Serveringstillstånd

Det finns stora skillnader i kommunernas hantering av serveringstillstånd. Handläggningstider, servicenivå och avgifternas storlek har stor betydelse för företagen.

Den svenska alkoholpolitiken ska främja folkhälsan genom att minska alkoholens skadeverkningar. Kommunerna svarar för prövning av tillstånd och tillsyn. För företag som serverar alkohol har det stor betydelse hur kommunerna tillämpar regelverket.

Ju snabbare företagen kan få tillstånd beviljat desto fortare kan de komma igång med sin verksamhet. Ur konkurrens- och rättsäkerhetsperspektiv är det viktigt att Sveriges kommuner har likvärdig hantering. Men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Handläggningstiden för ett serverings­tillstånd kan skilja flera veckor mellan olika kommuner.
Skillnaderna kan bero på politiska prioriteringar, resurser och rutiner. Det finns en stor potential för många kommuner att snabba upp sina handläggningstider. Om ansökan är komplett bör kommunen kunna bevilja ett serveringstillstånd inom tre veckor.
Ett första steg för att snabba på ärendeprocessen kan vara att delegera beslut till tjänstemännen. Det kan förkorta hanteringen med ett par veckor.

Avgifter och servicegaranti

Kommunerna har rätt att ta ut avgifter för serveringstillstånd och för tillsyn. Avgifterna ska baseras på kommunens arbetsinsats och faktiska kostnader. Det bör vara tydligt när och för vad företagen betalar sin avgift. Men transparensen är ofta dålig. Det är svårt att härleda kommunens motprestation.
Kommunen bör skilja på övergripande kostnader och vad som kan hänföras till tillsynen av ett enskilt företag. Om kommunen inte genomför tillsyn på plats ute hos företaget bör avgiften minskas. En del kommuner har delat upp ­tillsynsavgiften i en fast och en rörlig del. De debiterar den rörliga delen när besök genomförs.

För företagens planering är det viktigt att i förväg veta hur lång tid det kommer att ta att få serveringstillstånd. Många kommuner inför servicegarantier. I en servicegaranti åtar sig kommunen att handlägga en ansökan inom en viss tid. Om kommunen inte klarar att uppfylla sitt åtagande bör avgiften minskas eller efterskänkas.

Samordning sparar tid och pengar

Kommunen kan samordna sin tillsyn av alkoholservering med andra kommunala tillsyns­områden. Det görs också i de flesta kommuner. Tillsyn av alkoholservering kan till exempel samordnas med tillsyn av tobaksförsäljning, livsmedel, läkemedel, miljö och brand. Samordning är tids- och kostnadseffektivt både för företagen och för kommunen.

Information till företagen på hemsidan

På kommunens hemsida bör det finnas information om vilka krav som gäller för serveringstillstånd, vad en ansökan ska innehålla samt blanketter för ansökan. Det bör också finnas kontaktuppgifter till de tjänstemän som kan hjälpa till med information, vägledning och råd och tydlig information om vilka tider det går att få kontakt med dem.