EU parlamentet med flaggor

Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar och det är tydligt att partierna prioriterat miljöutskottet.

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

NYHET Publicerad

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Anders Edholm

Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Det finns svensk representation i alla utskott utom fem och i de för näringslivsfrågorna viktigaste utskotten får utväxlingen sägas vara god. Däremot saknar vi ordinarie ledamöter i de tyngsta utskotten ur en ekonomisk synvinkel, som jordbruk, budget och budgetkontroll - medan vi har fem svenskar som ordinarie i miljöutskottet och fyra i jämställdhetsutskottet.

– Det är uppenbart att partierna har prioriterat miljöutskottet, vilket inte är så konstigt med tanke på hur stor plats klimat- och miljöfrågorna har i den svenska debatten.  Vi har ändå en generellt bra spridning från Sverige och ur näringslivssynpunkt är det mycket bra att vi har representation i de viktiga utskotten för handel, inre marknad och industri, menar Anders Edholm som är chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor. 

Till utskottet INTA, internationell handel, utses nu två svenska ledamöter, Karlsbro (L) och Warborn (M) och i ITRE (industri, forskning och energi) kommer Skyttedal (KD) och Stegrud (SD) vara ledamöter och Fritzon (S) samt Tobé (M) ersättare. Kokalari (M)  blir ledamot och därmed enda svensk representant i det viktiga utskottet för inre marknad.

– Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft. Den inre marknaden är kärnan i EU-samarbetet och det behövs en ny strategi för hur den ska stärkas. Digitaliseringen måste vägas in bättre. På handelssidan bör EU ta på sig den globala ledartröjan och verka för färre handelshinder och fler frihandelsavtal. Regelverken för näringslivet bör bli enklare, bättre och mer transparenta. De svenska parlamentarikerna har ett stort och viktigt ansvar här, fortsätter Anders Edholm.

En annan viktig fråga under perioden blir att slå vakt om att den sociala pelaren inte tillåts slå sönder den välfungerande svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är något bland annat Al-Sahlani från Centerpartiet bör bevaka, då hon är den enda svenska ordinarie ledamoten i arbetsmarknadsutskottet EMPL.

Hela fem ledamöter och en ersättare kommer under mandatperioden jobba med frågor som rör miljö och hälsa i utskottet ENVI, som står för ”Environment, Public Health and Food Safety”.  Representation finns från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. En ersättarplats gick till Liberalerna.

– Internationell samverkan med globala lösningar tillsammans med en ambitiös EU-politik krävs i klimatfrågan. EU varken kan eller bör agera ensamt utan söka samordning inom exempelvis Parisavtalet och FN:s klimatkonvention. Vi får hoppas att våra svenska parlamentariker i miljöutskottet får gehör för att nå goda resultat för både klimatet och näringslivet.

Än så länge verkar det tyngsta uppdaget gå till Tomas Tobé (M), som föreslås bli ordförande i bistånds- och utvecklingsutskottet. Ett utskott som även det har påverkan på näringslivet, då handel och ekonomisk tillväxt är grunden för både välstånd och demokrati.

– Från näringslivets håll kommer vi att noga bevaka och om önskat även ge stöd till våra svenska parlamentariker. För oss handlar det om att utveckla den grundläggande tanken om fred och välstånd genom handel och ekonomiskt tillväxt. Mycket har gjorts och ännu mer både kan och ska göras.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.