Återhämtningen är här - men arbetslösheten blir fortsatt hög

NYHET Publicerad

KONJUNKTURRAPPORT Ekonomin i omvärlden går bättre, särskilt gäller det västvärlden och främst USA och Storbritannien. Många länder gynnas av det låga oljepriset. Som en följd av försämrad konkurrenskraft har Sverige dock svårt att dra nytta av detta. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, där BNP-tillväxten väntas bli 3,1 procent både 2015 och 2016.

Ann Öberg porträtt

Ann Öberg, chefekonom.

Foto: Sören Andersson

Svensk ekonomi drivs främst av inhemsk efterfrågan. Låga räntor och hög sparkvot i utgångsläget bidrar till den privata konsumtionen, men kommande skattehöjningar och amorteringskrav verkar dock i motsatt riktning. Trots att exporten tar viss fart bidrar inte nettoexporten till svensk tillväxt. Konkurrensen från utlandet är nu hög inte bara för exportföretag men också för företag som säljer på den svenska marknaden. Det har lett till en stark tillväxt av importen.

– I nuläget dras svensk ekonomi av hushållens efterfrågan och bostadsinvesteringar. Men det råder osäkerhet om effekterna av finanspolitiken framöver. Det finns också en oro för svensk exportindustri. En längre period med svag produktivitetsutveckling och höga löneökningar har gjort att konkurrenskraften för svenska företag utvecklats sämre än i omvärlden. Just nu lindras detta till viss del av en svag krona. Men framöver kommer detta att skapa problem – inte minst i en global värld där konkurrensen hela tiden ökar, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Ann Öberg.

Resonemanget utvecklas i konjunkturrapporten i en särskild fördjupningsruta som analyserar effekterna av högre löneökningar på konjunkturen och arbetsmarknaden.

Trots den förhållandevis goda tillväxten biter sig arbetslösheten fast och hamnar på 7,5 procent vid prognosperiodens slut.

– Strukturella problem på arbetsmarknaden bidrar till detta. Dessutom förhindrar företagens försämrade konkurrenskraft att arbetslösheten faller. Vi har en högre arbetslöshet än vad vi skulle behöva ha, säger Ann Öberg.

Svenskt Näringsliv bedömer inte att Riksbanken når sitt mål om två procents inflation under prognosperioden. Inflationen (KPIF) blir 1,5 procent 2016. Reporäntan kommer fortsatt att vara negativ och lägre än idag.

Företagen i företagarpanelen ser något ljusare på framtiden än i höstas. Förväntningar är nu på mer normala nivåer.

Den regionala analysen i rapporten visar att de flesta län befinner sig i början av konjunkturens återhämtningsfas vilket stämmer väl överens med den nationella bilden.

Svenskt Näringsliv publicerar två konjunkturrapporter per år och prognosuppdateringar däremellan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regeringen erkänner att man inte når målet

KOMMENTAR Regeringen missar arbetslöshetsmålet. Konstgjorda åtgärder fungerar inte. Det krävs verkliga reformer som avregleringar på arbetsmarknaden, konkurrenskraftiga skatter och en politik som stimulerar entreprenörskap, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Konjunktursignal med dubbla budskap

RAPPORT Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport visar på fortsatt god konjunktur men också att Sverige har uppenbara strukturella problem.
NYHET Publicerad:

Även Finanspolitiska rådet ser behov av enklare jobb till lägre löner

KOMMENTAR Finanspolitiska rådet presenterade nyligen sin bedömning av måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Det blev en massiv kritik av hur finanspolitikens inriktning ser ut mitt i brinnande högkonjunktur. Även integrationen på arbetsmarknaden och regeringens arbetslöshetsmål ifrågasattes. Det skriver Torbjörn Halldin, chef för makroanalys på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Missad chans att genomföra reformer

VÅRBUDGET Det går bra för Sverige. Men det finns problem. Reformbehovet är stort. Chefekonom Bettina Kashefi vill se effektiviseringar av offentlig verksamhet, ökade drivkrafter för arbete, lägre trösklar till arbetsmarknaden och bättre möjligheter för företagare.
NYHET Publicerad:

"Vårbudgeten är en glädjekalkyl"

KOMMENTAR Vårbudgeten skadar både jobben och företagandet. Det konstaterar Bettina Kashefi, chefekonom. ”Flera av de åtgärder som regeringen föreslår är helt fel väg att gå. De försämrar drivkrafterna och är skadliga både för jobben och för företagandet i Sverige”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretag tror på bättre tider

KOMMENTAR Många medlemsföretag räknar med ökad produktion, fler investeringar och stigande sysselsättning. Men det krävs en långvarig produktionsuppgång innan det går att dra slutsatsen att svensk ekonomi har återfått full styrka, skriver prognosansvarig Torbjörn Halldin.
NYHET Publicerad:

