Globaliseringens utmaningar och möjligheter

RAPPORT Publicerad
Omslag - Globaliseringens utmaningar och möjligheter

För att ta tillvara globaliseringens möjligheter på ännu bredare front krävs att den nationella och lokala företagsmiljön ständigt utvecklas. Politiska beslut behöver resultera i bättre förutsättningar för företag att stärka sina konkurrensfördelar och därmed möjligheterna att möta globaliseringens utmaningar.

Den här rapporten bygger på möten med en mängd företagare och på djupintervjuer med ett mer begränsat antal, 22 stycken. Den belyser hur företag idag ser på den växande globala marknaden. Rapporten pekar också ut viktiga förbättringar som behövs för att stärka konkurrenskraften för såväl enskilda företag som för landet. Globaliseringen fortsätter vidare varje dag och det kan vi bara acceptera. För att manövrera rätt behövs handlingskraft och beslut.

Intervjuerna med företagarna kan sammanfattas i nio viktiga slutsatser:

  1. De vägar svenska företag hittar för att möta globaliseringen är olika och ofta oväntade, det finns inga allmängiltiga svar. Globaliseringen innebär en mängd möjligheter och det gäller att hitta sin egen styrka och strategi.
  2. Att vara unik i ett marknadsperspektiv är nödvändigt på en global marknad. Att helt enkelt bli stark i en smalare nisch. Kvalitet är nyckelbegrepp.
  3. Alla affärer handlar om relationer mellan människor. Det gäller att se och lära. Och om att våga. Företagare får indirekt stöd om också politiker bygger internationella relationer.
  4. Globaliseringen handlar för de flesta företag inte om att ”flytta från Sverige eller inte”. Det är ingen svart/vit fråga. Kärnfrågan är snarare vilka delar av verksamheten som bör bedrivas i Sverige och vilka som bör bedrivas i något annat land.
  5. Det finns i grunden ingen motsättning mellan att företagen anställer utomlands och att de anställer i Sverige. Att växa globalt handlar för många företag om att bedriva delar av verksamheten i andra länder – med egen personal på plats. De jobb som skapas utomlands bidrar därför till att företaget blir starkare – och därmed kan skapa jobb i Sverige.
  6. Också politiken är utsatt för internationell konkurrens. Vi kan inte betrakta det som beslutas i Sverige enbart med svenska glasögon.
  7. En avgörande faktor för att företagen ska kunna möta globaliseringen är flexibiliteten på arbetsmarknaden. Är flexibiliteten tillräcklig kan företagen lättare hitta sätt att hantera de utmaningar de möter. Då kan man också skapa jobb åt fler.
  8. Tillgången på kompetent arbetskraft – såväl akademiskt utbildad som yrkesutbildad – är en framtidsfråga som oroar många företagare och kan komma att innebära ett potentiellt hinder för fortsatta globala framgångar.
  9. Kostnadsläget i Sverige – främst arbetskraftskostnaderna, men även energi- och transport-kostnaderna – ses som framtida problem för många företag.
Författare