Tjänstegarantier

Att upprätta tjänstegarantier inom kommunen är ett bra sätt att tydligt visa företagare vad de kan förvänta sig när de till exempel ansöker om bygglov eller annat tillstånd. Det hjälper företagare att planera sina investeringar samt påskyndar ärendehanteringen.

Tjänstegarantier är konkreta och överskådliga beskrivningar av olika kommunala tjänster. De tydliggör vilken service företagare och andra kan förvänta sig för skattepengarna. Tjänstegarantierna är en del av kommunernas kvalitetsarbete. Vanligast är garantier som rör vård och barnomsorg, men en handfull kommuner har garantier även på områden som rör företagande. Det kan exempelvis gälla garantier för att en ansökan om bygglov ska behandlas inom två veckor eller att en ansökan om tillstånd att servera livsmedel på ett annat ställe än i livsmedelslokal behandlas inom en vecka.

Kommuner som tillämpar tjänstegarantier garanterar att ärenden behandlas inom utsatt tid. Det blir påtagligt lättare för företagen att planera och förutse hur lång tid ett ärende kan beräknas ta. Därmed minskar ”förväntansgapet”, alltså skillnaden mellan vad företagarna förväntar sig och den service som kommunen faktiskt levererar. Förutsägbarhet och att kommunen är konsekvent i sitt arbete har betydelse för företagen i deras dagliga arbete.

Så fungerar en tjänstegaranti

Den som ansökt om tillstånd i en kommun som tillämpar tjänstegarantier kan få ett brev där förvaltningen bekräftar att en ansökan inkommit, berättar vem som handlägger ärendet och anger den normala handläggningstiden. Behöver en ansökan kompletteras ska den sökande snabbt få besked om detta och hur den ska kompletteras. Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska den sökande få besked om orsaken till förseningen.

Snabbare handläggning

En vanlig farhåga är att rättsäkerheten ska bli lidande om kommunen lovar att hantera ärenden inom en viss tid. Men erfarenheter visar att kvaliteten i kommunens beslutsfattande inte försämras. Det kan innebära att en del ärenden som tidigare gick till en nämnd i stället avgörs på tjänstemannanivå. Resultatet är snabbare handläggning eftersom ärendet inte behöver bli liggande till nästa nämndsammanträde.

Samarbete en förutsättning

Att ta fram garantier kräver tid och kraft. Ett trepartssamarbete, där medborgare, tjänstemän och politiker deltar, ser Kommunförbundet som en förutsättning för framgångsrika tjänstegarantier. Tjänstegarantierna måste förankras och marknadsföras både internt i de egna förvaltningarna och externt gentemot brukarna. Det är också viktigt att företagare och privatpersoner kan komma med synpunkter och klagomål på sådant som man upplever som fel och brister i den kommunala verksamheten. Tjänstegarantier är inget statiskt verktyg, de behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt.

Här kan du läsa mer om några av de kommuner som arbetar aktivt med tjänstegarantier.