Bra skola kräver rätt fokus

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Utbildningspolitiken är en viktig samhällsfråga. Nästa regering behöver bland annat fokusera på kvalitet och studiero, värna friskolereformen och stärka samarbetet med företag inom hela utbildningssystemet, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.

Krantz Olsson.j

Under senare år har riksdagspartierna närmat sig varandra i en rad sakfrågor på skolområdet, anser artikelförfattarna.

Diskussionerna om Sveriges framtida regering pågår för fullt. Men oavsett hur den kommande regeringen ser ut kommer utbildningspolitiken att vara en central samhällsfråga under de närmaste åren. Enligt SVT:s vallokalsundersökning var skola och utbildning väljarnas näst viktigaste fråga efter sjukvården. Och ett väl fungerande utbildningssystem är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och välfärd.

Elevernas resultat är den viktigaste frågan i skolan. Utbildningen måste hålla hög kvalitet så att eleverna blir väl rustade för ett framgångsrikt liv både på arbetsmarknaden och som samhällsmedborgare. Därför är det positivt att de negativa trenderna i många internationella mätningar har brutits.

I Pisa, Timss och Pirls har svenska elever förbättrat sina resultat. Den utvecklingen måste fortsätta. Men det är inte tillräckligt. Samtidigt som vi ser positiva tendenser i dessa mätningar ser vi problem på andra håll. Fler än var fjärde elev som går ur årskurs 9 i grundskolan saknar fullständiga betyg. Och nästan en fjärdedel av eleverna på gymnasieskolan slutför inte sin utbildning eller går ut med ofullständiga betyg. Nästa regering behöver se till att elevernas resultat ökar och ha fokus på kvalitet och studiero. Styrningen av skolan måste fokusera på rätt saker.

En annan viktig fråga är valfriheten inom utbildningssystemet. Nästan 250 000 elever går i en fristående grund- eller gymnasieskola. Den rödgröna regeringens friskolemotstånd visade sig inte ha något större folkligt stöd. Båda regeringspartierna backade. Kommande regering behöver värna och utveckla friskolereformen och fokusera på kvalitet oavsett driftsform. Varken fristående eller kommunala skolor ska kunna komma undan med att leverera utbildning med låg kvalitet.

Inom nästan samtliga branscher i alla delar av landet har företagen stora utmaningar med att hitta rätt personer. Var fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft behöver öka och samarbetet med branscher och företag behöver stärkas i alla delar av utbildningssystemet.

Det finns självfallet skillnader mellan de politiska partierna i synen på utbildningspolitiken. Men skillnaderna är mindre än hur det har låtit under den nyss avslutade valrörelsen. Under senare år har partierna närmat sig varandra i en rad sakfrågor, exempelvis när det gäller vikten av tydliga mål, uppföljning av resultat och studiero i klassrummen. Partierna borde kunna samla sig till en tydlig strategi om hur skolan ska förbättras.

Svenskt Näringsliv bidrar gärna till att, i ett komplicerat politiskt läge, vara en katalysator för idéer och konkreta förslag. Nyligen har vi exempelvis tillsatt Gymnasiekommissionen under ledning av Saabs vd Håkan Buskhe. Den har till uppgift att formulera idéer och förslag som rör framtidens gymnasieskola. För svenska företags konkurrenskraft och Sveriges framtida välstånd är det avgörande att vi har en skola som är minst lika bra som de länder vi konkurrerar med. Dit är det idag en bit.

Artikeln var först publicerad på den politiskt oberoende nyhetsportalen Altinget

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik