Fallande vinstmarginaler i företagen

NYHET Publicerad

EKONOMI Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat. Det påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går trögt. Företagens vinstmarginaler har fortsatt att försvagas. Det framgår av Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport.


BNP-tillväxten justeras ner till 2,2 procent för 2014 och 3,1 procent för 2015, visar senaste konjunkturrapporten .

– I nuläget är det hushållens efterfrågan som driver tillväxten i svensk ekonomi, men det går sämre för företagen. Många företag påverkas av den svaga utvecklingen i Europa samtidigt som ökad konkurrens gör att de inte kan höja sina priser, säger Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att antalet företag vars vinstmarginaler försvagats är fler än andelen där marginalerna stärkts.

– De försämrade vinstmarginalerna gör det mindre lönsamt för företagen att investera. Detta är bekymmersamt eftersom investeringarna redan i dag är låga. För att Sverige ska kunna konkurrera på den internationella marknaden krävs en starkare produktivitetsutveckling och för att det ska uppnås krävs mer investeringar, säger Ann Öberg.

– Nu när reporäntan har sänkts till noll ökar också vikten av att finanspolitiken stöder den ekonomiska tillväxten. Regeringens förslag om skattehöjningar i budgetpropositionen går dessvärre i motsatt riktning. Detta kommer dels att hämma återhämtningen på kort sikt, dels försämra den ekonomiska tillväxten över tid, säger Ann Öberg.

Konjunkturrapporten visar också på fortsatt stora problem med matchningen på arbetsmarknaden. Analysen visar att människor med den kompetens och erfarenhet som näringslivet efterfrågar saknas i hela landet. Återhämtningen i ekonomin hämmas i dag av att företagen inte kan rekrytera den kompetens de söker.

Den regionala analysen i rapporten visar att de flesta län befinner sig i början av konjunkturens återhämtningsfas.

Svenskt Näringslivs konjunkturprognos publiceras fyra gånger per år, i form av två rapporter och två uppdateringar däremellan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Missad chans att genomföra reformer

VÅRBUDGET Det går bra för Sverige. Men det finns problem. Reformbehovet är stort. Chefekonom Bettina Kashefi vill se effektiviseringar av offentlig verksamhet, ökade drivkrafter för arbete, lägre trösklar till arbetsmarknaden och bättre möjligheter för företagare.
NYHET Publicerad:

"Vårbudgeten är en glädjekalkyl"

KOMMENTAR Vårbudgeten skadar både jobben och företagandet. Det konstaterar Bettina Kashefi, chefekonom. ”Flera av de åtgärder som regeringen föreslår är helt fel väg att gå. De försämrar drivkrafterna och är skadliga både för jobben och för företagandet i Sverige”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretag tror på bättre tider

KOMMENTAR Många medlemsföretag räknar med ökad produktion, fler investeringar och stigande sysselsättning. Men det krävs en långvarig produktionsuppgång innan det går att dra slutsatsen att svensk ekonomi har återfått full styrka, skriver prognosansvarig Torbjörn Halldin.
NYHET Publicerad:

Stark men tudelad arbetsmarknad

KOMMENTAR I veckan kom SCB med statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2016. Arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas starkt , men den utpräglade tudelningen kvarstår.
NYHET Publicerad:

Mager tillväxt väntar svensk ekonomi

KONJUNKTUR Ekonomin fortsätter att utvecklas svagt såväl globalt som nationellt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos. "Mest oroande är arbetsmarknaden. Tudelningen av arbetsmarknaden har bara ökat över tiden och kommer att fortsätta att öka om inga strukturreformer genomförs", säger Bettina Kashefi, Svenskt Näringslivs chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen använder ett reformutrymme som inte finns

EKONOMI ”I ett balanserat konjunkturläge borde man vara mer försiktig med de gemensamma resurserna och arbeta för bättre kostnadskontroll inom den statliga sektorn”, säger chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

Bra beslut om överskottsmålet

KOMMENTAR Överskottsmålet i de offentliga finanserna sänks till 0,33 procent från dagens en procent. Svenskt Näringsliv har länge förordat en sänkning. Det minskar bland annat risken för skatteökningar riktade mot företag, enligt Jonas Frycklund, tf chefekonom.
NYHET Publicerad:

Svenskarnas skuldsättning för hög

EU EU-kommissionen vill att Sverige vidtar åtgärder som minskar hushållens skuldsättning och ökar effektiviteten på bostadsmarknaden. Det visar de landspecifika rekommendationer om presenterats.
NYHET Publicerad:

