Offentlig upphandling

Inom kommunerna finns en stor potentiell marknad för privata utförare. Genom bra och kvalitativa upphandlingar kan företagen få ta del av denna marknad. För företagen är kommunerna en viktig kund. Offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för miljarder varje år.

Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas när en upphandlande myndighet ska tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader. Upphandlingar av skattefinansierade varor och tjänster är ett verktyg som stärker företagsklimatet. Den offentliga upphandlingen betyder mycket både för den offentliga verksamheten och de privata företagen.

Följer fem principer

Lagen om offentlig upphandling, LOU, innehåller regler om hur upphandlingar ska gå till för att garantera att konkurrensen upprätthålls och medborgarnas pengar används effektivt. Reglerna ska följas av kommuner, landsting och statliga myndigheter, men också av de allra flesta kommunala bolagen och en del statliga bolag. Enligt reglerna i LOU ska en upphandlande myndighet följa fem grundläggande principer:

 • Principen om icke-diskriminering
  Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet
 • Principen om likabehandling
  Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle
 • Principen om ömsesidigt erkännande
  Intyg och certifikat som utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska även gälla i övriga EU/EES-länder
 • Proportionalitetsprincipen
  Krav på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som upphandlas
 • Principen om transparens
  Innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras

Uppföljning och utvärdering

Efter slutförd upphandling är det viktigt att kommunikationen mellan upphandlare och leverantör är god under hela avtalsperioden. Den upphandlande kommunen bör kontinuerligt följa upp avtalet och säkerställa att kvaliteten och leveransen motsvarar det man kommit överens om. För att ständigt kunna förbättra de upphandlingar och avtal kommunen gör, och för att tillvarata idéer från leverantören, är en utvärdering nödvändig. Företagare uppfattar ofta kommunen som en bra kund. Det är sällan problem med betalning, men däremot är de ofta förvånade över att kommunen så sällan följer upp att man fått det som beställts. Följ gärna upp både offentlig och privat verksamhet med samma mall.

Goda kommunala exempel

Kommuner informerar i större eller mindre grad om offentlig upphandling på sin hemsida. Förutom aktuell upphandlingspolicy är det värdefullt för företagen om de även kan hitta en aktuell avtalsdatabas tillsammans med information om pågående och kommande upphandlingar. Järfälla och Kungsbacka är goda exempel på hur man på sin hemsida kan kommunicera med företagare på ett bra och tydligt sätt. Där finns bland annat tips till företagare och information om hur en upphandling går till.

Tips för företagare:

 • Gå på de informationsmöten som upphandlarna anordnar. Ställ frågor om något är oklart
 • Be om information om hur avtalen ser ut idag, när löper ramavtalen ut? Då är ni förberedda inför nästa upphandling
 • Fyll i anbudsformulären noga
 • Återkoppla till upphandlarna, vad kan bli bättre till kommande upphandlingar?
 • Behöver du hjälp? Bransch- och näringslivsorganisationer kan ge råd om regelverkens tillämpning

Tips för kommuner:

 • Ta fram en tydlig upphandlingspolicy
 • Enkla och tydliga förfrågningsunderlag, gynnar både upphandlare och leverantörer. Ställ därför bara relevanta krav som fokuserar på varan eller tjänsten
 • Inled gärna förfrågningsunderlaget med en kort introduktionstext så kan företagarna lättare avgöra om det är en relevant upphandling
 • Skapa tydliga anbudsformulär med svarsrutor efter varje krav. På så sätt ökar möjligheterna för leverantören att besvara alla frågor korrekt
 • Anpassa upphandlingarna efter vilken typ av tjänst eller vara som ska upphandlas. Kommunen kan ange ett antal skallkrav avseende kvalitet och välja den leverantör som erbjuder det bästa priset. Man kan också bestämma ett fast pris och välja den utförare som bäst motsvarar de uppställda kriterierna. Ett annat alternativ är också att vikta kvalitet och pris mot varandra
 • Vid stora upphandlingar kan mindre leverantörer ha svårt att vara med. Ge därför företag möjlighet att lägga anbud på delar av den totala beställningen
 • Bjud in företagen till informationsträffar där ni berättar om hur offentlig upphandling fungerar, er upphandlingspolicy och kommande upphandlingar. Förklara vad lagar och bestämmelser innebär. På så sätt skapas en bra dialog
 • Dialog före, under och efter en upphandling leder till att fel undviks men ger också en bättre analys inför nästa upphandling. Med företagen kan kommunen diskutera tankar, idéer och få konkreta tips
 • En ”öppen kommun” har oftast mindre problem med överprövningar än en ”stängd kommun”. Varför inte sända ut frågeställningarna på en remissrunda innan upphandlingen startar. På så vis kan fel undvikas som annars kan föranleda omfattande ändringsprocesser, avbrutna upphandlingar och överprövningar
 • En övergång till elektroniska upphandlingsförfaranden är allt vanligare och gynnar sannolikt såväl upphandlare som leverantörer
 • Utnyttja kommunens hemsida och samla allt material som rör upphandlingar i kommunen under en gemensam rubrik
 • Information om kommande upphandlingar
 • Upphandlingspolicy
 • Avtalsdatabas
 •  Kontaktpersoner
 • Anbudsunderlag/blanketter
 • Möjlighet att lägga anbud online