Livsmedelskontroll

För företag som hanterar livsmedel har det stor betydelse hur kommunen utövar sin roll som tillsynsmyndighet. Avgifter, service och rådgivning påverkar företagens ekonomi och konkurrensförutsättningar.

Företag som hanterar livsmedel har ett stort ansvar för produkternas kvalitet. Ingen ska behöva bli sjuk av mat som säljs i våra butiker eller som serveras på restauranger. Som tillsynsmyndighet ska kommunen övervaka företagens egenkontroll och bistå med råd och handledning.

Avgifterna skiljer sig mellan kommunerna. Den kan vara nästan tio gånger dyrare i en kommun jämfört med en annan. Med så stora skillnader får företagen olika konkurrensförutsättningar.

Koppling mellan arbetsinsats och avgift

På sin hemsida bör kommunen tydligt redovisa timtaxan och beskriva vilka faktorer som ligger till grund för riskklassificeringen av olika typer av livsmedels­anläggningar. Det bör finnas en tydlig koppling mellan den arbetsinsats kommunen gör för det enskilda företaget och den avgift företaget betalar. Om kommunen inte genomför någon kontroll på plats eller om kontrollen är mindre omfattande än planerat bör avgiften minskas alternativt utgå.

Samordning sparar tid och pengar

I många kommuner samordnas livsmedelskontrollen med annan kommunal tillsyn. Detta är tids- och kostnadseffektivt både för företagen och för kommunen. Livsmedels­kontrollen kan till exempel samordnas med tillsynen av serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, läkemedel och tobak.Samordning och samsyn mellan kommunerna och med de statliga aktörerna på livsmedelsområdet kan utvecklas. Vid länsträffar skulle man i större utsträckning kunna diskutera samsyn och tillämpning av regelverket kring livsmedelskontrollen. Kommuner med liten förvaltning eller få inspektörer skulle kunna samarbeta med andra kommuner för att på så sätt stärka samordningen och utöka erfarenhetsutbytet.

Goda kommunala exempel

Rättvik utvecklade livsmedelskontrollerna till att bli en dialog med företagen och förändrade avgiftsfaktureringen som en följd av det. Förr fakturerades avgiften i början av året, oavsett om det blev ett tillsynsbesök eller inte. Systemet saknade transparens och trovärdighet. Man insåg problematiken och förklarade det för politikerna. Nu fakturerar man om man gör ett besök - och bara för den tid besöket tar, och i slutet av sommaren i stället för i början av året. Det fungerar bättre då många av företagen har sin högsäsong under sommaren.