Mörk bild av svensk ekonomi

KRISMEDVETANDE Sämre tider väntar bakom hörnet. Vill det sig illa kan den ekonomiska krisen bli värre än på 1990-talet. Det finns ingen mirakelmedicin, men det är viktigt att politiker visar handlingskraft, hävdar Fredrik N G Andersson, docent vid Lunds universitet.
NYHET Publicerad:

Svensk ekonomi kräver offensiva reformer

EKONOMI Svensk ekonomi står inför stora utmaningar, visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos. Exportutvecklingen blir bättre, men arbetsmarknaden och bostadsmarknaden fungerar dåligt. 61 procent av företagen har haft svårigheter att rekrytera det senaste året och bostadsbristen är en starkt bidragande orsak. Samtidigt hamnar allt fler utanför arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

460 000 jobb krävs för att nå regeringens jobbmål

SAMHÄLLSEKONOMI Regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 är ambitiöst, men måste kombineras med förslag som frigör jobbskaparna. ”460 000 jobb måste skapas för att målet ska kunna bli verklighet. Nu måste regeringen börja agera”, säger Jonas Frycklund, tillförordnad chefekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommentar: "Regeringen ökar den ekonomiska osäkerheten"

KOMMENTAR Idag presenterade regeringen 2016 års ekonomiska vårproposition. Den visar att regeringen tummar på de mål som de själva satt upp för sin politik.
NYHET Publicerad:

Budgeten straffar dem som skapar jobb

VÅRBUDGETEN "Det saknas en uthållig jobbpolitik som tar tag i Sveriges strukturella problem. Istället straffas de som skapar jobben". Det säger Jonas Frycklund, tf chefekonom på Svenskt Näringsliv, i en kommentar till regeringens vårbudget.
NYHET Publicerad:

Svag välståndsökning trots begynnande högkonjunktur

KOMMENTAR Konjunkturen rör sig uppåt och det finns goda möjligheter till ökat välstånd i Sverige. Men det kräver en politik som främjar de svagas ställning på arbetsmarknaden och på så sätt pressar tillbaka arbetslösheten. Annars blir välståndsökningen lidande, skriver Torbjörn Halldin, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Krisen är inte över

KOMMENTAR Hösten dominerades av det höga inflödet av flyktingar. Nu är det hög tid att ta tag i diskussionen om de långsiktiga effekterna av flyktingkrisen, konstaterar ekonomerna Ann Öberg och Jonas Frycklund.
NYHET Publicerad:

Oroande välståndsutveckling kräver krafttag av regeringen

SAMHÄLLSEKONOMI Den senaste tidens flyktingkris har dramatiskt förändrat ingångsvärdena för den svenska ekonomin. Enligt Migrationsverket och SCB kommer befolkningen att stiga kraftigt. Nu måste regeringen ta kontrollen med en agenda som består av strukturellt riktiga reformer, skriver Ann Öberg, chefekonom och Jonas Frycklund, ekonom.
NYHET Publicerad:

Hård konkurrens om enkla jobb

KONJUNKTUR Det går 2,9 personer utan gymnasieutbildning på varje jobb som inte kräver särskilda kvalifikationer, visar en fördjupande analys i Svenskt Näringslivs konjunkturprognos. De regionala skillnaderna är stora; i vissa län går det 4,3 personer med förgymnasial utbildning på varje enkelt jobb.
NYHET Publicerad:

Pressat läge för svensk export

EKONOMI Läget för svensk export är tudelat. Å ena sidan växer exporten som en följd av bättre internationell konjunktur. Å andra sidan har svensk konkurrenskraft försämrats under lång tid och Sverige tappar marknadsandelar. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Bra drag i byggbranschen

KONJUNKTUR Byggindustrin ångar på. Årets tredje konjunkturrapport från Sveriges Byggindustrier visar att uppgången främst drivs av investeringar i bostäder.
NYHET Publicerad:

25 000 färre jobb med regeringens politik

EKONOMI Regeringen har som mål att Sverige 2020 ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa. Men den förda politiken direkt motverkar möjligheten att klara den målsättningen. Det visar siffror som Svenskt Näringsliv tagit fram. "Politiken kommer att minska antalet människor i sysselsättning på lång sikt, säger Ann Öberg, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.