Kvalitet för relevans

RAPPORT Publicerad

Svenskt Näringsliv har under de senaste två åren undersökt hur Danmark, Nederländerna, Finland, Skottland och Norge via sina styrsystem för den högre utbildningen, i synnerhet sina kvalitetssystem, involverar arbetslivet för att bidra till för arbetsmarknaden relevanta utbildningar och främja kompetensförsörjningen. Länder som Danmark och Nederländerna är långt framme i sina kvalitetssystem vad gäller att bedöma utbildningars relevans för arbetslivet. I dessa länder tenderar också matchningen på arbetsmarknaden fungera bättre än i Sverige.

De danska och nederländska systemen bör därför undersökas närmare. Båda systemen upplevs vara kvalitetsdrivande och uppfyller kriterierna för medlemskap i ENQA, med bibehållet resultat- och effektfokus. Båda systemen har dessutom en bred legitimitet även utanför akademin och ger blivande studenter och andra intresserade möjlighet till kvalitetsjämförelser vilket rekommenderas i internationella riktlinjer.

En annan viktig erfarenhet från undersökningen är att det är nödvändigt att de olika delarna i styrsystemen för den högre utbildningen, kvalitetssäkring eller kvalitetsgranskning, resurstilldelning och principer för dimensionering, samspelar. Det är viktigt att beakta ur ett svenskt perspektiv. I synnerhet när kvalitetssystemet för den högre utbildningen nu är under omarbetning.

Författare