Att skapa värde ur akademisk forskning - Några reflektioner över det brittiska systemet för kommersialisering av forskningsresultat

RAPPORT Publicerad

Den kanske svåraste och viktigaste utmaningen för svensk forsknings- och näringspolitik är att forskningsresultat och nya idéer skall resultera i innovationer, nya produkter, tjänster, processer och företag.

Sverige har länge varit ett av OECD-områdets forskningsintensivaste land. Sverige har även en tätposition i världen när det gäller beviljade patent i förhållande till befolkningens storlek. Stuttgart, Frankfurt och Stockholm är till exempel de regioner i Europa som är mest framgångsrika när det gäller att söka patent i USA.

Men vår patentbalans är ojämn. I allt högre omfattning licensieras svenska patent till utlandet, där de omsätts i produkter, tjänster och företag. De ekonomiska vinsterna av framgångsrik svensk FoU hamnar utanför landet i för stor omfattning.

När det gäller utformningen av innovationssystem är det motiverat att ta lärdom av hur andra länder arbetar. I denna rapport har vi valt att studera hur Storbritannien arbetar med incitament för kommersialisering av forskningsresultat. Det finns mycket att lära av den politik som förts i Storbritannien inom detta område, även om det är omöjligt att dra för långtgående slutsatser av erfarenheterna i ett land och försöka överföra det rakt av i en annan miljö.

Rapporten bygger på en studieresa i England i mars 2002, med besök på bl a Cambridge och Oxford, Departement of Trade and Industry samt en rad privata eller semi-offentliga aktörer i avknoppningsmiljön.

Författare