Akademi eller verklighet?

RAPPORT Publicerad

I vilken utsträckning får studenter relevant jobb efter avslutad högre utbildning och hur sker samverkan med näringslivet under utbildningen?

En fungerande samverkan är gynnsam för utbildningskvalitet då den knyter an teori till praktik. Samverkan ger en starkare koppling mellan grundutbildning och yrkesliv. Därmed ökar utbildningsutbudets relevans då arbetsmarknaden och akademin har ett utbyte med varandra. För den enskilde studenten skapar samverkansaktiviteterna förståelse för de teoretiska kunskaperna i praktiken och erfarenhet från arbetslivet, vilket idag i princip krävs med tanke på konkurrensen. En annan viktig aspekt är att studenten skapar sig nätverk, vilket avsevärt underlättar inträdet på arbetsmarknaden. Enligt denna och tidigare studier ger samverkan mellan lärosätena och näringslivet en god möjlighet för:

  • studenter att komma i kontakt med arbetsgivare;
  • arbetsgivare att påverka utbildningen;
  • lärosätena att attrahera fler studenter genom att dessa blir nöjda med sin utbildning.

Samverkan är alltså något som alla vinner på!

Författare