Mer krävs för att stärka likvärdigheten i skolan

NYHET Publicerad

UTBILDNING Regeringen presenterar förslag för att förbättra förutsättningarna för skolor att verka i utsatta områden. Det är ett steg i rätt riktning, men det krävs mer, anser Svenskt Näringsliv som kontrar med förslag som ytterligare kan stärka likvärdigheten i den svenska skolan.

Anders Morin

"Elever ska ha rätt till en bra utbildning oavsett var de bor och oavsett föräldrarnas ekonomi", säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.

– För oss är det viktigt att alla får en chans. Elever ska ha rätt till en bra utbildning oavsett var de bor och oavsett föräldrarnas ekonomi. Därför är det positivt att regeringen vill skärpa kraven på kommunerna att differentiera skolpengen utifrån socioekonomiska kriterier. En kommun måste erbjuda friskolor samma villkor som kommunala i fall de vill etablera sig i socioekonomiskt utsatta områden, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

– Så sker inte trots att lagen redan idag inte tillåter en kommun att behandla friskolor och kommunala skolor olika. Det finns exempel på hur kommuner genom att erbjuda sämre ersättning till friskolor än kommunala skolor slår undan benen för friskolor som vill etablera sig i utsatta områden.

– Med regeringens förslag kommer incitamenten för friskolor att etablera sig i utsatta områden att öka. Men det krävs ytterligare insatser för att stärka likvärdigheten i den svenska skolan, säger Anders Morin.

Svenskt Näringslivs förslag:

1. Alla skolor ska följa skollagen. Kriterier för antagning ska följa skollagens regler. I grundskolan handlar dessa kriterier om kötid, syskonförtur och närhetsprincip, ingenting annat och huvudmannen ska ange i vilken ordning de ska användas vid en formell ansökan om plats. Kraftfulla sanktioner bör gälla för skolor som inte följer antagningsreglerna. Om regelefterlevnaden är otillräcklig kan det vara motiverat att skärpa sanktionerna.

2. Informationen till elever och föräldrar om möjligheterna till skolval och hur pass väl olika skolor presterar måste bli mycket bättre. En användarvänlig nationell sajt där skolornas kvalitet redovisas och kan jämföras är nödvändig för att underlätta informerade skolval. Det pågår ett arbete med att etablera en sådan nationellt sajt, som initierats av Svenskt Näringsliv och Friskolornas Riksförbund tillsammans med SKL, och arbetet ska vara klart senast hösten 2013. Det är också motiverat att sådan kvalitetsredovisning utvecklas så att den redovisas på flera språk.

3. Inför en statlig kvalitetspremie till de huvudmän vars skolor presterar goda elevresultat eller har förbättrat sig. En statlig kvalitetspremie ”på toppen” kan spela stor roll för drivkraften att prestera bättre. Premien bör ta hänsyn till skolornas elevsammansättning så att skolor och huvudmän i till exempel utanförskapsområden kan kvalificera sig för premien. Samtidigt bör premien inte utgå om inte vissa absoluta nivåer är uppfyllda. Premien bör baseras på resultaten på nationella prov.

4. I likhet med vad regeringen föreslår bör kommunerna differentiera skolpengen utifrån socioekonomiska kriterier. Även om det viktigaste är hur resurserna används spelar nivån också viss roll. Mer stöd kan behövas för elever från studieovana hem eller med utländsk bakgrund. Med en differentierad skolpeng ges drivkrafter till framgångsrika friskoleföretag att etablera sig på orter och i områden där eleverna har sämre förutsättningar. Medel till friskolor som etablerar sig där måste fördelas likvärdigt med den kommunala skolan för att kunna ge det stöd som krävs.

5. Entreprenader bör tillåtas generellt i skolan, inte bara som idag vad gäller vissa yrkesförberedande ämnen. Då öppnas vägen för att utbildningsföretag som till exempel är mycket framgångsrika när det gäller att utbilda i matematik kan anlitas av kommuner, vars skolor presterar svagt i detta ämne, så länge krav på behörighet hos undervisande lärare tillgodoses. Även driften av hela skolor bör kunna läggas ut på entreprenad, där kvalitet blir utvärderingskriterium vid upphandlingen. På detta sätt skulle en specialisering kunna växa fram inom sektorn, vilket är en naturlig process inom alla andra sektorer av ekonomin.

6. Kommunerna bör ha mer koncerntänk när det gäller driften av de egna skolorna. Problemskolor bör få mer stöttning centralt och lära av framgångsrika skolor i den egna kommunen. Inom framgångsrika friskolekoncerner sker redan idag sådan stöttning och sådant lärande.

