Företagsamt ägande

Projektet Företagsamt ägande ökar kunskapen om för näringslivet viktiga ägarfrågor samt uppmärksammar det privata ägandets centrala betydelse för tillväxt och välstånd.

Centrala områden för ägarprojektet var frågan om utvecklingen av den svenska ägarmodellen, beskattning av ägande samt kopplingen mellan privat förmögenhetsbildning och företagande.

"Företagsamt ägande" tog fram expertrapporter, arrangerade hearingar och rundabordssamtal, i en bred diskussion om framtidens ägarvillkor och hur det privata ägandet kan stärkas. Ett antal olika aktörer gavs möjlighet att uttrycka egna tankar och förslag i skrifter och på seminarier. De tankar och förslag som framförs i skrifterna är således författarens egna.

Att utveckla och förbättra villkoren för det privata ägandet är en självklar del i en reformagenda för att skapa ökad tillväxt och möta globaliseringens utmaningar.