Sverige kan bli en vinnare i globaliseringen!

PROGRAMFÖRKLARING 2006 Svenskt Näringsliv vill göra globaliseringen till en fråga i vardagen. Enskilda människors inställning. Kunskap och beredskap är liksom det lokala företagsklimatets förutsättningar avgörande för om globaliseringens möjligheter kan tas tillvara. Vi behöver tänka och agera glokalt - både lokalt och globalt samtidigt.

Sverige kan bli en vinnare i globaliseringen men då krävs ökad insikt, bättre förutsättningar samt beredskap att förändra och förnya. Detta är en av utgångspunkterna för den Kris- och Framtidskommission som Svenskt Näringsliv startat och som leds av VD Urban Bäckström. Kommissionen kommer att presentera ett flertal förslag på hur företagsklimatet i Sverige kan förbättras.

Sverige är ett land som historiskt sett starkt bejakat och tagit tillvara den globala ekonomins möjligheter. Det som nu sker medför en omvandling som går snabbare och är mer omfattande än vi upplevt i modern tid. Nya marknader öppnas, affärs- och produktionssystem ändras till följd av teknisk utveckling och andra kostnadsmiljöer samt gränslös rörelse för kompetens, kapital och information. Allt detta gynnar i slutänden konsumenter men innebär också att jobb flyttar från Sverige till andra länder.

Utmaningen ligger i att skapa nya jobb! Globaliseringen ger stora möjligheter till detta.

Globaliseringen måste bli glokal

I dag domineras globaliseringsdebatten av tre huvudlinjer:

  • Den är till stor del abstrakt, akademisk och övergripande och förs på en makroekonomisk nivå.
  • Den tar ofta upp globaliseringen som negativ och hotfull och med protktionistiska förtecken.
  • Den är undanglidande och svepande med hänvisning till att det bara är en helt normal strukturomvandling vi ser runt om oss.

Svenskt Näringsliv anser att det behövs en betydligt bredare diskussion som är mer konkret och relevant för vanliga människor. En diskussion som fokuserar på möjligheter och på de förutsättningar vi själva kan påverka. Svenska folket är redan idag globaliserade i sin vardag, som konsumenter men också i sin vardag på arbetet.

Hälften av svenskarna ser positivt på globaliseringen och har uppfattningen att Sverige kan vinna på denna (Temo 2005). Det är en bra utgångspunkt. I en egen undersökning december 2005 konstaterade Svenskt Näringsliv att 4 av 10 företagare ser globaliseringen som något mycket positivt, 1 av 10 var negativa och resterande ser både möjligheter och hot.

I Västernorrland arbetar var femte anställd i det privata näringslivet i ett utlandsägt företag, det finns över 400 exporterande företag och exporten har fördubblats sedan år 2000.

Proaktiv hållning enda vägen

Globaliseringen är ingen ”ja och nej”-fråga. Vi kan förhålla oss aktiva eller passiva. Passivitet för ett litet land som Sverige leder till urholkat välstånd och den enda vägen för framtiden är en proaktiv hållning.

Viktiga frågor är:

  • Hur ökar vi vår beredskap att ta tillvara möjligheter?
  • Vad händer om vi inte gör något?

Svenskt Näringsliv satsar mot denna bakgrund på att bredda och konkretisera globaliseringen genom en rad aktiviteter under de kommande åren:

  • Vi vill engagera fler företagare genom att sprida goda framgångsexempel
  • Vi vill få till stånd många samtal mellan företagare och medarbetare på arbetsplatserna runt om i landet
  • Vi vill stimulera till diskussion i lokala politiska församlingar
  • Vi vill lyfta globaliseringsfrågorna i skolans undervisning.

Det här gör Svenskt Näringsliv under 2006

Minst 100 konkreta företagsexempel och många företagarmöten landet runt

Med start i Jönköping den 2 februari presenteras de första 10 av minst 100 konkreta exempel på företag som växt lokalt med en global affärsstrategi. För var och en av Svenskt Näringslivs 21 regioner kommer vi att presentera regionala fakta om globaliseringen idag samt flera exempel på hur företag idag nyttjar möjligheterna. Vi räknar med att nå minst 5000 företagare i denna landsomfattande dialog.

Genom denna satsning vill vi sprida framtidstro, visa på konkreta möjligheter men även företagare emellan diskutera egen beredskap och villkoren i den lokala miljö de finns att vara konkurrenskraftiga och jobbskapande.

Material för samtal på arbetsplatser

Svenskt Näringslivs medlemsföretag har ca 1,5 miljon medarbetare. Vi tar nu fram ett diskussionsmaterial att användas vid medarbetarmöten. Ett material som bidrar till ökad insikt om globaliseringen samt om hur de egna förutsättningarna kan förbättras, både inom företaget och i det lokala företagsklimatet.

Det glokala företagsklimatet i en kommun

Svenskt Näringsliv har under många år fört en dialog med kommunala politiker och tjänstemän om det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har utvecklat en metod för att mäta detta. En metod som 2 av 3 kommuner använder regelbundet. Vi ska nu bredda denna undersökning så att vi fångar in även faktorer som visar hur pass globaliserad en kommun är. Vårt syfte är enkelt att öka kunskap samt insikt om betydelsen av de lokala förutsättningarna för ett växande näringsliv.

En första test kommer att genomföras i Vingåkers kommun om drygt en månad. En spridning till landets alla 290 kommuner kan därefter fortsätta under hösten och nästa år.

Den 30 maj inbjuder vi alla landets kommun- och näringslivschefer till Svenskt Näringslivs första kommundag om det lokala företagsklimatet i en global verklighet.

200 gymnasielärare inbjuds till kunskapsdagar om det nya Europa

I våra kontakter med lärare efterlyser man ett aktuellt och enkelt material om globaliseringen. Mycket intresse finns, med rätta, på utvecklingen i Kina och i Indien. Men 1-2 timmar med flyg från vilken flygplats som helst i Sverige sker också en snabb tillväxt och en positiv förändring för miljontals människor i det östra Europa. Så nära men ändå okänt för väldigt många.

Svenskt Näringsliv bjuder nu in 200 gymnasielärare från hela landet till kunskapsdagar om det ”globala” östra Europa. I samarbete med dessa lärare ska vi ta fram ett enkelt och anpassat material för undervisning. Vi startar med förberedelsmöten i slutet av maj, bildar 10 arbetsgrupper som under fyra dagara, den 28 september – 1 oktober, skaffar kunskap genom att själva besöka 10 städer i östra Europa och vi avslutar arbetet genom arbetsmöten under november. Därefter kommer vi att sprida det material som tagits fram.

Vi vill göra globaliseringen till en lokal angelägenhet – glokalisering

Runt om i landet kommer Svenskt Näringsliv under året att erbjuda många tillfällen till dialog. Genom ett 40-tal näringslivsdagar kommer många lokala arenor att skapas för ökad kunskap. En sådan näringslivsdag arrangeras i Sundsvall den 27 mars.