Bygglov

RÅD Hanteringen av bygglov skiljer sig stort mellan olika kommuner. Företagen får olika förutsättningar, vilka påverkar företagens ekonomi och konkurrenssituation.

För att få bygga nytt, bygga till eller göra väsentliga förändringar i en byggnad krävs bygglov. Enligt plan- och bygglagen får ett bygglov som längst ta tio veckor att hantera. Det krävs en effektiv organisation för att lyckas med det. Ett bra grepp är att dela upp bygglovshanteringen i privata ärenden och företagsärenden för att snabba på processerna. När företaget får bygglov får arbetet inte påbörjas förrän kommunen har lämnat startbesked. Tiden mellan bygglov och startbesked är lika viktig som handläggningstiden för själva bygglovet.

Många företag drabbas av långdragna bygglovsärenden. När handläggningen drar ut på tiden blir det inte bara ett irritationsmoment för företagaren. Det kan också ge upphov till allvarliga förseningar och kostnader.
Handläggnings­­tiden för likartade bygglovsärenden kan skilja ett par månader mellan olika kommuner. Skillnaderna kan bero på politiska prioriteringar, resurser och rutiner. Kommunen bör kategorisera olika ärenden, mäta handläggningstider och införa servicegarantier. Det är ett viktigt styrinstrument. Att delegera beslut till tjänstemannanivå kan vara ett första steg att effektivisera och snabba på bygglovsprocessen. Samråds­processen bör också så långt som möjligt integreras i bygglovsprövningen.

Skillnader i avgifter

Kostnaderna för en kommuns verksamhet ska normalt täckas av kommunalskatten. Men för vissa tjänster, bland annat bygglov, får kommunen ta ut avgift.
Kommunerna fastställer till stor del själva sina avgifter. Bygglovsavgifter kan variera kraftigt mellan olika kommuner. Avgiften för ett bygglovsärende kan vara upp till åtta gånger högre i en kommun med höga avgifter jämfört med en kommun som valt att ta ut låga avgifter.
Bygglovsavgiften ska baseras på kommunens arbetsinsats och faktiska kostnader. Kommunen bör vara transparent och tydlig med hur de beräknar bygglovsavgiften.

Tips

  • Kategorisera olika ärenden (dela upp i privata ärenden och företagsärenden)
  • Mät handläggningstiderna. Inför gärna tjänstegarantier för snabbare processer
  • Delegera besluten till tjänstemannanivå för att effektivisera processen, så kallat delegationsbeslut från nämnd
  • Integrera samrådsprocessen i bygglovsprövningen
  • Var transparent och tydlig med hur ni beräknar bygglovsavgiften. Det gäller även för tillsyn under byggtiden