Företagslots

Många företagare önskar en kontakt som hjälper dem i kommunens byråkrati. En person som kan guida bland förvaltningar, nämnder och blanketter.

Företagslots är en kommunal service som förenklar processen när det gäller tillståndsärenden. En företagslots, som också kallas "One Stop Shop" eller "En dörr in", hjälper till med företagsärenden som berör mer än en myndighet och behöver samordnas för att kunna handläggas effektivt och utan att någon del av ärendet hamnar mellan stolarna. Via lotsen får de sökande exempelvis information om och tillgång till de blanketter som krävs för olika ärenden. Det förenklar för företagen, ger kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter. Tre av fem företagare efterlyser en sådan kontaktpunkt.

Ofta består företagslotsen av en samordnare som har mandat att påskynda ärenden. Övriga tjänstemän i företagslotsen varierar beroende på vilka förvaltningar som är berörda av frågeställningen. Det kan gälla frågor om plan- och bygglov, mark- och utbyggnadsfrågor, miljöbestämmelser, livsmedel, alkohol- och utskänkningstillstånd, brand- och säkerhet och teknik- och VA-frågor.

Information, samordning och beslut

Inför ett lotsmöte behöver företaget kortfattat beskriva vad man vill göra. Vid ett och samma tillfälle kan företaget sedan träffa berörda tjänstemän och huvudansvarig lots går igenom ärendet. Det handlar om tydlig och praktisk information samt rådgivning för att undvika missförstånd och dubbla budskap. Under mötet klargörs vilka tillstånd som behövs för företaget och hur tillståndsansökan bör formuleras. Metoden underlättar också för kommunens tjänstemän att se "helheten" i ett ärende och de kan lättare planera när tillståndsgivningen kan förväntas vara färdig. Tillståndshandläggningarna samordnas så att ett besked kan ges så snabbt som möjligt och tillsynen går smidigare eftersom företagen och tjänstemännen känner till varandra. Företagslotsen driver aktivt på för att föra fram ärendet till ett snabbt beslut. Som exempel kan kommunen tillse att tjänstemän har möjlighet att fatta beslut i tillståndsärenden utan politisk behandling.

Bibehållen kommunal rättssäkerhet

Företagslotsen kan tillämpas med bibehållen rättssäkerhet och utan avkall på kvaliteten i kommunens myndighetsutövning. Kommunen kan fatta beslut i de nämnder och förvaltningar som den har idag. Inom vissa områden kan dock kommunen behöva komplettera och bredda sin kompetens för att kunna erbjuda det sökande företaget den service som behövs. Det viktiga är att kommunens organisation fungerar serviceinriktat för företagen samt främjar samordningen och dialogen mellan förvaltningarna.

Nätet som informationskanal

Det är viktigt att funktionen marknadsförs såväl internt i den kommunala förvaltningen som externt gentemot företagarna. Information om regler, krav, avgifter och kontaktpersoner bör vara lättillgängligt via kommunens hemsida. Informationen bör vara anpassad efter företagens behov så att de snabbt och enkelt kan få kunskap om villkoren för deras verksamhet. Vissa kommuner ger även företagen möjlighet att följa ett ärende på nätet. I kommunerna Järfälla, Kalmar, Ludvika. Norrtälje, Täby, Växjö, Ängelholm och Östhammar kan företagen följa sitt ärende på nätet.

Ny standard för kommunal företagslotsning

Sedan 2013 finns det en framtagen standard för kommunal företagslotsning: Kommunal företagslotsning - Ledning, process och personal som är framtagen av Swedish Standard Institute. Syftet med denna standard är att öka kvaliteten i Sveriges kommuners näringslivstjänster för företagare och att skapa ett mer attraktivt kommunalt företagsklimat. Standarden är uppdelad i tre nivåer: hur kommunledningen ska arbeta, hur företagslotsning fungerar i praktiken och vilken kompetens personalen ska ha. Mer information hittar du här