och inhemska stödformer.

I Svenskt Näringslivs skrift ”Reform to Perform: A real European growth agenda for the 21st Century” där sju reformförslag presenteras som skulle kunna få fart på Europas konkurrenskraft och tillväxtpotential, argumenteras för fortsatta strukturella reformer. Samtidigt är öppenhetsaspekten och behovet av ännu friare marknader både inom EU och globalt ett genomgående tema. Följande förslag lyfts fram som avgörande för Europas framtida konkurrenskraft:

  • EUs roll bör vara mindre av lagstiftare och istället agera katalysator för förändring genom benchmarking och lyfta fram goda exempel;
  • EU bör harmonisera endast i syfte att nå konkurrensneutralitet på inre marknaden och genom s k ”model regulations” göra det enklare att göra affärer över gränserna;
  • EUs inre marknad, inte minst vad gäller tjänster, måste liberaliseras fullt ut för att kunna skörda de dynamiska effekterna av den fria rörligheten;
  • EUs handelspolitik bör som komplement till den s k Doharundan i WTO ingå frihandelsavtal med viktigare ekonomier som USA och BRIC-länderna;
  • EU måste börja attrahera kvalificerad arbetskraft från tredjeland givet kontinentens negativa demografiska utveckling;
  • EUs nästa långtidsbudget måste kopplas kraftigare till tillväxtagendan EU2020 för kraftiga reformer både i den gemensamma jordbruks- och sammanhållningspolitiken

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet har viktig roll för framtidens EU

EU Svenskt Näringsliv och BusinessEurope är aktiva för att påverka EU:s framtida agenda. ”Vägen framåt bygger vidare på ursprungsidén om öppenhet, handel och ekonomisk integration, sade Jens Hedström i samband med unionens sextioårsfirande.
NYHET Publicerad:

Minimera skadorna av Brexit

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ser inget positivt med britternas utträde ur EU. En ny överenskommelse måste garantera goda handelsförbindelser mellan de två parterna. Ansvaret vilar tungt på politiker, att hitta konstruktiva lösningar, skriver vd Carola Lemne. 
NYHET Publicerad:

”Förenkla regler och rutiner inom EU”

REGELKRÅNGEL Momsproblem, stopp för försäljning i vissa geografiska områden, tung administrativ börda. Det gnisslar på vissa områden av EUs inre marknad. Men trots det är svenska företag positiva till EU.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Sociala förslag hotar den svenska modellen

SOCIAL PELARE EU tar krafttag mot sociala problem. Men kommissionens förslag beskär medlemsländernas beslutanderätt och hotar den svenska modellen, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett konkurrenskraftig EU efter Brexit

Den brittiska regeringen väntas utlösa artikel 50 om några månader men vi vet inte vilka effekter det i slutändan det får för vare sig Storbritannien eller EU. Sedan resultatet av den brittiska folkomröstningen blev känt har diskussioner om den framtida brittiska relationen med EU relation förts. Vad som saknas i debatten är dock hur EU förblir konkurrenskraftigt och stärker sin ställning som ledande global ekonomisk aktör.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv driver på för minskat regelkrångel i EU

EU Svenskt Näringslivs chef för Brysselkontoret Jens Hedström träffade representanter för EUs ordförandeland Malta under en konferens om regelkrångel. "Det finns en hel del att göra för att förbättra och förenkla för företag som vill agera på den inre marknaden", sa han.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring diskuterades i Europaparlamentet

Måndagen den 7 november anordnades en hearing i Europaparlamentet om det reviderade blåkortsdirektivet; ett EU-direktiv som syftar till att göra unionen mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU/EES, så kallad tredjeland. På hearingen medverkade bland andra representanter från OECD, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Svenskt Näringsliv. Hearingen var värdefull eftersom man gjorde kritiska bedömningar av förslaget, och där de flesta deltagares slutsats var att blåkortet har en ljus framtid så länge det finns en öppning för parallella nationella arbetskraftsinvandringssystem.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill se nya regler för antidumpningsåtgärder

INTERNATIONELL HANDEL EU-kommissionen har föreslagit en ny metod för att beräkna om, och hur mycket, en importerad vara är dumpad. Frågan är teknisk, men i praktiken mycket viktig, både för importörer inom EU och exportörer i tredje land, skriver handelsexperten Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Oro över amerikansk utveckling

POLITIK Sedan det står klart att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA är oron stor för ökad protektionism. "Med Donald Trump som president ökar risken för att USA väljer en isolationistisk linje. Det vore allvarligt för ett litet och exportberoende land som Sverige", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

Ett hårt slag mot det europeiska samarbetet

EU 43 år efter att britterna gick med i EU lämnar de nu samma gemenskap. "Resultatet i den brittiska folkomröstningen är ett hårt slag mot det europeiska samarbetet som nu riskerar att försvagas", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Nya regler för utstationering - bättre skydd för arbetstagare?

EU Den fria rörligheten för personer och tjänster är en hörnsten för den inre marknaden. Den 8 mars presenterade kommissionen sin översyn av utstationeringsdirektivet. Förslaget är redan ett av de mest kontroversiella som hanteras under 2016.
NYHET Publicerad:

Cirkulär ekonomi i fokus under EU-seminarium

EU Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen ett seminarium om cirkulär ekonomi i Bryssel. Syftet var att ta ett helhetsgrepp kring EU:s arbete med producentansvar, produktdesign, avfallshantering och återvinning.
NYHET Publicerad:

LO-basen optimistisk om frihandelsavtal med USA

TTIP Nu inleds slutspurten i förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal – TTIP – mellan EU och USA. Trots rapporter om ökat motstånd i Europa anser LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson att mycket talar för att avtalet blir av. ”Jag är nog lite mer optimistisk idag än tidigare”, säger han.
NYHET Publicerad:

Vad tjänar företagen på TTIP?

FRIHANDEL Den transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP) är en av de hetaste politiska frågorna som hanteras just nu. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle få positiva effekter på världsekonomin. För att diskutera hur detta ambitiösa avtal påverkar företag från olika branscher och länder, organiserade Svenskt Näringsliv tillsammans med EurActiv Institute ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Brexit hotar svensk utrikeshandel

EU Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och ett brittiskt EU-utträde kan få allvarliga konsekvenser för den svenska utrikeshandeln. ”Brexit vore en potentiell katastrof”, sade Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms handelskammare, under ett seminarium.