EU parlamentet med flaggor

Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar och det är tydligt att partierna prioriterat miljöutskottet.

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

NYHET Publicerad

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Anders Edholm

Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Det finns svensk representation i alla utskott utom fem och i de för näringslivsfrågorna viktigaste utskotten får utväxlingen sägas vara god. Däremot saknar vi ordinarie ledamöter i de tyngsta utskotten ur en ekonomisk synvinkel, som jordbruk, budget och budgetkontroll - medan vi har fem svenskar som ordinarie i miljöutskottet och fyra i jämställdhetsutskottet.

– Det är uppenbart att partierna har prioriterat miljöutskottet, vilket inte är så konstigt med tanke på hur stor plats klimat- och miljöfrågorna har i den svenska debatten.  Vi har ändå en generellt bra spridning från Sverige och ur näringslivssynpunkt är det mycket bra att vi har representation i de viktiga utskotten för handel, inre marknad och industri, menar Anders Edholm som är chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor. 

Till utskottet INTA, internationell handel, utses nu två svenska ledamöter, Karlsbro (L) och Warborn (M) och i ITRE (industri, forskning och energi) kommer Skyttedal (KD) och Stegrud (SD) vara ledamöter och Fritzon (S) samt Tobé (M) ersättare. Kokalari (M)  blir ledamot och därmed enda svensk representant i det viktiga utskottet för inre marknad.

– Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft. Den inre marknaden är kärnan i EU-samarbetet och det behövs en ny strategi för hur den ska stärkas. Digitaliseringen måste vägas in bättre. På handelssidan bör EU ta på sig den globala ledartröjan och verka för färre handelshinder och fler frihandelsavtal. Regelverken för näringslivet bör bli enklare, bättre och mer transparenta. De svenska parlamentarikerna har ett stort och viktigt ansvar här, fortsätter Anders Edholm.

En annan viktig fråga under perioden blir att slå vakt om att den sociala pelaren inte tillåts slå sönder den välfungerande svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är något bland annat Al-Sahlani från Centerpartiet bör bevaka, då hon är den enda svenska ordinarie ledamoten i arbetsmarknadsutskottet EMPL.

Hela fem ledamöter och en ersättare kommer under mandatperioden jobba med frågor som rör miljö och hälsa i utskottet ENVI, som står för ”Environment, Public Health and Food Safety”.  Representation finns från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. En ersättarplats gick till Liberalerna.

– Internationell samverkan med globala lösningar tillsammans med en ambitiös EU-politik krävs i klimatfrågan. EU varken kan eller bör agera ensamt utan söka samordning inom exempelvis Parisavtalet och FN:s klimatkonvention. Vi får hoppas att våra svenska parlamentariker i miljöutskottet får gehör för att nå goda resultat för både klimatet och näringslivet.

Än så länge verkar det tyngsta uppdaget gå till Tomas Tobé (M), som föreslås bli ordförande i bistånds- och utvecklingsutskottet. Ett utskott som även det har påverkan på näringslivet, då handel och ekonomisk tillväxt är grunden för både välstånd och demokrati.

– Från näringslivets håll kommer vi att noga bevaka och om önskat även ge stöd till våra svenska parlamentariker. För oss handlar det om att utveckla den grundläggande tanken om fred och välstånd genom handel och ekonomiskt tillväxt. Mycket har gjorts och ännu mer både kan och ska göras.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.