7. Staten bör genom Skolinspektionen vara mer aktiva när det gäller att stänga skolor som inte fungerar och där kunskapsresultaten är låga, samtidigt som en rättssäker hantering inte får undergrävas. Stängning ska kunna göras både av kommunala och fristående skolor. Staten bör under en tidsbegränsad period kunna ta över driften av såväl kommunala som friskolor som presterar under lägsta godtagbara standard.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så bekämpar vi betygsinflation

KOMMENTAR Debatten om betygsinflationen i skolan har ofta fel utgångspunkt med fokus på skolformen, trots att skillnaderna är små mellan kommunala och fristående skolor. Betygsinflationen kräver ett större grepp med åtgärder som central rättning av prov, effektiva åtgärder mot fusk och en översyn av betygssystemet. Det menar Anders Morin och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Slå vakt om valfriheten

KOMMENTAR Det senaste årtiondet har elevers bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i skolan. Dessutom har skolsegregationen ökat. Det är det dystra budskapet i en ny rapport från Skolverket, skriver skolexpert Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Mer relevanta utbildningar kan öka lusten av lära

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport har precis släppts. Andelen elever som tar examen från de nationella programmen har ökat något. ”Det är positivt, men resultaten måste förbättras snabbare”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Efterlängtat besked om gymnasieskolan

KOMMENTAR Gymnasieskolans effektivitet och resursutnyttjande behöver förbättras. Av de skälen är det angeläget att huvudmän konkurrerar på lika villkor, elevernas resultat förbättras och näringslivets kompetensförsörjning underlättas, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert. 
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Gymnasiets yrkesprogram måste bli mer flexibla

KOMMENTAR Yrkesprogrammens främsta attraktionskraft kan inte vara att de ska leda till en högskolebehörighet, utan till jobb. Mer behöver göras för att öka gymnasiets flexibilitet, branschernas inflytande och samtliga programs kvalitet och attraktionskraft, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till regeringens proposition.
NYHET Publicerad:

Skolan måste förbereda unga för arbetslivet

KOMMENTAR Studier visar att unga är ansvarsfulla och ambitiösa. Men många är dåligt förberedda för arbetslivet. En orsak är att skolan inte förbereder eleverna i tillräcklig utsträckning, skriver Lars Göran Johansson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Utan friskolor klarar inte Sverige babyboomen

BEFOLKNINGSTILLVÄXT Antalet nyfödda i Sverige är större än någonsin. Det är en utmaning för samhället att klara skolgången för alla barn. De tre närmaste åren saknas cirka 80 000 platser i grundskolan. Utan friskolor kommer det behovet inte att kunna mötas, menar Friskolornas Riksförbund, som kallar situationen för den okända välfärdsutmaningen.
NYHET Publicerad:

Lärarbrist kräver nytänkande

KOMMENTAR Det saknas 80 000 behöriga lärare om femton år, enligt Skolverket. Om den dystra trenden ska vändas måste situationen tas på största allvar, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert. Hon vill lösa problemet genom att skärpa antagningen till lärarutbildningen, skapa fler vägar in i läraryrket och få fram en differentierad lönesättning. 
NYHET Publicerad:

Läsförmåga grunden till lärande

KOMMENTAR Det är lite si och så med läslusten hos svenska elever. Följaktligen finns potential till förbättring. Skolan har en viktig uppgift att lära så många elever som möjligt att knäcka läskoden, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

Pojkar på efterkälken ett problem för framtidens arbetsliv

KOMMENTAR Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att lösa problem. Det är positivt. Negativt är gapet mellan könen, 42 poäng, till flickors fördel. Skillnaden måste skolan ta på allvar, annars får det negativa effekter på framtidens arbetsliv, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Likvärdighet ska inte vara ideologiskt slagträ

KOMMENTAR Skoldebatten borde fokusera på kunskapsförmedling. Istället blir likvärdighet ett ideologiskt slagträ, skriver Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Så här kan vi lösa lärarbristen

DEBATT Det är hög tid att lösa lärarbristen. Att rekrytera lärare från andra yrkesgrupper, främja en ökad lönespridning och skapa en elitlärarutbildning är tre vägar som faktiskt har en chans att fungera, skriver Mikaela Almerud, skolexpert.
NYHET Publicerad:

Skolan är inte mer ojämlik nu än tidigare

KOMMENTAR Elever med olika bakgrund får olika chans i skolan, men regeringen pratar om vinster istället för effektiva åtgärder.
NYHET Publicerad:

Motorbranschcollege ska stärka utbildningen

KOMPETENS Klara för certifiering – nu är Motorbranschcollege igång. Motorbranschens Yrkesnämnd kommer i september att certifiera tre skolor som Motorbranschcollege. 
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot kvotering i skolan

KOMMENTAR Rättsosäkert, ogenomtänkt och otydligt, ett förslag som kan leda till diskriminering, försämrad likvärdighet och konflikter. Så kan den massiva remisskritiken mot regeringens förslag om att införa kvoter i skolan sammanfattas. Förslaget bör kastas i papperskorgen. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet avgörande för skolans digitalisering

SAMVERKAN Ge skolbarnen en dator eller platta, sedan är det digitala lärandet igång. Men så fungerar det inte, visar ett projekt med skolor och företag som samverkar på ett helt nytt sätt. Det digitala lärandet handlar inte om teknik, utan om ett nytt sätt att tänka.
NYHET Publicerad:

Viktigt diskutera utformningen av skolvalssystem

KOMMENTAR Det finns en bred uppslutning bakom rätten att välja skola i Sverige. Den är här för att stanna. Däremot är det viktigt att diskutera hur ett skolvalssystem ska vara utformat, skriver skolexperterna Johan Olsson och Fredric Skälstad.
NYHET Publicerad:

Studera skolkoncernerna – skäll inte på dem

KOMMENTAR Lär av skolkoncernerna. Det är forskaren Erik Lakomaas uppmaning till Sveriges kommuner (DN 20/5). Skolhuvudmännen måste bli bättre på att utnyttja stordriftsfördelar och ge lärare och rektorer mer professionellt administrativt stöd.