Fri Akademi - eller skyddad verkstad

RAPPORT Publicerad

Svensk högre utbildning dras med strukturella problem, som gör att högskolesektorn är ineffektiv. Många av problemen kan härledas till systemet för resurstilldelning. Den här rapporten fokuserar på några av problemen och föreslår åtgärder och reformer.

Skillnaderna i anslagssumma mellan olika utbildningsområden ger incitament att klassificera kurser på det sätt som ger högst anslag. Eftersom det inte finns någon redovisning av hur anslagna medel från regeringen används är det svårt för utomstående att utvärdera lärosätenas effektivitet och om de konkurrerar på lika villkor.

Författare