Utmaningsrätt

Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på.

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.

Utmaningsrätten, eller utmanarrätten som den också kallas, avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig från kommun till kommun. Det är alltså upp till respektive kommun att välja vilka delar som omfattas, dock är det gemensamt för samtliga kommuner som infört utmaningsrätt att myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal inte kan utmanas.

Förnyar och förbättrar kommunal verksamhet

Förutom att öppna upp den kommunala marknaden är vinsten nya och bättre sätt att bedriva den kommunala verksamheten på. Utmaningsrätten är praktiskt taget en kostnadsfri genomlysning av den kommunala organisationen och kan liknas vid rätten att lämna medborgarförslag. För att utmaningsrätten ska få någon verklig betydelse krävs att kommunen aktivt marknadsför möjligheten, både internt inom kommunorganisationen och externt till utomstående parter.

Verksamheten som är tänkt att utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. En utmaning ska riktas till den nämnd som idag driver den verksamheten som är tänkt att utmanas. Det är även viktigt att tänka på att utmaningen blir ett offentligt dokument som alla får tillgång till, varför det kan vara viktigt för den som utmanar att inte alltför detaljerat beskriva hur verksamheten är tänkt att drivas. Själva utmaningen behöver inte vara lång, men bör innehålla följande:

  • Vilken verksamhet i kommunen som utmanas
  • Om hela eller delar av verksamheten utmanas
  • En beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten
  • En uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten

När en utmaning kommer in till kommunen ska den berörda nämnden besluta om utmaningen godkänns eller inte. Hur en nämnd tar ställning till utmaningen bestäms bland annat av de lagar och inriktningsmål som styr den verksamhet som utmanas. Om nämnden beslutar att utmaningen får avslag så ska det beslutet motiveras. Godkänns utmaning kommer ett upphandlingsförfarande att genomföras, där den som ställde den ursprungliga utmaningen blir en av parterna. Det finns alltså ingenting som säger att den som initierade utmaningen även får uppdraget att driva verksamheten.

Läs mer om kommuner som arbetar med utmaningsrätt här.