Mer krävs för att stärka likvärdigheten i skolan

NYHET Publicerad

UTBILDNING Regeringen presenterar förslag för att förbättra förutsättningarna för skolor att verka i utsatta områden. Det är ett steg i rätt riktning, men det krävs mer, anser Svenskt Näringsliv som kontrar med förslag som ytterligare kan stärka likvärdigheten i den svenska skolan.

Anders Morin

"Elever ska ha rätt till en bra utbildning oavsett var de bor och oavsett föräldrarnas ekonomi", säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.

– För oss är det viktigt att alla får en chans. Elever ska ha rätt till en bra utbildning oavsett var de bor och oavsett föräldrarnas ekonomi. Därför är det positivt att regeringen vill skärpa kraven på kommunerna att differentiera skolpengen utifrån socioekonomiska kriterier. En kommun måste erbjuda friskolor samma villkor som kommunala i fall de vill etablera sig i socioekonomiskt utsatta områden, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

– Så sker inte trots att lagen redan idag inte tillåter en kommun att behandla friskolor och kommunala skolor olika. Det finns exempel på hur kommuner genom att erbjuda sämre ersättning till friskolor än kommunala skolor slår undan benen för friskolor som vill etablera sig i utsatta områden.

– Med regeringens förslag kommer incitamenten för friskolor att etablera sig i utsatta områden att öka. Men det krävs ytterligare insatser för att stärka likvärdigheten i den svenska skolan, säger Anders Morin.

Svenskt Näringslivs förslag:

1. Alla skolor ska följa skollagen. Kriterier för antagning ska följa skollagens regler. I grundskolan handlar dessa kriterier om kötid, syskonförtur och närhetsprincip, ingenting annat och huvudmannen ska ange i vilken ordning de ska användas vid en formell ansökan om plats. Kraftfulla sanktioner bör gälla för skolor som inte följer antagningsreglerna. Om regelefterlevnaden är otillräcklig kan det vara motiverat att skärpa sanktionerna.

2. Informationen till elever och föräldrar om möjligheterna till skolval och hur pass väl olika skolor presterar måste bli mycket bättre. En användarvänlig nationell sajt där skolornas kvalitet redovisas och kan jämföras är nödvändig för att underlätta informerade skolval. Det pågår ett arbete med att etablera en sådan nationellt sajt, som initierats av Svenskt Näringsliv och Friskolornas Riksförbund tillsammans med SKL, och arbetet ska vara klart senast hösten 2013. Det är också motiverat att sådan kvalitetsredovisning utvecklas så att den redovisas på flera språk.

3. Inför en statlig kvalitetspremie till de huvudmän vars skolor presterar goda elevresultat eller har förbättrat sig. En statlig kvalitetspremie ”på toppen” kan spela stor roll för drivkraften att prestera bättre. Premien bör ta hänsyn till skolornas elevsammansättning så att skolor och huvudmän i till exempel utanförskapsområden kan kvalificera sig för premien. Samtidigt bör premien inte utgå om inte vissa absoluta nivåer är uppfyllda. Premien bör baseras på resultaten på nationella prov.

4. I likhet med vad regeringen föreslår bör kommunerna differentiera skolpengen utifrån socioekonomiska kriterier. Även om det viktigaste är hur resurserna används spelar nivån också viss roll. Mer stöd kan behövas för elever från studieovana hem eller med utländsk bakgrund. Med en differentierad skolpeng ges drivkrafter till framgångsrika friskoleföretag att etablera sig på orter och i områden där eleverna har sämre förutsättningar. Medel till friskolor som etablerar sig där måste fördelas likvärdigt med den kommunala skolan för att kunna ge det stöd som krävs.

5. Entreprenader bör tillåtas generellt i skolan, inte bara som idag vad gäller vissa yrkesförberedande ämnen. Då öppnas vägen för att utbildningsföretag som till exempel är mycket framgångsrika när det gäller att utbilda i matematik kan anlitas av kommuner, vars skolor presterar svagt i detta ämne, så länge krav på behörighet hos undervisande lärare tillgodoses. Även driften av hela skolor bör kunna läggas ut på entreprenad, där kvalitet blir utvärderingskriterium vid upphandlingen. På detta sätt skulle en specialisering kunna växa fram inom sektorn, vilket är en naturlig process inom alla andra sektorer av ekonomin.

6. Kommunerna bör ha mer koncerntänk när det gäller driften av de egna skolorna. Problemskolor bör få mer stöttning centralt och lära av framgångsrika skolor i den egna kommunen. Inom framgångsrika friskolekoncerner sker redan idag sådan stöttning och sådant lärande.

7. Staten bör genom Skolinspektionen vara mer aktiva när det gäller att stänga skolor som inte fungerar och där kunskapsresultaten är låga, samtidigt som en rättssäker hantering inte får undergrävas. Stängning ska kunna göras både av kommunala och fristående skolor. Staten bör under en tidsbegränsad period kunna ta över driften av såväl kommunala som friskolor som presterar under lägsta godtagbara standard.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Angeläget fokus på introduktionsprogrammen

KOMMENTAR Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Rätt hanterat kan det bli positivt både för elever och företag, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Enig skolkommission: Friskolorna här för att stanna

KOMMENTAR Det finns ett starkt stöd för friskolor och valfrihet i regeringens skolkommission. Nu är det dags att lägga debatten om skolvalet åt sidan. I stället måste skolpolitikerna fokusera på hur vi kan höja elevernas resultat. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, som varit ledamot i skolkommissionen.
NYHET Publicerad:

Transportstyrelsen backar om övningskörning

UTBILDNING Slut för övningskörning under praktikperioden ute på företagen. Det hotade landets elever på gymnasieskolans fordonsprogram. Men efter skarp kritik från både företag och fack, backar nu Transportstyrelsen och tillåter även fortsättningsvis övningskörning under utbildningen.
NYHET Publicerad:

