Reformer och öppenhet går hand i hand

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Frihandel och öppna gränser är grunden för Europas välstånd. Det skriver Niklas Bergström, Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

sverige eu flagga
Foto: Claus Gertsen/SCANPIX

Frihandel och öppna gränser är grunden för Europas välstånd. Kontinenten har gjort en oerhört imponerande resa från att ha varit skadeskjuten till oigenkännlighet efter två förödande världskrig iscensatta av totalitära stater till en gemenskap baserad på demokrati, pluralism, en fungerande rättsstat och marknadsekonomi.

Det har tagit över fem decennier att bygga detta gemenskapsbygge som är långt ifrån perfekt men som ändå möjliggör för personer, varor, tjänster och kapital att förflytta sig över gränserna i en omfattning vi aldrig tidigare upplevt. Och allt detta till gagn för gemene man i form av bättre och billigare produkter och fler möjligheter att arbeta och utbilda sig i annat land än hemlandet.

Sedan den inre marknaden sjösattes har många vid upprepade tillfällen ifrågasatt hela denna grundprincip som går tillbaks ända till Romfördragets tillkomst 1957. Det mest framgångsrika exemplet är när Frankrikes president Sarkozy under ett EU-toppmöte lyckades få till stånd en strykning i nya Lissabon-fördraget om en ”fri och icke snedvriden konkurrens”.

I den ekonomiska krisens kölvatten finns många andra lysande exempel på när nationella särintressen får övermakten. Det handlar om allt från att skydda arbetsmarknaderna från utländsk konkurrens till att med olika medel söka hålla varor från låginkomstländer, främst kinesiska, utanför Europas gränser.

Det europeiska näringslivet har länge sökt motverka nyprotektionismen i alla dess former. Samtidigt kan vi konstatera att det idag råder ett ekonomiskt klimat som gör Svenskt Näringslivs systerorganisationer nervösa och ryggmärgsreflexivt gärna ställer sig bakom sina regeringars krav på olika protektionistiska ingrepp som skall gynna deras egna länders möjligheter att konkurrera på en alltmer globaliserad världsmarknad. De förstår, och accepterar, att endast genom restriktioner och handelsmurar kan dessa länder förbli någorlunda konkurrenskraftiga. Utan dessa artificiella åtgärder skulle de halka efter ytterligare men inser sällan att detta riskerar att dra övriga Europa med sig i den nedåtgående konkurrenskraftspiralen.

Sverige har varit och förblir ett föredöme där frihandel och öppenhet mot omvärlden kännetecknar politiken även över blockgränserna. Givet de enorma utmaningar Europa står inför – demografin och behovet av både reformer i arbetsrätten och mer kvalificerad arbetskraftsinvandring, ökat marknadstillträde till de snabbväxande ekonomierna och USA, det ökade energiberoendet som kräver en väl fungerande inre marknad och säker och långsiktig energiförsörjning, klimatförändringarna som kräver realistiska och globala lösningar, och så vidare – borde Sverige uppmuntra till ökad benchmarking i EU för att hitta de bästa lösningarna. Men även näringslivet bör anamma denna metod istället för att bygga sin verksamhet på externa hinder och inhemska stödformer.

I Svenskt Näringslivs skrift ”Reform to Perform: A real European growth agenda for the 21st Century” där sju reformförslag presenteras som skulle kunna få fart på Europas konkurrenskraft och tillväxtpotential, argumenteras för fortsatta strukturella reformer. Samtidigt är öppenhetsaspekten och behovet av ännu friare marknader både inom EU och globalt ett genomgående tema. Följande förslag lyfts fram som avgörande för Europas framtida konkurrenskraft:

  • EUs roll bör vara mindre av lagstiftare och istället agera katalysator för förändring genom benchmarking och lyfta fram goda exempel;
  • EU bör harmonisera endast i syfte att nå konkurrensneutralitet på inre marknaden och genom s k ”model regulations” göra det enklare att göra affärer över gränserna;
  • EUs inre marknad, inte minst vad gäller tjänster, måste liberaliseras fullt ut för att kunna skörda de dynamiska effekterna av den fria rörligheten;
  • EUs handelspolitik bör som komplement till den s k Doharundan i WTO ingå frihandelsavtal med viktigare ekonomier som USA och BRIC-länderna;
  • EU måste börja attrahera kvalificerad arbetskraft från tredjeland givet kontinentens negativa demografiska utveckling;
  • EUs nästa långtidsbudget måste kopplas kraftigare till tillväxtagendan EU2020 för kraftiga reformer både i den gemensamma jordbruks- och sammanhållningspolitiken

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU – den tydligaste rösten för frihandel

