Förberedd för framtiden? Gymnasieskolans språkintroduktionsprogram ur ett elevperspektiv

RAPPORT Publicerad
Rapport_Forberedd_for_framtiden_webb.pdf

Nästan var femte elev på gymnasieskolan läser på ett introduktionsprogram. När det kommer till årskurs ett är det var fjärde elev. Att så många elever inte är behöriga till ett nationellt program är allvarligt. Anledningarna till att introduktionsprogrammen är så stora är flera. Till viss del handlar det om att kvaliteten och elevernas resultat i grundskolan kraftigt behöver förbättras. En annan anledning är att språkintroduktion växer snabbt.

Rapporter från både Skolverket och Skolinspektionen visar att språkintroduktion inte fungerar tillräckligt bra. Förväntningarna på eleverna är för låga, styrningen och planeringen av programmet är otillräcklig, det finns brister i kartläggningen av elevernas förkunskaper och i uppföljningen av utbildningen. Listan kan göras lång.

I den här rapporten är angreppssättet delvis är ett annat. Fokusera är på elevernas upplevelse av programmet. Hur tycker de att utbildningen fungerar? Vilka förväntningar har de? Hur stämmer det överens med deras drömmar och planer för framtiden? Utifrån den kunskapen och myndigheternas tidigare rapporter har vi landat i 19 stycken förändringar för att förbättra introduktionsprogrammen generellt och framför allt språkintroduktion.

Författare