Arbetsgivarens syn på utlandserfarenhet

RAPPORT Publicerad
Andelen som studerar utomlands sjunker stadigt, trots att det gjorts stora insatser för att internationalisera den högre utbildningen de senaste åren. Utvecklingen går stick i stäv med vad som krävs för att Sverige ska kunna konkurrera i en allt mer globaliserad värld, där internationella erfarenheter och interkulturell kompetens blir allt viktigare.

Idag saknas utvärderingar som tar hänsyn till mer mätbara kvalitetsmått så som vad utlandsstudierna innebär för studenters möjligheter till arbete efter examen, karriärvägar och lönenivå. Går det att påvisa att utlandserfarenhet ökar studenters anställningsbarhet, skapas incitament för fler att vilja förlägga delar av sin utbildning utomlands.

Denna rapport är den första mer omfattande i Sverige som bekräftar att utlandserfarenheter är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. I stort sett samtliga arbetsgivare efterfrågar egenskaper som kommunikativ förmåga, social kompetens, anpassningsbarhet och initiativförmåga. Det är samma egenskaper de tror att studenter som studerat eller praktiserat utomlands utvecklar.

Mest attraktivt hos arbetsgivarna är en svensk examen med delar av utbildningen genomförd utomlands, i form av studier eller praktik, i synnerhet praktik. I 99 fall av 100 visar det sig vara en fördel att ha bedrivit studier/praktiserat utomlands, om arbetsgivarna ställs inför en situation när de ombeds välja mellan personer med i övrigt samma kvalifikationer.

Författare