Miljötillsyn

Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldiga att anmäla det till sin kommun. För företagen har det stor betydelse hur kommunen utövar sin roll som tillsynsmyndighet.

Företag med miljöfarlig verksamhet, till exempel en biltvätt, ska ha rutiner för att kunna arbeta på ett miljömässigt korrekt sätt. Företagen ska ha program för egenkontroll. Det är kommunen som utövar tillsyn, vilket omfattar bland annat att inspektera företagens egenkontroll.

Stora skillnader i avgifter

Kommunen kan ta ut avgifter för hanteringen av anmälan och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Man tillämpar självkostnads­principen det vill säga avgifterna ska motsvara kommunens faktiska kostnader för hanteringen. Kommunen ska också tillämpa likställighetsprincipen som säger att alla företag i kommunen ska behandlas lika.
Kommunerna bestämmer själva vilka avgifter de tar ut. Därför varierar avgifterna mellan olika kommuner. Till exempel kan ett företag med biltvätt i en kommun med höga avgifter få betala nästan 20 000 kr mer i anmälnings­avgift och 10 000 kr mer i årlig tillsynsavgift än i en kommun med låga avgifter.
Kommunen bör redovisa vilka kostnader avgifterna ska täcka. Det bör finnas en tydlig koppling mellan den avgift varje företag betalar och kommunens arbetsinsats för respektive företag. På kommunens hemsida ska det finnas information om när och för vad företaget betalar avgift. Där bör det tydligt framgå vilka kostnader som ingår i kommunens självkostnadsberäkning.

Bara hälften av Sveriges kommuner genomför årliga tillsynsbesök. De flesta kommunerna tar ändå ut tillsynsavgift varje år. Det är rimligt att avgiften reduceras - eller helt utgår - om tillsynen inte genomförs eller blir mindre omfattande än planerat.

Samordning sparar tid och pengar

För att inte belasta företagen i onödan bör kommunen samordna sin tillsyn av miljöfarlig verksamhet med annan kommunal tillsyn. Många kommuner samordnar tillsynen av miljöfarlig verksamhet med till exempel livsmedelskontroller och tillsyn på energiområdet. Det är tids- och kostnadseffektivt för både kommunen och företagen.

Information och rådgivning

På kommunens hemsida bör det finnas tydlig information om vilka krav som gäller för anmälan och tillsyn. På hemsidan bör det också finnas kontaktuppgifter till kommunens miljöhandläggare och information om när de är tillgängliga för upplysningar, vägledning och råd.