Reallön 1970-2007Reallön arbetare i 2007 års priser

Källa: Svenskt Näringsliv och SCB

Reallön tjänstemän i 2007 års priser

Källa: Svenskt Näringsliv och SCB

De genomsnittliga reallönerna har under de senaste 37 åren ökat med 44 procent för arbetare och knappt 59 procent för tjänstemän. Utvecklingen har dock varit ryckig. Under vissa perioder har reallönen stigit kraftigt och under andra perioder har reallönen sjunkit. Denna utveckling kan delas in i fem perioder.

1970 till och med 1976 ökade reallönerna för arbetare med över 21 procent. Därpå följde en period på sju år då reallönerna minskade. Den totala minskningen uppgick till drygt 12 procent. 1984 till och med 1989 ökade sedan reallönerna igen. Ökningen blev nästan 14 procent vilket innebar att efter fem år med stigande reallönen var den ändå inte var lika hög som den var 1976. Efter 1989 följde åter en period med minskande reallön. Minskningen fortgick fram till och med 1994 och blev totalt ungefär 5 procent. Från och med 1995 har reallönen ökat varje år. 2007 var reallönen för en arbetare i genomsnitt nästan 26 procent högre än vad den var 1994.

Även för tjänstemän har reallönen utvecklats ömsom positivt och ömsom negativt fram till mitten av 1990-talet. 1970 till 1976 ökade reallönen med över 14 procent. Därpå följde sju år med sjunkande reallön, totalt med 14 procent. Därefter ökade reallönen med drygt 10 procent fram till och med 1989 för att därefter åter sjunka med en dryg procent fram till och med 1995. Efter 1995 har reallönen ökat varje år, sammantaget med 48 procent.

En viktigt slutsats som kan dras från denna statistik över reallöneutvecklingen är att 70-, 80- och halva 90-talet präglades av att lönebildningen inte lyckades leverera reallöneökningar. Denna period sammanfaller med en period med höga nominella löneökningar, återkommande kostnadskriser i näringslivet, devalveringar av kronan, detaljstyrande centrala avtal med olika former av pris- och löneutvecklingsgarantier, hög inflation samt osäkerhet om den framtida inflationen.

En viktig iaktagelse är att sedan mitten av 90-talet har reallönerna ökat stabilt. En tjänsteman tjänar i genomsnitt 129 000 kr mer per år 2007 än 1994 och en arbetare 55 000 kr mer. (Räknat i 2007 års priser.)

Lönebildningen omgärdas sedan början av 90-talet i en delvis annan kontext. Viktiga förutsättningar är numera lägre nominella löneökningar, rörlig växelkurs, självständig riksbank samt låg och stabil inflation. Lönebildningen har också decentraliserats genom att de centrala förhandlingarna helt har avskaffats och genom att förbundsavtalen ger betydligt större möjligheter för företagen att bestämma nivå på löneökningen och/eller fördelning av löneökningen.

Bakgrundsinformation Uppgifterna avser anställda i företag anslutna till Svenskt Näringsliv. Uppgifterna har inte strukturrensats och är därför inte fullt jämförbara med övriga uppgifter.