Hoppas på framtida yrkestävlingar i landet

KOMPETENS I mitten av februari arrangerades Industrikampen 2017 – ett regionöverskridande samarbete inom Teknikcollege. Skoltävlingar är ett sätt att gemensamt arbeta med utbildningarnas status och kvalitet.
NYHET Publicerad:

"Lärarfacken bör bryta sig loss från LO"

KOMMENTAR Lärarfacken borde kasta loss från LO. Skolan behöver långsiktiga och breda lösningar, inte en extrem vänsteragenda. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Skäl att gräva djupare i PISA-resultat

KOMMENTAR Friskolorna är bättre i PISA än kommunala skolor. Men de statistiska analyserna av resultaten spretar. OECD och Skolverket är oeniga om hur studien ska tolkas. Svenskt Näringsliv kommer därför låta en skolforskare genomföra en fördjupad analys, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Går samman för att möta skolans utmaningar

MATEMATIK Svenska elevers kunskaper i matematik ökar något. Det visar resultaten av de internationella kunskapsmätningarna TIMSS och PISA som nu har presenterats. Men Sverige har inte råd att slå sig till ro, fler insatser behöver göras för att ta ytterligare kliv framåt. Som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet ska det fristående forskningsinstitutet Ifous, tillsammans med bland andra AcadeMedia, starta ett projekt där matematikprov från över 30 000 elever ska analyseras.
NYHET Publicerad:

Sverige måste våga bli bäst i världen

PISA-UNDERSÖKNING Kunskapsresultaten har blivit bättre, men de är fortfarande inte bra. Den efterlängtade vändningen i PISA får inte innebära att skolpolitikerna slår sig till ro, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Medaljregn över svenska yrkeslandslaget

YRKES-EM Med sex medaljplatser gjorde det svenska yrkeslandslaget succé i helgens Yrkes-EM i Göteborg. Guldmedaljören Lovisa Petri är sprudlande glad över vinsten. "Efter yrkes-VM i Leipzig 2013 där jag tog brons ville jag ta revansch".
NYHET Publicerad:

Skolan står inför stora utmaningar trots förbättrade resultat

KOMMENTAR Undersökningen Timss visar på ett glädjande trendbrott: svenska elevers resultat förbättras. Trots detta finns det ingen anledning att slå sig till ro. Skolan står fortfarande inför stora utmaningar, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Friskolor bra för svenska utbildningssystemet

RAPPORT Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det framgår av rapporten Friskolorna och PISA. ”Att slå undan benen för privata aktörer kan därför knappast lösa skolans problem”, menar forskarna.
NYHET Publicerad:

Gymnasieutredning med förbättringspotential

KOMMENTAR I veckan presenterade gymnasieutredningen sina förslag kring förändringar och förbättringar av gymnasieskolan. Några av förslagen är efterlängtade och kan rätt hanterat ge eleverna bättre förutsättningar att rustas väl för framtiden. Andra förslag finns det stor förbättringspotential kring, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Skolor behöver lära elever mer vanligt hyfs

KOMPETENS Visa intresse. Passa tider. Samarbeta med kollegor. Det är, enligt företagen, de tre viktigaste egenskaperna hos nya, unga anställda.Och skolan måste bli bättre på att odla de egenskaperna hos ungdomarna innan de kommer ut i arbetslivet, visar en undersökning av Skolverket.
NYHET Publicerad:

Friskolor har bättre resultat än kommunala skolor

KOMMENTAR Friskolor har bättre skolresultat än kommunala skolor, både före och efter kontroll av elevernas bakgrund. Det visar en fördjupad analys av den senaste Pisa-mätningen. OECD:s datamaterial har feltolkats i debatten, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tuffare åtgärder krävs mot glädjebetyg

KOMMENTAR Samma kunskap ska ge lika betyg. Så enkelt är det. Svenskt Näringsliv har länge krävt åtgärder mot glädjebetygen: extern rättning av nationella prov och skärpt granskning. Men låt oss slippa en urartad debatt om stoppad valfriheten. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Effektiviseringar i skolan kan spara miljarder

KVALITET Alla elever i landet kostar kommunerna pengar. Men det är stora skillnader på hur mycket de kostar. Faktum är att i vissa kommuner är kostnaden dubbelt så hög som i andra kommuner. Om alla kommuner vore lika effektiva skulle stora summor frigöras till att förbättra kvaliteten i skolan, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Skolpengssystemet viktigt för kvalitetskonkurrens

KOMMENTAR Lärarförbundets ordförande vill skrota skolpengssystemet. Det är en dålig idé eftersom det skulle urholka drivkraften för skolor att vara attraktiva och hålla hög utbildningskvalitet, anser Anders Morin, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildning i framkant Realgymnasiets signum

SAMVERKAN 88 procent av Realgymnasiets elever arbetar eller studerar sex månader efter examen. ”Den goda kontakten med näringslivet är en av de absolut viktigaste skälen till våra goda resultat”, säger Patrik Wigelius, affärsområdeschef.
NYHET Publicerad:

Bristen på kvalitetsarbete skolans största problem

KVALITET I SKOLAN Det i särklass bästa sättet att påverka elevers resultat är att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i skolan, visar en färsk undersökning. ”Det är mycket viktigare än diskussioner kring klasser, ägandeformer och ekonomi”, säger Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi.
NYHET Publicerad:

Den politiska organisationen hämmar kommunala skolor

KOMMENTAR Konkurrens från friskolor höjer elevernas resultat. Regeringen borde ge sig på de verkliga problemen – bristerna i den kommunala skolans kvalitetsarbete. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.