Stark men tudelad arbetsmarknad

KOMMENTAR I veckan kom SCB med statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2016. Arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas starkt , men den utpräglade tudelningen kvarstår.
NYHET Publicerad:

Mager tillväxt väntar svensk ekonomi

KONJUNKTUR Ekonomin fortsätter att utvecklas svagt såväl globalt som nationellt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos. "Mest oroande är arbetsmarknaden. Tudelningen av arbetsmarknaden har bara ökat över tiden och kommer att fortsätta att öka om inga strukturreformer genomförs", säger Bettina Kashefi, Svenskt Näringslivs chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen använder ett reformutrymme som inte finns

EKONOMI ”I ett balanserat konjunkturläge borde man vara mer försiktig med de gemensamma resurserna och arbeta för bättre kostnadskontroll inom den statliga sektorn”, säger chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

Bra beslut om överskottsmålet

KOMMENTAR Överskottsmålet i de offentliga finanserna sänks till 0,33 procent från dagens en procent. Svenskt Näringsliv har länge förordat en sänkning. Det minskar bland annat risken för skatteökningar riktade mot företag, enligt Jonas Frycklund, tf chefekonom.
NYHET Publicerad:

Svenskarnas skuldsättning för hög

EU EU-kommissionen vill att Sverige vidtar åtgärder som minskar hushållens skuldsättning och ökar effektiviteten på bostadsmarknaden. Det visar de landspecifika rekommendationer om presenterats.
NYHET Publicerad:

Mörk bild av svensk ekonomi

KRISMEDVETANDE Sämre tider väntar bakom hörnet. Vill det sig illa kan den ekonomiska krisen bli värre än på 1990-talet. Det finns ingen mirakelmedicin, men det är viktigt att politiker visar handlingskraft, hävdar Fredrik N G Andersson, docent vid Lunds universitet.
NYHET Publicerad:

Svensk ekonomi kräver offensiva reformer

EKONOMI Svensk ekonomi står inför stora utmaningar, visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos. Exportutvecklingen blir bättre, men arbetsmarknaden och bostadsmarknaden fungerar dåligt. 61 procent av företagen har haft svårigheter att rekrytera det senaste året och bostadsbristen är en starkt bidragande orsak. Samtidigt hamnar allt fler utanför arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

460 000 jobb krävs för att nå regeringens jobbmål

SAMHÄLLSEKONOMI Regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 är ambitiöst, men måste kombineras med förslag som frigör jobbskaparna. ”460 000 jobb måste skapas för att målet ska kunna bli verklighet. Nu måste regeringen börja agera”, säger Jonas Frycklund, tillförordnad chefekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommentar: "Regeringen ökar den ekonomiska osäkerheten"

KOMMENTAR Idag presenterade regeringen 2016 års ekonomiska vårproposition. Den visar att regeringen tummar på de mål som de själva satt upp för sin politik.
NYHET Publicerad:

Budgeten straffar dem som skapar jobb

VÅRBUDGETEN "Det saknas en uthållig jobbpolitik som tar tag i Sveriges strukturella problem. Istället straffas de som skapar jobben". Det säger Jonas Frycklund, tf chefekonom på Svenskt Näringsliv, i en kommentar till regeringens vårbudget.
NYHET Publicerad:

Svag välståndsökning trots begynnande högkonjunktur

KOMMENTAR Konjunkturen rör sig uppåt och det finns goda möjligheter till ökat välstånd i Sverige. Men det kräver en politik som främjar de svagas ställning på arbetsmarknaden och på så sätt pressar tillbaka arbetslösheten. Annars blir välståndsökningen lidande, skriver Torbjörn Halldin, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Krisen är inte över

KOMMENTAR Hösten dominerades av det höga inflödet av flyktingar. Nu är det hög tid att ta tag i diskussionen om de långsiktiga effekterna av flyktingkrisen, konstaterar ekonomerna Ann Öberg och Jonas Frycklund.
NYHET Publicerad:

Oroande välståndsutveckling kräver krafttag av regeringen

SAMHÄLLSEKONOMI Den senaste tidens flyktingkris har dramatiskt förändrat ingångsvärdena för den svenska ekonomin. Enligt Migrationsverket och SCB kommer befolkningen att stiga kraftigt. Nu måste regeringen ta kontrollen med en agenda som består av strukturellt riktiga reformer, skriver Ann Öberg, chefekonom och Jonas Frycklund, ekonom.
NYHET Publicerad:

Hård konkurrens om enkla jobb

KONJUNKTUR Det går 2,9 personer utan gymnasieutbildning på varje jobb som inte kräver särskilda kvalifikationer, visar en fördjupande analys i Svenskt Näringslivs konjunkturprognos. De regionala skillnaderna är stora; i vissa län går det 4,3 personer med förgymnasial utbildning på varje enkelt jobb.