Regeringen missar målet med införande av nytt revisionspaket

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen har lagt ett förslag om hur EU:s revisionspaket ska införas i Sverige. Men vissa bestämmelser i förslaget går längre än vad EU-reglerna kräver. Svenska företag kan därmed drabbas av mer krångel och ökad administration än vad som är nödvändigt, skriver Claes Norberg, redovisningsexpert.

Claes Norberg

Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: Nicklas Mattsson

Regeringen har i en lagrådsremiss lagt fram förslag om hur EUs revisionspaket ska införas i Sverige. Paketet består av en EU-förordning som gäller direkt för företag av allmänt intresse (noterade företag och finansiella företag), och ett EU-direktiv. Lagrådsremissen innehåller förslag till svenska regler i de delar av paketet som inte är direkt gällande och de delar som innebär valmöjligheter för medlemsländerna. Regeringen har i flera fall utnyttjat den möjlighet till flexibilitet som EU-paketet medger, vilket i någon mån begränsar den ökning av regleringsbördan som bestämmelserna innebär för de reviderade företagen. Svenskt Näringsliv är dock kritisk till regeringens förslag till bestämmelser om övervakning av och sanktioner mot noterade företag. Reglerna träder i kraft 17 juni 2016 och ska i flertalet fall tillämpas på det räkenskapsår som påbörjas närmast efter denna dag.

Genom de nya bestämmelserna införs bland annat ett krav på att företag av allmänt intresse ska byta revisionsbyrå med vissa tidsintervall. Regeringen föreslår att svenska noterade icke-finansiella företag ska kunna behålla samma revisionsbyrå i 20 år, eller – under vissa förutsättningar – 24 år.

Finansiella företag ska däremot byta revisionsbyrå efter tio år. Vidare införs regler som innebär begränsningar i möjligheten för företag att anlita sin revisionsbyrå för konsulttjänster. På detta område föreslår regeringen att vissa lättnader som framgår av EU-förordningen ska införas. Revisionspaketet sätter också gränser för revisorernas arvoden. Regeringens föreslår att dessa regler införs i Sverige utan några ytterligare begränsningar. För företag av allmänt intresse innebär revisionspaketet att nya regler införs för revisionsutskottens arbete. I denna del har regeringens förslag anpassats till den svenska modellen för bolagsstyrning.

Det föreslås också att Finansinspektionen ska övervaka att de noterade företagen följer reglerna om upphandling och val av revisorer. Om företagen inte följer reglerna ska bland annat sanktionsavgifter kunna beslutas. Den utredning som föregick lagrådsremissen (SOU 2015:49) gjorde en annan tolkning av EU-reglerna och kom fram till att bestämmelser om sanktioner och övervakning i linje med de som regeringen nu föreslår inte är nödvändiga att genomföra. Svenskt Näringslivs tolkning av EU-reglerna överensstämmer med utredningens. Det är därför beklagligt att regeringen nu inför ett krav på att Finansinspektionen ska övervaka verksamheten i icke-finansiella noterade företag i kombination med att inspektionen får kraftigt utökade sanktionsmöjligheter.

Svenskt Näringsliv konstaterar också att skillnader i krav på byrårotation bidrar till ökad komplexitet för koncerner där olika regler gäller för koncernföretagen. Det gäller exempelvis koncerner där något eller några av koncernföretagen är finansiella. Det gäller också på EU-nivå beroende på att medlemsländerna väljer att införa EU-reglerna på olika sätt. Företag av allmänt intresse med etableringar i olika medlemsländer kommer att tvingas hantera upp till 28 olika regelverk. Till följd av att bestämmelserna inte harmoniserats kommer därmed internationellt verksamma företag att drabbas av mer krångel och ökade administrativa bördor. Svenskt Näringslivs bedömning är därför att målsättningarna med EU-paketet, som bland annat varit att öka revisionskvaliteten och revisorernas oberoende, inte annat än i begränsad omfattning kommer att uppfyllas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Delade meningar om elektronisk rapportering

INTERNATIONELLA SKATTEFRÅGOR Konsulter och rådgivare är positiva till EU-krav på elektronisk rapportering av finansiella data från noterade företag från 2020 medan företag hellre ser att utvecklingen drivs av investerare och kundkrav. Så sammanfattar Claes Norberg, professor och redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv diskussionen när de främsta experterna på området från akademi, företag och rådgivare samlades i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Bolagsskatten stabil idag – men svenska intressen hotas i framtiden

SKATTER Svenska företag är stabila skattebetalare. Därtill är kommande EU-regler oroande och svenska politiker har misslyckats med att hävda de svenska intressena, menar Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringen missar målet med införande av nytt revisionspaket

KOMMENTAR Regeringen har lagt ett förslag om hur EU:s revisionspaket ska införas i Sverige. Men vissa bestämmelser i förslaget går längre än vad EU-reglerna kräver. Svenska företag kan därmed drabbas av mer krångel och ökad administration än vad som är nödvändigt, skriver Claes Norberg, redovisningsexpert.