Högskolekvalitet 2011

RAPPORT Publicerad

Tillgången på kompetens är en av de allra viktigaste resurserna för svenska företags konkurrenskraft. Men det är inte främst fler utbildade personer som löser företagens kompetensförsörjning utan det är personer med rätt utbildning och kompetens som behövs. Idag har många företag stora problem med att hitta medarbetare. En av de vanligaste orsakerna är att man inte hittar personer med rätt utbildning. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är högskolorna och universiteten en av företagens allra viktigaste leverantörer. Svensk tillväxt och konkurrenskraft är därför beroende av en högre utbildning av högsta kvalitet som ger goda resultat. Men vad är då resultat? Svenskt Näringslivs utgångspunkt är att all utbildning, oavsett nivå, ska ha som huvudfokus att leda till jobb och därmed bidra till samhällsnytta. Sverige tillhör ett av de länder i världen som lägger mest resurser på utbildning sett som andel av BNP. Ur det avseendet borde Sverige ha en utbildning i toppklass. Det har vi inte.

Årets upplaga av högskolekvalitet visar att bara sex av tio har ett kvalificerat jobb ett år efter examen. För de övriga fyrtio procenten är framtiden oviss och besvikelsen bland studenterna stor då den investering de gjorde i sin utbildning inte gav det utfall de förväntade sig. Drygt var tredje student uppger att de skulle välja en annan utbildning om de fick chansen att välja om efter examen. Skillnaderna i vilka förutsättningar studenter ges för ett kommande arbetsliv under sin utbildning är oacceptabelt stora. De studenter som klarar sig bäst efter examen är de som gått utbildningar med en god samverkan med arbetslivet. För femte året i rad kan vi konstatera att samverkan i högre utsträckning leder till att nyexaminerade får kvalificerade jobb, snabbt efter examen och till en högre lön.

Författare