I början på maj hölls Free Market Road Show I Stockholm. Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, deltog i en av panelerna tillsammans med bland annat Axess VD PJ Ander Linder och den brittiska ekonomen Richard Teather.
NYHET Publicerad:

EU slår upp portarna över kontinenten

EUROPADAGEN På onsdag, 9 maj, firas Europadagen med en rad aktiviteter över kontinenten, ett tillfälle att fira freden och sammanhållningen i Europa. 
NYHET Publicerad:

EU i en världsordning under omvandling

En världsordning i förändring skapar nya utmaningar för Europa. Interna och externa påtryckningar hotar att förändra de liberala värden som länge präglat Europas relationer och skapar svårigheter för EU:s arbete med frihandel. Hur hanterar vi detta? Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Bryssel med bland annat ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström, Svenskt Näringslivs Jens Hedström, samt tre forskare som skrivit en bok om denna aktuella frågeställning.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

Österrikes EU-prioriteringar

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV –  Industriellenvereinigung.
NYHET Publicerad:

EU-regler om grupptalan äventyrar rättssäkerheten

KONSUMENTSKYDD Det behövs inte EU-regler om grupptalan, anser jurist Anne Wigart. Hon betonar att om förslaget genomförs måste de nya reglerna innehålla åtgärder som hindrar missbruk, samtidigt som parternas grundläggande rättigheter garanteras.
NYHET Publicerad:

Ny europeisk arbetsmarknadsmyndighet – Vad är syftet på riktigt?

KOMMENTAR En ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå ingår i arbetet för mer rättvisa arbetsvillkor. Svenskt Näringsliv befarar att myndigheten kan blanda sig i nationella regelverk.
NYHET Publicerad:

Cybersäkerhet får inte maskera protektionism

KOMMENTAR EU-kommissionen vill ge it-säkerhetsmyndigheten, Enisa, mer resurser. Ett steg i rätt riktning, men det får inte begränsa de europeiska företagens konkurrenskraft, skriver jurist Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Protektionism skapar enbart förlorare

Globaliseringen har otvetydigt varit positiv för merparten av världens befolkning, detta måste diskuteras. Samtidigt leder globaliseringen till att förändringar accelereras vilket i sin tur måste hanteras. Vi behöver se globaliseringens fördelar, men också se till att våra samhällen har den flexibilitet som krävs för att ställa om. Detta var huvudbudskapen under det seminarium som Sällskapet för politik och näringsliv (SPN) nyligen ordnade i Europaparlamentet om vikten av frihandel och globalisering i en tid av protektionism.
NYHET Publicerad:

Lemne djupt oroad av Trumps ståltullar

FRIHANDEL "Det är med stor oro jag har tagit del av den amerikanska administrationens avsikter att införa strafftullar på utländskt stål och aluminium" säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Miljöpartiet: EU:s regelverk borde främja förnybara drivmedel, inte hindra

EU-frågorna berör oss alla, inte minst oss inom näringslivet. Därför är diskussionen om vad vi vill ha EU till i framtiden angelängen. Men vad säger våra svenska EU-parlamentariker om de EU-frågor som är viktigast för företagen?Här ställer vi några frågor till Miljöpartiets parlamentariker Jakop Dalunde, Max Andersson och Linnea Engström.
NYHET Publicerad:

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.
NYHET Publicerad:

Lundgren: EU ska inte arbeta med sociala villkor

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver.Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi presenterar här nästa parlamentariker i vår intervjuserie, Peter Lundgren (SD). Han är vice ordförande i Frihet och direktdemokrati i Europa, samt ledamot i utskottet för transport och turism.
NYHET Publicerad:

Hökmark: När USA gör sig mindre ska EU gå längre med frihandeln

I ett framtida Europa vill Moderaternas Gunnar Hökmark se mer utveckling av den digitala ekonomin, EUs handelspolitik och den inre marknaden. Men det är medlemsstaterna som ska bestämma om hur välfärd och välstånd ska fördelas, tycker han.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

EU en tydlig garant för global frihandel

Liberalernas Cecilia Wikström, är ordförande i Utskottsordförandekonferensen och Utskottet för framställningar, samt ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i EU-parlamentet. Här ger hon sin bild av utvecklingen på ett par för näringslivet viktiga områden, såsom handel, digitalisering och regelförbättring.
NYHET Publicerad:

"Lär av regelförenklingarna inom OECD"

BRYSSEL "OECD:s rekommendationer för regelförbättringar är världens mest moderna regelsystem, och det är dags att vi börjar agera utifrån dem". Det sa Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, på ett möte nyligen.
NYHET Publicerad:

Fredrick Federley : Självklart arbetar jag med regelförenklingar

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.