Regeringen smyghöjer bensin- och dieselskatten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen vill införa höjda punktskatter på bensin och diesel. Men Svenskt Näringsliv är kritisk till förslagets konsekvensanalys. Den är kortsiktig och ofullständig, skriver Mårten Bergman, infrastrukturexpert.

I början av veckan gick remisstiden ut för ett antal förslag till höjningar av energi- och miljöskatter inför budgetpropositionen 2016. Ett av dessa var förslag på höjda punktskatter på bensin och diesel.

Detta brukar få stort fokus i debatten, så också denna gång, men det är förvånansvärt tyst om regeringen förslag att införa en ny modell för årliga automatiska höjningar av skatten på bensin och diesel. Utöver KPI vill man också årligen räkna upp skatten med 2 procentenheter, vilket anges motsvara en schablonmässig real BNP-tillväxt. 

Som skäl anges att klimat- och miljöpåverkan från transportsektorn ska minska. Det ska ske en överflyttning av gods från väg till sjöfart och järnväg. Den styrande effekten av energi- och koldioxidskatterna ska öka för att stimulera till omställningen och minskade växthusutsläpp från vägtrafiken.

Svenskt Näringsliv, TransportGruppen och Näringslivets Transportråd har analyserat regeringens punktskatteförslag ur ett transportperspektiv och vi är bland annat kritiska till konsekvensanalysen. Generellt är den kortsiktig, ofullständig och behöver breddas och arbetas om för att ge alla aktörer och beslutsfattare en rättvis bild av förslagets omfattning.

Det saknas exempelvis en diskussion om huruvida andra industri- och näringslivsbranscher har en utsatt konkurrenssituation, utöver ett konstaterande att skogs- och livsmedelssektorerna är mest beroende av vägtransporter. Givetvis kommer de föreslagna kostnadshöjningarna för drivmedel över tid att få konsekvenser för tillväxt och arbetstillfällen i många olika branscher, vilket vi anser motivera ordentliga och branschöverskridande konsekvensanalyser.

Även det faktum att man vill etablera ett helt nytt system för automatisk skattehöjning på drivmedel utan att beslut behöver fattas av riksdagen är anmärkningsvärt.

Av dessa skäl har vi avstyrkt förslaget och anser att regeringen bör tänka om. 

Klimatfrågan är en svårlöst global utmaning. Inget enskilt land eller region löser den ensamt utan det måste ske i internationell samverkan. Inte heller någon enskild sektor har lösningen utan alla måste vara med och bidra. Transportsektorn är en av dessa där många åtgärder måste vidtas, på många platser runt om i världen, för att ge effekt.

Men att ställa om transportsystemet kräver mer än att peka ut vissa trafikslag som ”dåliga”. Utmaningen är större än så och en liten handelsberoende och konkurrensutsatt nation som Sverige behöver tillåta att alla trafikslag utvecklas och effektiviseras. 

Regeringen borde istället fokusera på att ta ett samlat grepp på det totala antalet skatter och brukaravgifter inom transportsektorn, det vill säga inte bara de som enbart berör bränsleskatterna. Nu diskuteras och beslutas olika höjningar av drivmedelsskatter för sig, höjda banavgifter för sig, utredning av kilometerskatt och flygskatt för sig, höjda koldioxidavgifter och trängselskatter och sjöfartsavgifter för sig. En helhetssyn och ett samlat grepp samt kopplingen till hur dessa påverkar Sveriges och det svenska näringslivets konkurrenskraft är högst angeläget.

För att klara stora samhällsomvandlingar och utveckla transportsystemet kan man inte längre besluta i ”stuprör” om enskilda beskattningsmodeller. För att verkligen göra skillnad kommer det krävas ett långsiktigt och brett samhällsövergripande samarbete med väl förankrade gemensamma delmålsättningar utifrån en realistisk tidshorisont.

Ett sådant samarbete skulle kunna vara ett Nationellt råd för vägtrafikens klimatanpassning, med det nationella trafiksäkerhetsrådet, Nollvisionen, som förebild. En avgörande faktor för ett lyckat arbete är att alla berörda aktörer tillåts medverka och att arbetet innefattar väl definierade och analyserade etappmål.

Det borde vara en lockande tanke för en regering som säger sig vara samarbetsinriktad och ett tillfälle att visa omvärlden att vi strävar mot att kombinera ett väl fungerande och konkurrenskraftigt transportsystem, som uppfyller samhällets och ekonomins behov av utökade transportvolymer, och samtidigt klarar att minska transporternas klimatpåverkan.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.